Till innehåll på sidan

Social housing i Göteborg

Interpellationsdebatt 16 december 2016

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 135 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Robert Hannah har ställt fyra frågor till mig.

Den första frågan är om mitt ställningstagande är att Göteborgs kommun har rätt att införa inkomsttak för att få tillgång till bostäder.

Den andra frågan är om mitt ställningstagande är att andra kommuner har rätt att agera på samma sätt som Göteborgs kommun.

Den tredje frågan är om den modell som Göteborgs kommun vill införa är förenlig med den svenska förhandlingsordningen för att bestämma hyror.

Den fjärde frågan är om jag är beredd att vidta åtgärder för att förhindra att social housing införs i Sverige utan att frågan först har utretts, remitterats och beslutats i sedvanlig ordning.

Jag vill börja med att klargöra vad jag tidigare nämnt, det vill säga att jag anser att begreppet social housing ska användas med försiktighet, då det saknas en entydig definition. Begreppet social housing används ofta utan närmare eftertanke för att beskriva en social sektor av bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden är i många länder indelad i segment, med en social sektor som generellt syftar till att tillgodose behovet av bostäder för hushåll som har svårt att få en bostad på marknadens villkor.

I Sverige har vi en generell bostadsmarknad för alla. De senaste årens ökande underskott på bostäder för personer som vill etablera sig på bostadsmarknaden har däremot bland annat lett till att allt fler kommuner hjälper till med tillfälliga boendelösningar och sociala hyreskontrakt.

Svaret på den första frågan är att vi i Sverige har ett system för hyressättning som är baserat på kollektivt förhandlade hyror mellan lokala parter på hyresmarknaden, där hänsyn tas till lägenhetens bruksvärde när hyran sätts. Därtill finns en undantagsregel i hyreslagen om så kallad presumtionshyra, som i korthet innebär att fastighetsägaren och en hyresgästorganisation i en förhandling kan komma överens om att hyran för en nybyggd lägenhet ska anses som skälig under en period om 15 år.

Överenskommelse om presumtionshyra har i de flesta fall inneburit en högre hyra i nyproduktion men kan likväl tillämpas för att komma överens om en hyra som är lägre. Om Göteborgs stad vid markanvisning har satt särskilda villkor och parterna väljer att förhandla fram en presumerad hyra är det upp till de lokala parterna att ingå ett sådant avtal.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Svaret på den andra frågan är att bostadsförsörjningsansvaret är kommunalt. Kommunerna ska enligt lag planera så att alla invånare kan leva i goda bostäder och även främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Jag välkomnar därför varje kommunalt initiativ som leder till en god bostadsförsörjning för alla, så länge detta inte leder till ökad segregation.

Exakt hur hyrorna kommer att bestämmas i det aktuella exemplet i Göteborgs stad känner jag inte till, men mitt svar på den tredje frågan är att jag förutsätter att hyressättningen förhåller sig till vårt befintliga system.

Som svar på den sista frågan vill jag ytterligare förtydliga att kommunerna enligt lag har ett bostadsförsörjningsansvar och att vi har en bostadsmarknad som är öppen för alla.

Jag som statsråd har varken möjlighet eller vilja att vidta åtgärder som förhindrar kommunerna att ta sitt ansvar eller att komma med egna initiativ. Det skulle vara en begränsning av det kommunala självstyret utan någon föregående analys och beredning.


Anf. 136 Robert Hannah (L)

Herr talman! Tack, bostadsministern, för svaret!

Min bild är att bostadsministern talar emot sig själv på alla möjliga sätt i svaret. Jag tror att det är det mest otydliga svar jag fått under mina två år här i Sveriges riksdag.

I Sverige har vi en generell bostadsmarknad för alla, säger bostadsministern i sitt interpellationssvar. Samtidigt säger bostadsministern att han inte tänker agera för att säkerställa att vi faktiskt har en generell bostadsmarknad för alla, utan det ska läggas på kommunernas ansvar. Jag har tre grunder för mitt påstående.

För det första: Inkomsttak är ett hot mot en generell bostadsmarknad. Bostadsministern vill ju ha en generell bostadsmarknad men lämnar dörren öppen för Göteborgs kommun att införa ett inkomsttak för att människor ska kunna få tillgång till en bostad. Vad alla experter och organisationer kallar detta för är en typ av social housing-system.

Min fråga till bostadsministern är: Är det regeringens mening att de rödgröna kommunerna i Sverige ska kunna införa ett inkomsttak för att människor ska få tillgång till en bostad?

