Stöd till Sveriges norra inland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2006

Interpellation: Stöd till Sveriges norra inland

Interpellation 2005/06:259 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 14 februari

Interpellation 2005/06:259 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Stöd till Sveriges norra inland

Framtiden för inlandet i norra Sverige beskrivs ofta i negativa bilder. Jobben försvinner och människorna blir färre, äldre och sjukare. Men det finns även en positiv bild.

Inlandet har en stor tillväxtpotential på den internationella marknaden. Entreprenörskap, kunskapsutveckling och en väl utbyggd infrastruktur är några av förutsättningarna för att ta till vara den tillväxtpotential som finns i inlandet.

Regeringen beslutade den 31 januari 2002 att tillsätta en Inlandsdelegation, med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka en hållbar utveckling i inlandskommunerna. Delegationen började sitt arbete i maj 2002 och i januari 2005 kom slutbetänkandet.

Delegationen konstaterade att inlandskommunerna har stora resurser och goda utvecklingsmöjligheter. För att ta till vara dessa möjligheter måste dock kommunerna i högre utsträckning arbeta mer långsiktigt och näringslivsinriktat. Även kommunernas utbildningspolitik måste i högre grad baseras på företagarnas behov och efterfrågan. Delegationen underströk att statens roll är att stödja kommunernas utformning av dessa långsiktiga strategier, inte att dela ut pengar vid akuta kriser.

Delegationen framhöll särskilt att inlandet har tillväxtområden med stor internationell potential. Turismen är den näring som växer snabbast i världen. Det har inlandskommunerna med sina orörda sjöar, skogar och berg en unik möjlighet att utnyttja. I ett globalt tillväxtperspektiv kan glesheten utgöra en tillgång. Problemet för inlandet är således inte glesheten, menar delegationen, utan avsaknaden av strategier hos de inblandade aktörerna när det gäller att matcha de egna resurserna mot den internationella efterfrågan.

Inlandsdelegationen betonade även vikten av ett kraftigt stärkt entreprenörskap i inlandskommunerna. Inom femton år måste, menade man, andelen entreprenörer och småföretagare i förhållande till befolkningen bli minst lika stor som i Sverige i övrigt. Samverkan mellan näringsliv, politiker och högskola är nyckeln till framgång.

Delegationen föreslog i betänkandet att regeringen ser över och samordnar insatserna för den regionala utvecklingen i inlandet utifrån ett tydligt näringspolitiskt perspektiv.

Inlandsdelegationen betonade att det gäller att handla nu, det är bråttom. Trots detta har inget hänt.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrsådet Ulrica Messing:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att stödja landsbygdsutvecklingen i Sveriges norra inland?