Sammanhållet program för gruvnäring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 april 2012

Interpellation: Sammanhållet program för gruvnäring

Interpellation 2011/12:308 av Johansson, Lars (S)

den 29 mars

Interpellation

2011/12:308 Sammanhållet program för gruvnäring

av Lars Johansson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Tack vare ökade världsmarknadspriser på mineraler står den svenska gruvnäringen inför en kraftig expansion. Det sker nu på nya orter och platser som tidigare har haft gruvdrift. Detta ställer särskilda krav på att Sverige tar till vara gruvnäringens möjligheter. Behovet av insatser från samhället är stort, alltifrån utbyggnad av järnväg och vägar till utbildning och bostäder i de områden som gruvnäringen berörs. 

Det har funnits skäl att känna oro inför regeringens passivitet kring gruvnäringens framtida utveckling. Gruvnäringens betydelse för svensk ekonomi, den stora internationella efterfrågan och svenskt miljökunnande är viktiga skäl för att stödja gruvindustrins utveckling. Andra länder har varit betydligt mer aktiva i att finna lösningar för deras gruvnäringar. Exempelvis har Finland utarbetat ett förslag till handlingsprogram för gruvindustrins utveckling som berör forskning och utveckling, förkortande av tillståndsprocesser, utveckling av miljöteknik och ökad tillgänglighet av investeringskapital.

Men det krävs också en aktiv näringspolitik som skapar förutsättningar för vidareförädling till ny industri i Sverige. Utan en aktiv politisk medverkan riskerar vi att missa en uppenbar potential till ökad sysselsättning och tillväxt.

Riksdagen har nyligen efter förslag från S, MP och V beslutat att uppdra åt regeringen att utforma ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri i samverkan med staten, näringslivet och akademin. Ett sådant program ska väga in aspekter som en väl fungerande infrastruktur med betoning på järnväg, en översyn av effektiviseringen i tillståndsprocesser, säkerställning av framtida kompetensförsörjning och kommunernas förutsättningar och ansvar att möta den ökade efterfrågan på bostäder, skolor och barnomsorg där gruvnäringen verkar.

Min fråga till ministern är:

På vilket sätt kommer näringsministern att följa upp det beslut som riksdagen fattade kring ett sammanhållet program för gruvnäringen?