rennäringspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2002

Interpellation: rennäringspolitiken

Interpellation 2001/02:410 av Sundell, Ola (m)

den 24 april

Interpellation 2001/02:410

av Ola Sundell (m) till jordbruksminister Margareta Winberg om rennäringspolitiken

När nya regler övervägs inom rennäringspolitiken är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer som helhetssyn, ömsesidig respekt, avvägningar, gränsbestämningar av rättigheter, lokala lösningar samt ökade kunskaper. Det är nödvändigt att behandla renskötseln parallellt med övriga areella näringar i Norrland eftersom de griper in i och är beroende av varandra. Även om en översyn av markanvändningen initieras av ett behov av en ny rennäringspolitik kan man i politiken därför inte ensidigt utgå från rennäringens behov och önskemål.

Staten har @ med respekt för markägarnas äganderätt och renägarnas bruksrätt @ ett ansvar för tillkomsten av ändamålsenliga avvägningar i lagstiftningen mellan rennäring och jord- och skogsbruk. Sådana avvägningar går dock inte att genomdriva om staten samtidigt förskjuter gällande rätt.

Markanvändningen i norra Sverige måste baseras på en väl avstämd politik. En sådan borde varit möjligt att uppnå med de direktiv som Rennäringspolitiska kommittén ursprungligen fick. Det ingick däremot inte i den tidigare ILO-utredningens uppdrag att söka avvägningar mellan olika markanvändningsintressen eller göra regionalpolitiska överväganden. När ILO-utredningens betänkande överlämnades till den rennäringspolitiska kommittén under pågående arbete innebar detta därför i sak att direktivet i detta avseende blev tudelat.

Det är av flera skäl nödvändigt att nå enighet om renskötselområdets omfattning. Därför är det också välkommet att regeringen beslutat att tillsätta en gränsdragningskommission med experter inom juridik, lantmäteri och rättshistoria. Enligt min uppfattning måste renskötselområdets omfattning klarläggas innan en ny svensk-norsk renbeteskonvention kan antas. Det är också en viktig fråga om uppdraget att utreda renskötselområdet kan hållas skild från frågan huruvida en ratificering av ILO:s konvention nr 169 ska ske eller inte.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till jordbruksministern:

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att klargöra regeringens inställning till om den svensk-norska renbeteskonventionen kan antas innan gränsdragningskommissionen avslutat sitt arbete?

2.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta vad gäller förändringar av svensk lagstiftning inför en eventuell ratificering av ILO-konventionen?