Situationen för Sveriges företagare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2010

Interpellation: Situationen för Sveriges företagare

Interpellation 2009/10:472 av Eneroth, Tomas (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:472 Situationen för Sveriges företagare

av Tomas Eneroth (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I valmanifestet från 2006 skrev de borgerliga partierna: ”Vi vill främja initiativkraft i alla samhällssektorer, inte minst genom att uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet.” Sedan valsegern har regeringen emellertid inte uträttat något betydande för Sveriges småföretagare och entreprenörer. Tvärtom!

Regeringen har höjt arbetsgivaravgiften för småföretagen. Den allmänna nedsättningen av arbetsgivaravgiften på 5 procent på lönesummor upp till 740 000 kronor per år som fanns år 2006 har slopats. Efter hård kritik har nedsättningen återinförts för enskilda näringsidkare. För andra företagare som anställer kvarstår dock de höjda arbetsgivaravgifterna.

Regeringen har misslyckats med regelkrånglet. Man lovade att minska företagens administrativa kostnader som berodde på statliga regler med 25 procent fram till år 2010. Enligt Tillväxtverket har regeringen inte lyckats minska dessa kostnader för företag med mer än 2 procent. Denna bild bekräftas av Näringslivets Regelnämnd (NNR). I NNR:s regelbarometer som publicerades i maj 2009 tyckte en absolut majoritet av de 600 företagare som tillfrågats att regelbördan var densamma jämfört med för ett år sedan. Även NNR:s uppföljning Företagens totala regelkostnader som publicerades i mars 2010 visar att företagens totala regelkostnader hos de undersökta företagen kan betraktas som oförändrade under de senaste tre åren.

Regeringen har avvecklat de strategiska branschprogrammen. Detta beslut har mötts med stor besvikelse av näringslivet, inte minst av läkemedelsindustrin som ser en fortsatt strategisk samverkan mellan stat och näringsliv som helt avgörande för branschens fortlevnad i Sverige.

Regeringen har misslyckats med kapitalförsörjningen. I en debattartikel i DN den 4 april i år konstaterar tunga företrädare för näringsliv, fack och tillväxtmyndigheter att venture capital-marknaden i Sverige fungerar dåligt och att det behövs en injektion genom statliga insatser. Trots allvarlig kritik från fack, näringsliv och berörda myndigheter drar regeringen slutsatsen att Sverige har en väl fungerande riskkapitalmarknad. Under mandatperioden har regeringen följaktligen inte lagt fram ett enda skarpt förslag på detta område.

Mot bakgrund av ovanstående är mina frågor till näringsministern:

På vilket sätt, enligt näringsministerns ställningstagande, leder höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen till fler jobb och minskat utanförskap?

Har näringsministern någon strategi för hur misslyckandet med att minska regelkrånglet ska hanteras?

Delar näringsministern sina moderata regeringskollegers uppfattning att strategiska branschprogram är ett uttryck för en antikverad syn på ekonomins utveckling?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder mot bakgrund av att tunga företrädare för näringsliv, fack och berörda myndigheter gemensamt uttryckt att det behövs en kraftfull statlig insats för att förbättra företagens tillgång till riskvilligt kapital?