Skatteverkets resurser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2010

Interpellation: Skatteverkets resurser

Interpellation 2009/10:288 av Hagberg, Christin (s)

den 17 mars

Interpellation

2009/10:288 Skatteverkets resurser

av Christin Hagberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skattebortfallet via omedvetna fel och fusk har uppskattats till 133 miljarder. Vi socialdemokrater har i våra budgetar under valperioden krävt ökade resurser till Skatteverket, inte minst för att bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet. Den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde en sådan ekonomisk satsning samt initierade olika lagförändringar som den borgerliga regeringen anammat men ej vidareutvecklat. Det var till exempel lagen om personalliggare i frisörs- och restaurangbranscherna och lagen om certifierade kassaregister.

Den borgerliga regeringen har i stället genom olika andra lagändringar ökat Skatteverkets arbetsbörda utan att tillföra nödvändiga resurser för att lösa de kontrolluppgifter som lagändringarna krävt.

Skatteverket självt sammanfattar väl läget i sitt budgetunderlag för 2010–2013. Verket skriver följande:

”Skatteverket befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt och resursmässigt läge. Vi gick in i 2009 med en fullt utnyttjad anslagskredit. Samtidigt har personalstyrkan minskat med 1 000 personer på två år. Vi har även på andra sätt sänkt våra kostnader. En huvudorsak till det ansträngda resursmässiga läget, som framtvingat en alltför låg kontrollnivå, är att vi har fått nya och förändrade arbetsuppgifter som tagit stora resurser i anspråk. Exempelvis har betydligt fler id-kort utfärdats och väsentligt fler avdrag för husarbete gjorts än vi fått medel för. Effekterna av nytillkomna ofinansierade uppgifter, nya regler om kostnadsmässig anslagsavräkning samt ofördelaktig pris- och löneomräkning under flera år gör att vårt ekonomiska och resursmässiga läge är ansträngt.

Den ökade arbetsbelastningen har påverkat resultatet negativt. Vi har ändå genom en aktiv styrning värnat vissa delar av vår verksamhet. Det gäller den basverksamhet som krävs för att hantera våra omfattande volymer ärenden med ett bra bemötande och en acceptabel kvalitet. Samma sak gäller även våra insatser inom de prioriterade områdena internationella transaktioner och ekonomisk brottslighet. Skatteverket har också kunnat genomföra satsningen på fler besök hos företag. Även i andra delar av verksamheten har vi kunnat följa den plan vi lagt för året. Utfallet för våra mål ligger dock lägre än önskat.

Kontrollaktiviteterna har minskat och befinner sig under en acceptabel nivå. För att minska kostnaderna har vi bland annat sänkt takten i utvecklingsverksamheten och begränsat rekryteringen. Vi upprätthåller fortfarande kompetensen på kort sikt men kompetensförsörjningen möter inte verksamhetens långsiktiga behov.”

Statsrådet har givetvis en idé om vilket skatteverk han vill se, alltså vad Skatteverket bör göra. Denna idé är rimligen kopplad till hans uppfattningar om skatter och skattesystemet.

Mina frågor till finansministern är:

Vilken inriktning av Skatteverkets verksamhet vill finansministern se utifrån sin budgetram samt vilka arbetsuppgifter ska utvecklas och vilka avvecklas enligt finansministerns avsikter?

Hur avser finansministern att hantera skattefelet?