samråd före vräkning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: samråd före vräkning

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april

Interpellation 2000/01:362

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning

Avhysning (vräkning) regleras i jordabalken 12 kap. 42@44 §§. Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa fall får dock inte uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet ske förrän socialnämnden underrättats.

Under år 2000 inkom till kronofogdemyndigheterna 13 955 ansökningar om verkställande av avhysning. Av dessa verkställdes 5 055. Den vanligaste orsaken tycks vara obetalda hyror. Andra orsaker är störande beteende och olovlig andrahandsuthyrning.

Med tanke på att en stor grupp av de hemlösa i dag är personer med psykiska problem, måste det förebyggande arbetet utgå från att den enskilde ska kunna få stöd, när hot om avhysning förekommer. Ett samråd kan leda till att den enskilde kan bo kvar och därmed spara såväl obehag som ekonomiska resurser på längre sikt. I Skövde har t.ex. antalet vräkningar minimerats under 90-talet genom socialtjänstens insatser.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att antalet vräkningar ska minska?