Skydd av marina Natura 2000-områden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Skydd av marina Natura 2000-områden

Interpellation 2011/12:74 av Leander, Helena (MP)

den 28 oktober

Interpellation

2011/12:74 Skydd av marina Natura 2000-områden

av Helena Leander (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

I dag anmälde Greenpeace regeringen till EU-kommissionen för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv för brister i skyddet av marina Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett starkt, EU-lagstadgat områdesskydd för EU:s mest skyddsvärda naturtyper och arter. Enligt EU:s habitatdirektiv måste medlemsstaterna senast sex år efter det att områdena pekats ut kunna garantera att berörda naturtyper och arter har ett fullgott skydd.

Trots att fiske är det allvarligaste hotet mot de marina ekosystemen har Sverige vägrat att införa de fiskeregleringar som krävs för att skydda arter och livsmiljöer i marina skyddade områden, med undantag av en handfull partiella fiskeregleringar. Resultatet är att fisket får fortgå utan hänsyn till hur de marina naturvärdena påverkas.

Eftersom man inte reglerat skadlig verksamhet i dessa områden bryter Sverige mot habitatdirektivet. I december 2010 passerades ytterligare en juridisk deadline. Då löpte tidsfristen ut för de sista delarna av skyddet, att ”vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner”, för de båda Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt.

Fladen och Lilla Middelgrund är de två bankar som uppvisar högst naturvärden i den svenska delen av Kattegatt. Områdenas revmiljöer har en unikt mångfasetterad fauna och stora sand- och grusbottnar. De är viktiga övervintringsområden för fåglar som sillgrissla och tordmule, och är viktiga födoområden för säl. Dessutom är de av stor betydelse för den hotade tumlaren. I områdena har det hittats 134 olika arter av makroalger och dessutom 14 rödlistade djurarter, däribland den starkt hotade lyrtorsken. Därtill fungerar utsjöbankarna som viktiga lek- och uppväxtområden för den akut hotade Kattegattorsken, sill och många andra fiskarter.

Dessa unika arter och livsmiljöer hotas av ett alldeles för omfattande fiske, dessutom med redskap som skadar bottnarna och icke selektiva fiskeredskap som hotar den biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur. När regeringen inte ens förmår leva upp till EU:s krav och ge ett tillräckligt skydd åt våra marina Natura 2000-områden blir det svårt att ta regeringens prat om havsmiljösatsningar på allvar.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att uppfylla EU:s krav på skydd av marina Natura 2000-områden?