Resurser för kvalitet i grundutbildningarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 maj 2009

Interpellation: Resurser för kvalitet i grundutbildningarna

Interpellation 2008/09:438 av Damberg, Mikael (s)

den 31 mars

Interpellation

2008/09:438 Resurser för kvalitet i grundutbildningarna

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Trots att samtliga partier i Sveriges riksdag var eniga om att utreda hur studenternas inflytande skulle kunna bibehållas och förbättras om kårobligatoriet avskaffas har regeringen lagt fram en avvecklingsproposition som dramatiskt riskerar att försämra studentinflytandet och även urholka kvaliteten i grundutbildningarna.

Regeringen har i proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande föreslagit att universitet och högskolor ska åläggas nya arbetsuppgifter för att ta ett större ansvar för vissa studiesociala frågor. Universitet och högskolor ska enligt propositionen ha ett tydligt ansvar för sådana studiesociala insatser som är direkt kopplade till studenternas studiesituation. Propositionen preciserar följande nya områden: information och råd i vissa frågor, mottagningsverksamhet och arbetslivskontakter. Erland Ringborgs obligatorieutredning har beräknat kostnaderna för denna studiesociala verksamhet med anknytning till studiesituationen till 30 miljoner kronor och föreslår att statens finansierar detta fullt ut.

Regeringen har emellertid inte anslagit några resurser för dessa nya arbetsuppgifter. Därtill har högskoleministern, för en gång skull, avvisat tidigare förslag om att finansiera förändringen med minskat antal studieplatser. Då återstår bara för universitet och högskolor att finansiera dessa nya uppgifter inom befintlig budgetram och ta pengarna från utbildningsanslagen.

Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vilka är statsrådets skäl till att anslagen till utbildningskvalitet urholkas för att finansiera sådan studiesocial verksamhet som i dag bedrivs av studentkårer?

2. Vilken konsekvensanalys av effekterna på utbildningskvaliteten har statsrådet gjort med anledning av förslaget som riskerar att försämra förutsättningarna för studentinflytande och därmed studiebevakning vid landets universitet och högskolor?