Stockholm och finansmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2006

Interpellation: Stockholm och finansmarknaden

Interpellation 2005/06:441 av Pilsäter, Karin (fp)

den 19 maj

Interpellation 2005/06:441 av Karin Pilsäter (fp) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Stockholm och finansmarknaden

I en allt öppnare värld är det bara genom att vara duktiga på det vi gör och ha konkurrenskraftiga villkor som jobb och företagande förläggs till vårt land. Många människor känner också en oro för att jobb kommer att försvinna utomlands och att de som blir kvar bara överlever genom lägre löner. Ett sätt att komma undan detta är att utveckla nya jobb som klarar konkurrensen bland annat genom hög produktivitet och högt kunskapsinnehåll.

Finansmarknaden utgör en kunskapsintensiv tjänstesektor med exportpotential och är följaktligen en bransch som vi borde värna, ge bra villkor och förutsättningar till tillväxt.

Med moderna metoder klarar den att tillgodose samhällets behov av sparande, krediter, betalningssystem och försäkringar. Branschen omfattar ett par procent av arbetskraften eller 80 000@100 000 personer, omkring 4 % av bnp. Ungefär hälften av dem som arbetar i branschen är verksamma i Stockholm. På senare tid har alltmer aktualiserats att tydligt göra Stockholm till ett internationellt finansiellt centrum, Finansplats Stockholm. Det skulle vara bra för Sverige, svensk ekonomi och svenska hushåll. Alternativet är inte finansverksamhet någon annanstans i Sverige utan i London, Frankfurt, Paris, Dublin, Helsingfors eller Oslo. En stark finansverksamhet i Sverige skulle vara bra, vi välkomnar tanken men regeringen verkar inte ta frågan på allvar.

Sverige, och Stockholm, har goda förutsättningar att nå den positionen. Den svenska finanssektorn ligger redan i världsklass när det gäller att anamma ny teknik och är internationellt konkurrenskraftig. Marknaden för långsiktigt sparande är redan välutvecklad i Sverige och finansföretagen utmärker sig generellt genom en hög kostnadseffektivitet.

Men om finansverksamheten ska utvecklas och bli en ny svensk ”basindustri” krävs tydliga insatser genom politiska beslut.

Ska Finansplats Stockholm bli verklighet ställs krav på politiken. Regelverket på finansmarknadsområdet måste hålla högsta internationella klass, tillsynen vara effektiv och konkurrensen skärpas. Inte minst måste den högre utbildningen hålla hög internationell klass, de nordiska ländernas implementering av EU-direktiv måste harmoniseras och strategiska skattesänkningar genomföras. Förmögenhetsskatten måste avskaffas, inkomstskatterna vara konkurrenskraftiga för att ta några exempel. Villkoren för pensionssparande får definitivt inte försämras!

De som är verksamma i finansverksamheten pekar på fem viktiga faktorer för att finansverksamheten ska vara attraktiv.

-            Man måste kunna rekrytera kunnig personal. Här krävs en utbildning värd namnet hela vägen upp till och med universiteten. Det är en ung bransch som också rekryterar unga, inte minst unga med akademisk utbildning. Extraskatten på utbildning, den så kallade värnskatten, måste bort och betydligt färre betala statlig inkomstskatt.

-            Det krävs hög etik och moral. Branschen måste själv ta ett stort ansvar. Finansinspektionen måste ha resurser och en stark ställning.

-            Regelverket måste vara konkurrenskraftigt. Det krävs kraftfulla avregleringar, inte bara socialdemokratiskt prat.

-            Hög IT-mognad. Här har Sverige legat bra till men enligt den senaste undersökningen har Sverige fallit i rankningen.

-            Det krävs hög aktivitet i värdepappershandeln. Konkurrensen skulle öka om det vore möjligt att byta fond utan omedelbara skattekonsekvenser så länge man stannar på fondmarknaden. Det är viktigt med en bred marknad, naturligen koncentrerad främst till Stockholm.

Med ett medveten strävan från branschen, myndigheter, lokala och centrala politiker kan vi få en Finansplats Stockholm, till nytta för hela landet.

Inrättandet av ett finansmarknadsråd är ett bra första steg. Men det måste följas av handfasta insatser på andra politikområden.

Min fråga till statsrådet är därför denna:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att på allvar förverkliga idén om Finansplats Stockholm?