Stöd vid offentlig upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2013

Interpellation: Stöd vid offentlig upphandling

Interpellation 2013/14:114 av Nordén, Marie (S)

den 12 november

Interpellation

2013/14:114 Stöd vid offentlig upphandling

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Landets kommuner, landsting och olika statliga myndigheter upphandlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor årligen. Det ställer stora krav på kompetens hos upphandlarna för att man ska kunna hantera inte bara kostnader, utan även många andra krav och hänsyn som är förknippade med upphandling.

Det statliga upphandlingsstödet ska underlätta myndigheters arbete med upphandling så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Stödet är fördelat på fyra myndigheter: Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och Miljöstyrningsrådet, där Kammarkollegiet har det breda ansvaret för upphandlingsstöd och Konkurrensverket ansvarar för tillsyn av offentlig upphandling.

Två olika utredningar har gjorts om offentlig upphandling. De föreslår bildande av en ny myndighet för att öka synligheten för upphandlingsfrågor och för att man ska undvika intressekonflikter med tillsynen.

Nu har regeringen föreslagit att allt upphandlingsstöd ska placeras hos Konkurrensverket. Det skulle innebära att den myndighet som skulle ansvara för upphandlingsstödet även skulle utöva tillsyn över det. Därutöver kan man befara att den höga kompetens som i dag finns inom miljöområdet skulle gå förlorad. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Rådets uppdrag är att bidra till att vi kan nå miljömålen och en hållbar framtid genom omfattande informations- och utvecklingsarbete.

Jag vill fråga statsrådet följande:

På vilket sätt kan statsrådet garantera fortsatt högkvalitativt stöd inom miljöområdet vid offentliga upphandlingar om Miljöstyrningsrådet ska upphöra och uppgifterna överföras till Konkurrensverket?