Skydd av Vättern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2014

Interpellation: Skydd av Vättern

Interpellation 2013/14:493 Skydd av Vättern

av Annika Lillemets (MP)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Vättern är en unik sjö. Dess natur- och kulturvärden är ovärderliga. Vättern är därtill en livsviktig tillgång, då den är en av Sveriges största vattentäkter. Sjön försörjer redan ca 265 000 människor med dricksvatten av god kvalitet. Ännu fler kommer att behöva dess vatten i framtiden, när Örebro och Stockholm behöver ny vattentäkt.

Sedan den 1 mars 2014 är Vättern och de åar som rinner ut i sjön ett vattenskyddsområde efter beslut av länsstyrelserna runt Vättern. De nya, gemensamma regler för vad som är tillåtet att göra kring sjön som de fyra länsstyrelserna beslutat om kan komma att beröra verksamheter som lantbruk, skogsbruk och fiskodling. Man kommer till exempel att behöva tillstånd för att sprida eller lagra bekämpningsmedel nära sjön. Det är ett bra första steg. Men skyddet är tyvärr otillräckligt. De stora hoten mot sjöns vatten, flora och fauna kvarstår. Vattenskyddsbestämmelserna räcker inte för att stoppa verksamheter som medför stora risker för föroreningar av vattnet. Varken den planerade gruvdriften i Norra Kärr intill Vättern, gasborrning i sjön eller Försvarsmaktens skjutövningar berörs. Dessa verksamheter bestäms av annan lagstiftning som står över miljöbalken.

EU:s vattendirektiv kräver att medlemsländerna upprättar åtgärdsplaner för att uppnå god vattenkvalitet för skyddade områden. Vattnet ska ges tillräckligt skydd. Arbetet med vattenförvaltningen sker i sexårsperioder. Den första ska vara avklarad i december 2015. Målet är att alla vatten då ska ha uppnått god status. Redan i dag råder det brist på bra dricksvatten på många håll i Europa. Det är viktigt att inget land äventyrar Europas framtida vattenförsörjning för egen vinning.

Länsstyrelsen i Västra Götaland överlämnade den 16 april till regeringen att avgöra om Försvarsmakten kraftigt ska få utöka sina skjutövningar i Vättern. En del av dessa övningar skulle ske i Natura 2000-områden. Försvarsmaktens intresse står här mot naturskyddsintressen.

Slutligen står den nuvarande minerallagstiftningen i konflikt med skydd av vatten och naturvärden.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöministern följande. Vad avser ministern att göra för att på kort och lång sikt ge Vätterns vatten och naturvärden ett långsiktigt och fullgott skydd?

Vidare vill jag fråga: Vad avser miljöministern att göra för att Natura 2000 och EU:s vattendirektiv ska respekteras fullt ut i Sverige?