Skatteverkets resurser för internationell skattekontroll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2010

Interpellation: Skatteverkets resurser för internationell skattekontroll

Interpellation 2009/10:315 av Olsson, Hans (s)

den 24 mars

Interpellation

2009/10:315 Skatteverkets resurser för internationell skattekontroll

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skattefelet via omedvetna fel och fusk har uppskattats till 133 miljarder årligen, motsvarande ca 10 procent av den fastställda skatten. Skattefelet med internationella kopplingar beräknas uppgå till 46 miljarder kronor eller ca 35 procent av det totala skattefelet.

Vi socialdemokrater har i våra budgetar under valperioden krävt ökade resurser till Skatteverket, inte minst för att bekämpa det internationella skattefusket och ekonomisk brottslighet som använder skatteparadis.

Skattefusk och ekonomisk brottslighet som hänger samman med utlandet är extra komplicerat att komma åt. Det är glädjande att USA:s och de stora europeiska ländernas kampanj mot skatteparadisen tvingar fram skatteavtal. Det nordiska projektet för att få skatteavtal har fått en skjuts av detta men det räcker inte bara med avtal. Skatteverket måste också ha resurser för att hantera och använda sig av informationsutbytet. Riksrevisionen menar i sin rapport (RiR 2009:24) att informationsutbytet inte fungerar tillfredsställande.  Riksrevisionen menar att det finns ett stort behov av att systematisera och effektivisera hanteringen av utländska kontrolluppgifter. Bland annat eftelystes stödjande IT-system för automatisk inläsning, identifiering och uppföljning. Riksrevisionen pekade också på att utredningar av kontrolluppgifter inte sker i tillräcklig omfattning.

I Skatteverkets budgetunderlag 2011–2013 skriver verket med anledning av detta:

”För att rätta till bristerna krävs ökade insatser för kontroll och informationsutbyte samt uppbyggnad av stödsystem. Skatteverket behöver också täcka kostnaderna för implementering av standardiserade elektroniska blanketter för informationsutbytet från EU och OECD.

Under 2009 påbörjades uppbyggnaden av ett finansiellt centrum. För att lyckas med att följa finansiella transaktioner och betalningsströmmar behövs en fortsatt uppbyggnad. Det är nödvändigt att nyrekrytera personer från den finansiella sektorn som kan medverka som kunskaps- och metodstöd till utredningar i hela landet.

Möjligheten att spåra och säkra finansiella transaktioner och betalningsströmmar utgör den i särklass viktigaste förutsättningen för att säkra bevisning om skatteundandragande och ekonomisk brottslighet. Skatteverket har påbörjat inrättandet av en expertfunktion, tekniskt centrum. För att möta den tekniska utvecklingen behöver uppbyggnaden fortsätta och tillföras resurser för avancerat tekniskt metodstöd.”

Mina frågor till finansministern är:

Vilken ambitionsnivå har finansministern för den internationella skattekontrollen med beaktande av Riksrevisionens kritik och Skatteverkets egna kommentarer till denna kritik?

Hur ser finansministern på Skatteverkets resurser för att lösa dess uppgifter om internationell skattekontroll?