Resurstilldelning till högskolor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2006

Interpellation: Resurstilldelning till högskolor

Interpellation 2005/06:319 av Landgren, Per (kd)

den 22 mars

Interpellation 2005/06:319 av Per Landgren (kd) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Resurstilldelning till högskolor

Det nuvarande systemet för tilldelning av resurser till högskolorna, inklusive de konstnärliga, skapades för att åstadkomma en jämn och rättvis fördelning mellan landets olika lärosäten.

Vid en närmare granskning visar det sig emellertid att motsvarigheter i Stockholm till Göteborgs universitets konstnärliga högskolor under innevarande budgetår tillsammans har en extra tilldelning för lokalkostnader som summerar till 8 645 000 kr. Motsvarande fakultetsbildning vid Göteborgs universitet har inget sådant bidrag alls.

När det gäller ”konstnärligt utvecklingsarbete” kan konstateras att Göteborgs motsvarigheter i Stockholm tillsammans erhåller 22 978 000 kr. Till den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet inlöper endast 8 276 000 kr. Även efter en jämförelse av antalet helårsstudenter vid de olika lärosätena är fördelningen mycket ojämn till Stockholmsskolornas fördel.

Utvecklingsbidraget på 16 447 000 kr, som tilldelats Kungl. Musikhögskolan, etablerades 2003, då med 15 miljoner kronor. Detta har sedan skrivits upp likt ett reguljärt anslag.

Viktigt är även att tillägga att regeringen i den senaste forskningspropositionen riktar ytterligare öronmärkta förstärkningar till de konstnärliga högskolorna i Stockholm men helt förbigår motsvarande enheter i Göteborg.

I svar på tidigare frågor har jag inte fått några klara besked från ministern gällande riktlinjerna för den skeva resurstilldelningen. Min önskan är att ansvarig minister ger mig en bra förklaring till varför Stockholm prioriteras framför Göteborg vad gäller resurstilldelningen till konstnärliga högskolor.

Resurstilldelningen går till så att de konstnärliga utbildningarna får ersättning för ett visst antal studenter inom ett visst område (design, fri konst, musik, opera), och beloppet till respektive lärosäte per student bestäms av departementet. Detta system var, när det infördes, tänkt att ge samma ekonomiska förutsättningar för dessa utbildningar var de än var placerade i landet.

Ingen skillnad skulle göras mellan Stockholm och andra städer, men i budgeten för 2005 och i tidigare års budgetar har regeringen gjort stora avsteg från denna modell och prioriterat konsthögskolorna i Stockholm med miljonbelopp.

Det är intressant att regeringens återrapporteringskrav förs fram som det främsta skälet till denna miljonförstärkning. Viktigt att minnas är att återrapporteringskravet i princip är detsamma för de institutioner som finns inom ett universitet, med den skillnaden att svaren samordnas.

Ansvarig minister har tidigare svarat mig att det är svårt att göra jämförelser mellan olika lärosäten. Detta är en intressant ståndpunkt då det väl är just det som är en av orsakerna till att man har infört ett ”neutralt” system med prislappar per student för de olika kunskapsområdena. Humanister, naturvetare, de olika konstnärliga områdena, har alla sina prislappar definierade av departementet. Men regeringen har gjort avsteg från detta neutrala system och destinerat speciella förstärkningar till de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

Underkänner regeringen sitt eget neutrala och ”enkla” system? I så fall, på vilka grunder tänker sig regeringen fortsättningsvis förmedla resurser till högskolor och universitet?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska skillnaderna i resurstilldelning mellan motsvarande utbildningsverksamheter i Stockholm och Göteborg?