Sociala avgifter för sjömän

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Sociala avgifter för sjömän

Interpellation 2012/13:70 av Johansson, Lars (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:70 Sociala avgifter för sjömän

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I regeringens proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor föreslås ett antal förändringar i ansvaret för erläggandet av socialavgifter. Anställda som ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländska arbetsgivare föreslås inte längre betala egenavgifter utan i stället fullgöra arbetsgivarens skyldigheter vad avser arbetsgivaravgifter. Förslagen har remissbehandlats, och av remissvaren framgår tydligt att de föreslagna förändringarna innebär ett antal principiella avsteg i frågan om arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

Svensk arbetsmarknad ska präglas av ordning och reda, och med tydliga regler för hur skyldigheter och rättigheter fördelas mellan löntagare och arbetsgivare. Men den föreslagna förändringen riskerar att skapa ökad otydlighet – personer som normalt betraktas som anställda får genom förslagen snarare ta på sig rollen som arbetsgivare. Om arbetstagare till utländska arbetsgivare måste registrera sig själva som arbetsgivare innebär det att de också påtar sig en rad skyldigheter som arbetsgivare enligt lag har att fullfölja, exempelvis avseende arbetsmiljö och rehabilitering. Att skattetekniska uppbördsskäl ska innebära att löntagare får ta på sig arbetsgivares ansvar avseende arbetsmiljö och rehabilitering är inte rimligt.

Seko, Sjöbefälsföreningen, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Redareförening anser i ett gemensamt remissvar att förslaget får negativa konsekvenser för de ca 1 000 sjömän som omfattas av internationaliseringsavtalet. Det får alltså omfattande effekter för sjömän bosatta i Sverige men som arbetar på utlandsflaggande fartyg. Eller som man skriver i sitt remissvar: Skulle de föreslagna lagändringarna genomföras finns det som ovan anförts inte förutsättningar att fortsätta bedriva sjöfart under internationaliseringsavtalet och arbetsplatserna kommer med stor sannolikhet att gå förlorade för Sverige.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Peter Norman följande:

Avser statsrådet att verka för att regeringen ser till att genomföra den lagändring som arbetsmarknadens parter inom sjöfarten har presenterat?