Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 12 augusti 2022

Interpellation: Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen

Interpellation 2009/10:39 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 oktober

Interpellation

2009/10:39 Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 27 april ställde jag en interpellation till statsrådet om skattefusk och svartjobb inom taxinäringen. Taxibranschen har länge haft stora problem med detta samt har själv och tillsammans med Skatteverket jobbat mycket för att sanera bort de oseriösa åkarna och svarttaxi.

Ett viktigt förslag från tidigare utredningar om skattefusket i taxibranschen har varit krav på redovisnings- eller tömningscentraler. Svenska Taxiförbundet har krävt obligatoriska taxametertömningar till godkända redovisningscentraler. Det är en uppfattning som delas av Svenska Transportarbetareförbundet. Statsrådet Torstensson har hitintills dock motsatt sig tanken på redovisningscentraler utifrån en integritetsaspekt. Enligt uppgift vidarebefordras redan i dag inom Stockholms taxi uppgifter elektroniskt om körningarna för att få ett underlag för årsavgifter. Det handlar om 80 procent av alla körningar i Stockholm. I fråga om kostnaderna för de tekniska systemen bör givetvis staten bidra såvida dessa centraler inte kan drivas via Skatteverkets försorg.

Interpellationsdebatten den 27 april berörde mer än en interpellation och kom därför mer att handla om skattefusk i allmänhet. Statsrådet gav dock i slutrepliken (anf. 102) följande besked:

”Raimo Pärssinen reser här frågan om taxibranschen. Det är alldeles uppenbart att det är en av de branscher där vi har betydande problem med svart verksamhet, delvis naturligtvis kopplat till grov ekonomisk brottslighet och till allmänt skatteundandragande. Där har vi som sagt fått en lång rad olika förslag från svartjobbsgranskningen och även i det ytterligare arbete som kommer från Krusell. Det pågår också ett omfattande arbete kring grov ekonomisk brottslighet. Det arbetet kommer så småningom att avrapporteras och omvandlas till konkreta förslag.

Raimo Pärssinen nämner specifikt en fråga kring tömningscentraler. Den frågan har han också ställt till statsrådet Torstensson som har beredningsansvaret för frågan och som naturligtvis ska återkomma i detta. Även när det gäller taxibranschen ska vi arbeta vidare med att skärpa regelverket och ha ett batteri av åtgärder som motverkar skattefusk och skatteundandragande.”

Statsrådet återkom dock inte i höstens budgetproposition med några förslag till åtgärder. Ej heller föreligger några andra propositioner i ärendet från honom eller statsrådet Torstensson i höst. Avrapporteringslöftet tycks dunkelt och de konkreta förslagen väldigt avlägsna. Lars Korsells utredning berör inte heller taxibranschen (Ds 2009:43 Närvaroliggare och kontrollbesök).

Med anledning av detta återkommer jag nu med följande frågor i hopp om att statsrådet denna gång verkligen kan ge besked i fråga om taxinäringen samt har hunnit samordna sig med statsrådet Torstensson.

1. Vilka initiativ avser finansministern att ta mot skattefusk, svartjobb och bidragsbrott inom taxibranschen?

2. Avser finansministern att ta initiativ till redovisnings- eller tömningscentraler för taxibranschen?

3. Vilka resurser avser finansministern att tillföra Skatteverket och andra myndigheter i syfte att bekämpa svarttaxi och oseriösa taxiföretagare?