För det andra: Jag anser att bostadsministern tänker se på när man river upp det svenska hyresförhandlingssystemet. Han försvarar det nuvarande systemet, där hyror ska förhandlas kollektivt mellan marknadens parter, alltså hyresgästförening och fastighetsägare. Samtidigt är det en öppen dörr för kommunen att förhandla fram vad man kallar för en presumerad hyra, som innebär att politiker går in och ställer särskilda villkor. Dessa särskilda villkor är då inkomsttak och innebär i praktiken att bostäder i frihamnen i Göteborg kan få olika hyror, trots att de är likadana, baserat på att den som ska få lägenheten är en låginkomsttagare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

För mig är särskilda villkor bostadsministerns sätt att säga social housing. Särskilda villkor för mig är social housing. Inkomsttak och att man ska vara låginkomsttagare för att få bostaden är social housing. Därför talar bostadsministern emot sig själv.

För det tredje talar bostadsministern också emot sig själv då han inte tänker agera. Enligt mig är det ett svek mot demokratin och de svenska väljarna att säga att man inte tänker agera för en generell bostadsmarknad, trots att man är för en generell bostadsmarknad.

Jag vill visa på att inkomsttak är ett konstigt system som man tillåter Göteborgs kommun att införa. Det har inte föregåtts av någon som helst typ av regeringsutredning. Man har inte tagit fram någon forskning om det hela. Det har inte beretts någon proposition till Sveriges riksdag om att Göteborgs kommun får införa inkomsttak eller förändra det svenska förhandlingssystemet. Det har heller inte varit någon remissrunda, trots att både hyresgästföreningen och fastighetsägarna liksom åtta svenska politiska partier, alla här i Sveriges riksdag, är emot detta enligt officiella ställningstaganden.

Det har inte heller föregåtts av någon debatt här i kammaren om att man ska kunna införa inkomsttak eller att det ska finnas vissa lägenheter som är till för låginkomsttagare, utan vi ska ha en generell bostadsmarknad. Det finns inga ställningstaganden från de svenska ledamöterna och inte någon omröstning här i Sveriges riksdag som säger att man får ha inkomsttak för att hyra lägenheter. Det finns inget som helst beslut om att vi ska frångå det svenska hyresförhandlingssystemet.

Då undrar jag: Vad är det egentligen vi ser? Är det en generell bostadsmarknad som vi håller på att bygga upp i Göteborgs kommun? Nej, för mig är det ett typiskt exempel på en slippery slope, att andra kommuner kommer att följa efter Göteborgs stad och införa inkomsttak. För mig kanske det beror på att det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som är på väg att införa social housing i Göteborg.

Jag har svårt att tro att bostadsministern inte känner till det enskilda fallet Göteborg, för det är otroligt känt. Det har faktiskt föregåtts av debatter under fyra fem års tid.

Jag vill ha svar från bostadsministern på frågan: Har Göteborgs kommun rätt att införa inkomsttak på den generella bostadsmarknaden?


Anf. 137 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Jag har svarat på de fyra frågor som Robert Hannah har ställt i interpellationen.

Jag tycker naturligtvis att Göteborg, så länge man håller sig inom lagen och till den modell för hyressättning som vi har i Sverige, ska ha möjlighet att göra de här förändringarna och pröva olika modeller för att sätta hyran.

Personligen är jag mer bekymrad över inkomstgolven än inkomsttaken. Det finns i dag många kommuner och företag, även inom allmännyttan, som ställer höga inkomstkrav för att man ska få tillgång till en bostad. Ofta ställer de krav på en inkomst som är tre eller fyra gånger så hög som hyran. Det stänger ute en stor del av befolkningen från möjligheten att få en bostad över huvud taget. Det är ett stort bekymmer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi har funderat mycket på hur även människor som har en lite mindre plånbok ska kunna få bostäder i framtiden och kunna betala på ett hyggligt sätt. Vi tittar på alltifrån socialbidrag till system för att garantera lägre hyror. Vi har jobbat med investeringsstöden, som Robert Hannah säkert känner till, för att kunna säkerställa hyror som är lägre än de annars skulle ha varit. Det är en metod för att bidra till att fler ska kunna få plats på bostadsmarknaden.

Göteborg försöker också på lite olika sätt att bidra till att minska segregationen och se till att fler får plats på bostadsmarknaden. Försöket i Göteborg är intressant. Det är en nydanande metod i det svenska systemet, som annars är ganska jämnt och fyrkantigt runt om i Sverige. Jag tycker att det är värt att pröva det innan vi förkastar det och säger att det skulle vara särskilt dåligt.

