Riksrevisionens granskningsrätt av Posten Norden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 mars 2010

Interpellation: Riksrevisionens granskningsrätt av Posten Norden

Interpellation 2009/10:251 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 17 februari

Interpellation

2009/10:251 Riksrevisionens granskningsrätt av Posten Norden

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Posten Norden är ett stort statligt bolag med stora värden, många anställda och en viktig verksamhet som riksdagen har all anledning att kunna ha god insyn i.

Inför det tänkta samgåendet mellan Posten Sverige och Posten Danmark uppmärksammade Riksrevisionen, i ett brev ställt den 24 oktober 2008, näringsminister Maud Olofsson på det faktum att Riksrevisionen inte längre skulle kunna granska verksamheten, detta beroende på att Sverige inte längre skulle ha bestämmandeinflytande över verksamheten. Därmed upphörde även Riksrevisionens rätt att förordna revisor i det statliga bolaget. Riksrevisionen föreslog i brevet till näringsministern att det i bolagsordningen för det nya, svensk-danska moderbolaget Posten skulle anges att Riksrevisionen får granska verksamheten i bolaget och förordna revisor – detta i syfte att tydliggöra Riksrevisionens granskningsrätt. I näringsministerns svar till Riksrevisionen hänvisas till att det är lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. som ska avgöra vilka bolag som Riksrevisionen får granska.

Då Riksrevisionen tidigare har valt att granska hur regeringen skött utförsäljning av andra statliga bolag, kan man på goda grunder anta att Riksrevisionen eftersträvat att göra en granskning av affärsmässighet, struktur och inflytandefrågor i det samgående som skett mellan Posten Sverige och Posten Danmark. Andra aspekter för granskning är möjlighet till ägarstyrning utifrån att varken den svenska eller den danska staten har eget bestämmandeinflytande över bolaget längre.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att Riksrevisionen ska få granska verksamheten i Posten Norden?

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att Riksrevisionen ska kunna granska affären och samgåendet mellan Posten Sverige och Posten Danmark?