Statliga servicekontor

Interpellationsdebatt 20 december 2016
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 5

Anf. 51 Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Herr talman! Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att via de statliga servicekontoren snabbt garantera service i hela landet.

Jag delar Jan R Anderssons uppfattning att grundläggande service ska kunna ges i hela landet. Här vill jag framhålla digitaliseringen och de möjligheter denna ger oss. Genom digitala servicekanaler säkerställs likvärdig service oavsett var i landet man bor. Statskontorets rapport om statliga myndigheters lokalisering visar också att många medborgare föredrar att ta del av myndigheternas service digitalt framför att besöka myndigheten personligen. Regeringen vill främja denna utveckling och har till exempel beslutat om satsningen Digitalt först, som är ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Programmet ska bland annat bidra till väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet i statsförvaltningen.

Myndigheternas lokala närvaro är dock viktig för ett Sverige som håller ihop. Vi vet att det är viktigt för många medborgare att myndigheter finns i närheten av där man bor. Den som inte kan eller vill ta del av statliga myndigheters tjänster över internet ska ändå få god service i hela landet. Här fyller servicekontoren en viktig roll. Genom att utveckla den digitala servicen frigörs också resurser för att kunna erbjuda och utveckla lokal service när det behövs. Regeringen ska verka för att du ska ha tillgång till grundläggande digital och fysisk service oavsett var du bor.

Den parlamentariska landsbygdskommittén berör frågan om statliga servicekontor i landet. Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2017. Vidare har Statens servicecenter ett pågående regeringsuppdrag om myndighetsfunktioner som kan bedrivas samordnat i staten och utanför storstadsområdena. Lokala servicekontor och formerna för deras verksamhet är exempel på myndighetsfunktioner som är prioriterade i Statens servicecenters arbete, som ska redovisas senast den 15 april 2017. Dessa rapporter kommer att utgöra viktiga underlag för regeringens kommande arbete i frågorna om regional närvaro och medborgarservice.

Förste vice talmannen meddelade att Jan R Andersson som framställt interpellationen anmält att han var förhindrad att delta i debatten.


Anf. 52 Laila Naraghi (S)

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som riksdagsledamot Andersson har lyft. Det är synd att han inte är här och deltar i debatten. Men jag vill ändå tacka statsrådet Shekarabi för svaret.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Tillsammans med andra socialdemokrater har jag diskuterat detta med statsrådet och fört fram att det är av största vikt med en god statlig närvaro i hela landet och i hela Kalmar län samt att det ges tillräckliga resurser så att det fungerar. Och det är viktigt att verksamheten på de statliga servicekontoren hemma i Kalmar län fungerar. Det är bra att ministern prioriterar detta.

Herr talman! Den som känner till vårt län - jag vet att bland annat ministern har varit där flera gånger - vet att det förutom att vara ett av landets vackraste också har långa avstånd. Därför välkomnar jag verkligen statsminister Stefan Löfvens uppdrag till Shekarabi: att säkra att varje enskild medborgare ska ha god tillgång till grundläggande statlig service oavsett var i Sverige var man bor och oavsett var i Kalmar län man bor.

Det är, som sagt, synd att riksdagsledamot Andersson, som har initierat debatten, inte är här, för jag hade velat ta detta tillfälle i akt att fråga en sak som jag inte har kunnat sluta fundera på: Var har Anderssons engagemang i denna fråga varit tidigare? År 2012 lades två statliga servicekontor ned i Kalmar län - ett i Vimmerby och ett i Borgholm. Det var under den moderatledda regeringens tid, när Reinfeldt var statsminister och när Anna Kinberg Batra ledde Moderaterna i riksdagen. Då var det inte fråga om något tillfälligt stopp, som nu, utan om nedläggningar. Då ställde inte den moderate riksdagsledamoten Andersson någon fråga utan lät nedläggningarna fortsätta. Det var i samma veva som Moderaterna, Reinfeldt .

(FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill gärna erinra ledamoten om följande: Om en ledamot har anmält förhinder till kammaren hör det inte riktigt till god ton att begära ordet och angripa den ledamoten i dennes frånvaro. Ledamoten får gärna fortsätta sitt anförande, men jag tycker att man ska avhålla sig från att angripa ledamöter som inte är närvarande i kammaren.)

Jag undrar varför man nu lyfter fram detta när man inte tidigare har tagit upp att det har varit ett problem. Det är något som faktiskt faller på hur situationen också är nu. Därför undrar jag hur ministern ser på detta.


Anf. 53 Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Herr talman! Precis som framgick av statsministerns jultal under helgen kommer detta att vara en viktig fråga för regeringen. Staten ska bidra till att hålla ihop vårt samhälle. Då behöver vi också jobba med att förstärka den statliga närvaron. Det handlar om flera olika delar. En är att flytta myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Vi är glada över att vi redan har kunnat fatta beslut om att flytta E-hälsomyndigheten från Stockholm till Kalmar län. Kalmar län har en låg andel statliga jobb. Det var också därför länet prioriterades, förutom att det finns goda förutsättningar att bedriva E-hälsomyndighetens verksamhet i Kalmar, inte minst med hänsyn till de utbildningar som bedrivs vid Linnéuniversitetet och de privata företag som är verksamma i den branschen i den regionen.

Men det är också viktigt att förstärka den statliga närvaron ur ett serviceperspektiv. Vi behöver komplettera digitaliseringen av den offentliga sektorn med en starkare statlig närvaro som är inriktad på att ge medborgare som inte kan ta del av digitala tjänster en god service. Här har vi, som jag anförde i interpellationssvaret, flera processer som är igång. Det handlar om Landsbygdskommitténs arbete men också om den rapport som Statens servicecenter för närvarande arbetar med, som handlar om hur vi kan bygga vidare på de erfarenheter som vi har från servicekontoren.

Detta är en jätteviktig fråga för den svenska statens legitimitet, och regeringen har noterat att det finns en kritik mot statens dåliga närvaro i delar av landet. Därför är det bra att frågan lyfts. Oavsett om det är en moderat ledamot eller en socialdemokratisk ledamot är det viktigt att frågorna diskuteras i riksdagen och att vi tillsammans hjälps åt för att förstärka den svenska statens legitimitet och förankring hos det svenska folket.

Jag vill tacka Laila Naraghi för engagemanget.


Anf. 54 Laila Naraghi (S)

Herr talman! Jag tycker att det är bra att ministern lyfter flytten av E-hälsomyndigheten till Kalmar. Det är något som vi hemma i Kalmar län välkomnar väldigt mycket. Jag hoppas att regeringen håller i det här. Trots kritiken från borgerligt håll behöver vi detta hemma i Kalmar län.

Jag hoppas på fler diskussioner om detta och att vi ser till att vi gemensamt kan stärka den goda statliga närvaron i hela landet.

Jag vill passa på att önska god jul.


Anf. 55 Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Herr talman! Jag vill också tacka för diskussionen, och jag vill avsluta med att önska Laila Naraghi, talmannen och övriga närvarande i kammaren god jul och trevliga ledigheter.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna garanteras. Många personer som i vissa fall åkt upp till 15 mil enkel resa får efter lång tids väntan återvända hem utan förrättat värv och återkomma en annan dag. Detta är givetvis inte acceptabelt. Möjligheten att besöka, kommunicera med och få service av statliga myndigheter måste fungera i hela landet.

Följden av detta blir att många personer som behöver handlingar för att bli folkbokförda får vänta onödigt länge, vilket givetvis försenar integrationen i samhället och på arbetsmarknaden men även bidrar till att kostnader för uppehälle ökar för staten. Även annan service så som skatteärenden, arbetsförmedling och försäkringskasseärenden på dessa kontor drabbas negativt.

Att staten drar sig tillbaka från platser utanför storstäderna är inte acceptabelt. Grundläggande service ska kunna ges i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att via de statliga servicekontoren snabbt garantera service i hela landet?