Stödet till ny-, om- eller tillbyggnad av icke-statliga kulturlokaler

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 september 2022

Interpellation: Stödet till ny-, om- eller tillbyggnad av icke-statliga kulturlokaler

Interpellation 2006/07:259 av Wegendal, Lars (s)

den 25 januari

Interpellation

2006/07:259 Stödet till ny‑, om- eller tillbyggnad av icke-statliga kulturlokaler

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Via Boverkets samlingslokalsdelegation förmedlas medel för att möjliggöra nybyggnad, ombyggnad och utveckling även av icke-statliga kulturlokaler. De statliga pengarna fungerar ofta som ett smörjmedel som även möjliggör för andra aktörer som exempelvis kommuner att gå in med ytterligare anslag. Kulturpolitiskt spelar alltså detta anslag en stor roll. Det är därför mycket oroande att det verkar som om flera av de angelägna projekt Boverket står i färd med att stödja nu ser ut att bli utan sina statliga pengar.

Bakgrunden är följande. På förslag från regeringen beslutade riksdagen i december 2006 om tilläggsbudget för 2006. Kulturutskottet fick i detta ärende möjlighet att yttra sig till FiU. En av de medelsförändringar som gjordes var att stödet till icke-statliga kulturlokaler minskade med 6 miljoner samtidigt som anslaget till centrala museer utökades med samma summa. Syftet var att delfinansiera tillfälliga utgiftsökningar.

I samband med utskottets behandling av tilläggsbudgeten besökte dåvarande statssekreteraren i dåvarande Kultur- och utbildningsdepartementet kulturutskottet. Vid detta tillfälle togs frågan om minskningen av anslaget till de icke-statliga kulturlokalerna upp eftersom utskottet ville få bekräftat att minskningen inte skulle påverka samlingsdelegationens framtida bidragsgivning. Beskedet då var att så inte skulle vara fallet.

Trots det lugnande beskedet till kulturutskottets ledamöter varnar nu ordföranden i Boverkets samlingslokalsdelegation för att flera viktiga kulturprojekt i hela landet riskerar att bli utan pengar. Det visar sig nämligen att delegationens beslut redan är fattade och de medel som regeringen föreslog skulle omfördelas i tilläggsbudgeten därmed redan var intecknade. Här finns bidrag till Kalmars nya konstmuseum, Sundsvalls museum och många andra värdefulla projekt i hela landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturministern vad hon ämnar vidta för åtgärder för att säkra bidragsgivningen till de projekt som Boverkets samlingslokalsdelegation stöder.