Resurser till naturreservat

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 december 2006

Interpellation: Resurser till naturreservat

Interpellation 2006/07:143 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 december

Interpellation

2006/07:143 Resurser till naturreservat

av Peter Hultqvist (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I Sverige finns i dag 2 700 naturreservat. Ca 75 % av dem utgörs av områden i fjällvärlden. Totalt är i dag 94 000 hektar skogsmark skyddade. Målet är att mellan 1999 och 2010 ska 320 000 hektar avsättas för naturreservat.

Nu har regeringen aviserat att inga nya pengar ska avsättas för nya naturreservat. Det ifrågasätts om det är nödvändigt att samhället ska äga marken. Bilden ges att skogen kan skyddas på annat sätt. Uttalanden i medierna ger bilden av att frivilliga avsättningar ska vara huvudlinjen i fortsättningen.

Om staten påtagligt minskar sin aktivitet och sitt direkta ansvar att genom ägande utveckla naturreservat hotas målet om att 320 000 hektar ska avsättas för naturreservat. Frivilliga avsättningar är bra, men de innebär inte en långsiktig förpliktelse.

Miljökvalitetsmålen som fastställts av Sveriges riksdag syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna.

Självfallet försvagas kraften i möjligheten att nå dessa mål när bland annat ambitionen att utveckla naturreservat tonas ned. Det är fel att överföra pengar från skydd av skog till bland annat klimatfrågor. I stället är det rimligt att öka satsningen på dessa frågor. Inte minst hela utvecklingen när det gäller klimatfrågorna talar för det. Dessutom finns det stor risk att många växt- och djurarter försvinner från vårt land om inte de ursprungliga skyddsintentionerna kan fullföljas.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att målet om att 320 000 hektar skogsmark ska skyddas som naturreservat senast 2010 ska uppnås?