Skatteverkets skattefelskarta

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2014

Interpellation: Skatteverkets skattefelskarta

Interpellation 2013/14:232 av Johnson, Jacob (V)

den 20 januari

Interpellation

2013/14:232 Skatteverkets skattefelskarta

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteverket redovisade nyligen det uppdrag verket fick i regleringsbrevet för 2013, nämligen att ta fram en ny uppdaterad så kallad skattefelskarta. Enligt den tidigare skattefelskartan från 2007 beräknades skattefelet, det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha inbetalats om företag och privatpersoner fullt hade följt skattereglerna, och faktiskt inbetald skatt till 133 miljarder kronor. Det motsvarar ca 8 procent av de totala skatteintäkterna.

Enligt uppdraget skulle Skatteverket göra en ny kvantifierad beräkning av skattefelets utveckling mellan 2007 och 2012. Skatteverket lämnar dock inte någon ny beräkning av skattefelet men gör bedömningen att skattefelet sannolikt har minskat. Verket stöder sig främst på olika enkätundersökningar som visar att företagare och privatpersoner har en mindre tillåtande attityd till skattefusk än tidigare. Skatteverket redovisar dock även så kallade top-down-undersökningar utifrån nationalräkenskaperna. De indikerar å ena sidan att de svarta inkomsterna i hushållssektorn har minskat sett över en längre tid, men å andra sidan redovisas mycket enhetliga – närmast konstanta – värden för den period som uppdraget avser, alltså 2007–2012. Exempelvis uppskattades de svarta inkomsterna i hushållssektorn ligga mellan 5 och 9 procent av bnp i början av 1970-talet men förvånansvärt konstant på drygt 2 procent för perioden 2005–2011.

Med tanke på de stora belopp skattefelet handlar om, och vikten av att upprätthålla en bred acceptans för skattesystemet, anser jag att behovet av en kvantifierad beräkning av skattefelet kvarstår. Skatteverket redovisar att sådana bedömningar görs i andra länder som till exempel Nederländerna.

Jag vill mot denna bakgrund fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska skattefelet?

Avser ministern att ge möjligheter att genomföra en kvantifierad beräkning av skattefelet, till exempel enligt den metod som tillämpas i Nederländerna?