Styrelsearvoden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 februari 2018

Interpellation: Styrelsearvoden

Interpellation 2017/18:350 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2017/18:350 Styrelsearvoden

av Jörgen Warborn (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 20 juni 2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen om att styrelsearvoden inte längre ska anses utgöra näringsverksamhet utan i stället ska betraktas som inkomst av tjänst. Därmed går HDF ifrån Skatteverkets tidigare ställningstagande, vilket har medfört stora negativa konsekvenser för svenskt näringsliv. 

Professionell bolagsstyrning och förvaltning är en ödesfråga för de bolag som skapar tillväxt i Sverige. Aktiva ägare behöver kompletteras med externa professionellt arbetande styrelseledamöter som har kunskaper och erfarenheter som ofta saknas i företagsledningen.

Genom möjligheten att redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet har styrelseledamöterna själva kunnat bygga upp sin egen anställning, vilket inneburit att de kan säkra fullgott socialförsäkringsskydd, teckna tjänstepensions- och sjukförsäkring med mera. Detta skulle inte vara möjligt om arvodet betalades ut som lön från respektive uppdragsbolag.

Att redovisa styrelsearvoden som näringsverksamhet har även bidragit starkt till jämställdheten inom näringslivet, då en stor andel styrelseproffs är kvinnor (upp till 50 procent), vilket i sin tur har varit en huvudförklaring till att könsbalansen har förbättras i Sverige.

Domen från HFD kommer att innebära långtgående negativa konsekvenser för näringslivet.

Med anledning av ovan vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med skattelagstiftningen, så att professionella styrelseledamöter kan fakturera sina arvoden likt systemet som gällde 2008–2017?