Det finns också en rad andra modeller där man ställer särskilda krav på hyresgästerna, till exempel studentbostäder och äldrebostäder.

Som sagt är jag mer bekymrad över att man ställer krav på så höga inkomster för att få tag på en bostad på många håll i Sverige än att människor med lägre inkomster ska kunna få en bostad.


Anf. 138 Robert Hannah (L)

Herr talman! Det är en viktig fråga som bostadsministern ställer: Hur ska vi se till att personer med lägre inkomster ska få tillgång till bostäder? Det är en jättesvår fråga, men den är värd att utredas.

Har vi då utrett den modell som Göteborgs stad nu vill införa? Nej, det har vi inte. Det finns ingen regeringsutredning, inte någon forskning och inte någon proposition om den, och det har inte varit någon remissrunda, utan här tillåter man lite grann vilda västern och låter alla kommuner lösa problemen själva eftersom man inte vill lösa dem på riksdagsnivå.

Ska jag tolka bostadsministerns svar som att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är för ett inkomsttak? I så fall innebär det en förändring i hur ni ser på bostadsmarknaden, för då är den inte generell för alla.

Jag tycker att bostadsministern borde ta en titt på Liberalernas budgetmotion. Vi satsar 4 miljarder mer än vad regeringen gör på bostadstillägg som särskilt går till personer med garantipension och till flerbarnsfamiljer. Det är ett sätt att se till att personer med lägre inkomster får tillgång till bostadsmarknaden och har råd att betala sina hyror.

Det är inte demokratiskt att Göteborgs stad ska få införa ett system som bryter mot det kollektiva förhandlingssystemet och mot den generella bostadsmarknaden, som bostadsministern hyllade i början av sitt anförande. Jag tror att vi behöver rulla tillbaka bandet och fundera på de här frågorna. Det är ett allvarligt problem som ministern lyfter fram att en del av svenska folket har svårt att betala sina hyror. Men det är inte rätt väg att gå att låta kommuner experimentera med modeller som inte på något sätt är beslutade här i Sveriges riksdag.

Jag är otroligt villig att pröva olika modeller, men jag vill att de ska vara utredda av Sveriges riksdag innan vi gör avsteg från kollektiva förhandlingssystem. Jag vet att åtta av åtta partier här i riksdagen är emot det här systemet, och även Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är emot det. Anser bostadsministern då att det är rätt att marknadens parter och de olika politiska partierna inte har fått ta ställning till detta innan man testar det i Göteborg? Vore det inte bättre att utreda det och ha pilotkommuner?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Är bostadsministern för att man testar inkomsttak i Göteborg? Och anser han att det inte behövs någon typ av prövning från riksdagens sida, där vi prövar detta på riktigt i stället för att låta kommuner köra lite vilda västern själva?


Anf. 139 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att det är lite komiskt att höra Robert Hannah, liberal, stå här i Sveriges riksdag och tala om vilda västern och att det inte är demokratiskt. Kommunerna i Sverige har ett planmonopol. De har också ett bostadsförsörjningsansvar. När en kommun då utnyttjar sin möjlighet att göra lite annorlunda är det vilda västern och inte demokratiskt.

Jag tycker att man ska stå upp för det kommunala självstyret. Det har stor betydelse i Sverige.

Ett stort antal kommuner har nu lärt sig att hantera de byggregler vi har på ett smartare och bättre sätt. Det är en viktig bakgrund till att vi i Sverige bygger betydligt mer än vad vi har gjort tidigare.

Göteborgsfallet är ett annat exempel på en kommun som använder och utnyttjar sitt kommunala självstyre.

Ska vi i stället ha ett starkt centraliserat system där riksdagen ska bestämma allt om hur kommunerna ska sköta bostadsbyggande, hyressättning och planmonopol i Sverige? Föreslår verkligen Robert Hannah att vi ska ha ett i detalj reglerat system där alla ska göra likadant?


Anf. 140 Robert Hannah (L)

Herr talman! Liberalerna är för en generell bostadsmarknad där alla har tillgång till bostäderna. Det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna också innan jag gick in i kammaren. Bostadsministern sa själv i ett anförande att han var för en generell bostadsmarknad.

Det förslag som finns i Göteborgs stad handlar inte om en generell bostadsmarknad. Det är inte vad fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tycker. Och det är inte vad åtta av åtta partier i riksdagen tyckte innan vi gick in i detta rum.

