Skötsel av formellt skyddade områden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Skötsel av formellt skyddade områden

Interpellation 2021/22:57 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2021/22:57 Skötsel av formellt skyddade områden

av Johan Hultberg (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Staten brister i sitt ansvar för formellt skyddade områden med värdefull natur. Väldigt många områden som ges ett formellt skydd – i form av exempelvis naturreservat, biotopskyddsområde eller genom naturvårdsavtal – sköts nämligen inte så som de ska och behöver. Det leder till att naturvärden hotas och försvinner i skyddade områden. Det är mycket allvarligt. Det är allvarligt i de enskilda fallen där naturvärden går förlorade, men det är också allvarligt på ett övergripande plan. Den bristfälliga eller uteblivna skötseln av skyddade områden undergräver förtroendet för staten som markägare och förvaltare liksom tilltron till systemet med formellt skyddad mark.

I dag finns ingen heltäckande nationell statistik om hur stort problemet med bristande skötsel av skyddade områden är. De inventeringar och den statistik som trots allt finns indikerar dock att skötselbehovet i skyddade områden är mycket stort. Exempelvis presenterade Skogsstyrelsen 2019 resultatet av en landsomfattande inventering som visade att behovet av naturvårdande skötsel är akut i vart tredje område som Skogsstyrelsen formellt skyddat. Nu behöver det totala skötselbehovet i formellt skyddade områden med värdefull natur därför inventeras och kostnadsberäknas. En plan för hur skötselskulden kan åtgärdas behövs också.

En viktig förklaring till dagens skötselskuld är att den svenska naturvårdspolitiken alltför enögt har fokuserat på att ständigt skydda fler och större områden. Mål har satts och eftersträvats om hur stora områden som ska skyddas till priset av en negligerad skötsel. Detta måste upphöra.

För att instrumenten för formellt skydd långsiktigt ska kunna fungera och för att inte ytterligare öka skötselskulden är det avgörande att säkerställa skötseln när nya områden ges formellt skydd. Att ge nya områden skydd utan att samtidigt säkerställa behövlig skötsel är ansvarslöst.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

  1. Anser ministern att staten brister i sitt ansvar för formellt skyddade områden, och är han beredd att låta inventera och kostnadsberäkna det totala skötselbehovet i formellt skyddade områden?
  2. Är ministern beredd att ta initiativ till en plan för hur skötselskulden avseende skyddade områden kan åtgärdas?
  3. Anser ministern att det är rimligt att ge nya områden ett formellt skydd utan att samtidigt säkerställa den framtida skötseln av dessa områden, och om inte, vilka initiativ är minstern beredd att ta med anledning av det som har framförts?