Det kommunala planmonopolet är fantastiskt, men det innebär inte att man kan gå in och ändra det svenska hyresförhandlingssystemet som vi har beslutat om i Sverige. Det innebär inte att man kan gå in och ändra synen på att den svenska bostadsmarknaden ska vara generell.

Jag tycker inte att det är komiskt att jag är upprörd över frågan. Jag tycker att frågan ska utredas och utredas bra så att det finns forskningsunderlag innan man tillåter olika kommuner att agera på olika sätt. Jag vill ha en gemensam bostadsmarknad som är generell för landet.

Det finns knappt något land i världen som har hyressystem som ser olika ut från kommun till kommun. De flesta länder har ett hyressystem som gäller i hela landet. Det har utretts, remitterats och införts på ett bra sätt.

Det finns social housing eller social housing-liknande system i många länder runt om i världen, men inget land har infört det utan att det har utretts, remitterats och diskuterats i parlamentet.

Det stora problemet här är att man tillåter olika kommuner att gå olika vägar utan att det finns ett ställningstagande från Sveriges riksdag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill ha ett tydligt ja eller nej på mina frågor. Är bostadsministern för inkomsttak eller inte? Är bostadsministern för en generell bostadsmarknad eller inte?


Anf. 141 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Jag har ingen anledning att tala om vilka av alla tusen olika varianter som görs i Sverige som jag är för och emot. Jag är för det kommunala självstyret, som innebär att man kan göra lite olika på olika ställen så länge man följer plan- och byggreglerna och sätter hyrorna i enlighet med den modell och metod vi har i Sverige.

Många anser att det är fyrkantigt. Bland andra Liberalerna brukar säga att vi har för mycket regleringar och fyrkantiga regelsystem som styr bostadsproduktion, hyressättning och allt möjligt.

Det är första gången jag får höra att vi borde ta beslut i Sveriges riksdag om sådana detaljer i bostadsbyggandet och att det är förfärligt att man i en enskild kommun gör lite annorlunda.

Jag har ingen anledning att fördöma Göteborgs metod. Det viktigaste för mig är att det byggs fler bostäder och att kommunerna följer lagen.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:167 Social housing i Göteborg

av Robert Hannah (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Bostadsministerns parti Miljöpartiet och deras regeringspartner Socialdemokraterna är på väg att införa social housing i Göteborg i området Frihamnen. Projektet som man marknadsför som ”socialt blandat boende” är i praktiken social housing då man planerar att ställa krav på inkomsttak för att få tillgång till de aviserade bostäderna.

Detta trots att samtliga riksdagspartier samt marknadens största parter Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är negativa till social housing-system med inkomsttak för att få tillgång till boenden.

Hem & Hyra rapporterar följande:

”– Vi måste ha en modell om vi inte bara vill bygga nya gräddhyllor där de med stark inkomst flyttar in. Som politiker måste vi våga prova något nytt, säger Mattias Jonsson (S), ordförande för det kommunala bolaget Älvstranden som äger marken.

Sannolikt införs därför ett inkomsttak via Boplats Göteborg, så att bara den med en lägre inkomst kan bli aktuell som hyresgäst. Därmed går man före i kön, eftersom de med längst kötid ofta har betydligt högre inkomster.

 – En idé vi tittar på nu är att sätta inkomsttaket till 3–4 gånger hyran, säger Kristian Käll, processledare för social hållbarhet på Älvstranden.

För de billigaste lägenheterna motsvarar det en månadsinkomst på 17 500–23 300 kronor.”

Skulle det införas ett hyrestak innebär det slutet för den svenska modellen med hyresförhandlingar och i stället blir det politiker eller politiskt styrda bostadsföretag som sätter hyrorna.

Liberalerna anser också att ett smyginförande av social housing i Sverige inte borde vara tillåtet utan att frågan utretts och Sveriges riksdag har beslutat i frågan.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

  1. Är det statsrådets ställningstagande att Göteborgs kommun har rätt att införa inkomsttak för att få tillgång till bostäder?
  2. Är det statsrådets ställningstagande att andra kommuner har rätt att agera på samma sätt som Göteborgs kommun?
  3. Är den modell som Göteborgs kommun vill införa enligt statsrådet förenlig med den svenska förhandlingsordningen för att bestämma hyror?
  4. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att förhindra att social housing införs i Sverige utan att frågan först har utretts, remitterats och beslutats i sedvanlig ordning?