Reglering av e-handeln med alkohol

Interpellationsdebatt 14 januari 2014

Protokoll från debatten

Anföranden: 11

Anf. 64 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! Eva Olofsson har frågat mig vilka förändringar jag avser att föreslå för att förtydliga lagstiftningen för e-handel och privatimport i syfte att återupprätta Systembolagets detaljhandelsmonopol och om jag avser att lägga fram en proposition före riksdagsvalet 2014. Låt mig först slå fast att det inte handlar om att återupprätta Systembolagets detaljhandelsmonopol; det ligger fast. Vad det handlar om är att en livsmedelskedja har utnyttjat reglerna för privatimport av alkohol från ett annat EU-land på ett sätt som inte var tänkt. Jag vill också slå fast att reglerna för privatimport inte står i strid med detaljhandelsmonopolet, och jag har heller inga planer på att inskränka möjligheten för enskilda personer att kunna beställa en viss produkt från ett annat EU-land. Regeringen tillsatte i maj 2012 en särskild utredare för att bland annat se över tillsynen av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker. Utredningen, som lämnade sitt betänkande i juli förra året, konstaterade att det nuvarande regelverket ger upphov till tolkningssvårigheter, vilka i sig medför osäkerhet beträffande lagligheten av flera av de mångfasetterade verksamheter och förfaranden som förekommer bland de aktörer som etablerat sig på den svenska e-handelsmarknaden för alkoholdrycker. Utredningen menade därför att det fanns skäl att göra en översyn av regelverket för att klargöra gränserna för vad som är tillåtet. Utan att kunna utlova att en proposition med förslag till en tydligare lagstiftning kommer att kunna läggas fram före valet år 2014 är mitt svar till Eva Olofsson att regeringen i förra veckan beslutade att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av relevanta delar av regelverket för e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Huvudsyftet är att utredaren ska analysera och bedöma vilka typer av åtgärder som ska vara tillåtna respektive otillåtna. Detta ska göras skyndsamt, och uppdraget ska redovisas senast den 15 juli i år.

Anf. 65 Eva Olofsson (V)

Herr talman! Interpellationen skrevs innan regeringen tillsatte utredningen, det är helt rätt. Vi har i Sverige en restriktiv alkoholpolitik. Det har vi av folkhälsoskäl för alkohol är inte vilken vara som helst. Det finns nästan en miljon människor med riskabel alkoholkonsumtion, 330 000 alkoholberoende och nästan 400 000 barn som växer i familjer där man dricker för mycket med allt vad det innebär. Alkohol orsakar stora sociala och medicinska problem. Det viktigaste instrumentet vi har för att upprätthålla den politiken är att minska tillgängligheten på alkohol. Det gör vi bland annat genom Systembolagets detaljhandelsmonopol och genom att bolaget inte har som uppgift att i första hand gå med vinst utan föra en ansvarsfull försäljnings- och alkoholpolitik. Ett annat instrument är att hålla uppe priserna och motverka illegal försäljning. Vi vet att förbudet mot privatimport av alkoholdrycker ändrats efter en dom i EU-domstolen. Efter det har ett stort antal livsmedelskedjor - inte bara en, som Maria Larsson säger, vilket gör mig lite konfunderad - växt upp, kommersiella verksamheter med syfte att sälja alkoholdrycker till privatpersoner i Sverige. Vissa av dem har omfattande verksamhet i form av kontor med kundtjänst, säljare, inköpsfunktion, ekonomiassistenter, controllrar. Andra gör som City Gross och säljer alkoholdrycker som hämtas i livsmedelbutik. Det mesta sköts via internet. Det är en förmedlare som i realiteten agerar som säljare till konsumenten. Statens folkhälsoinstitut har sagt att det kan betyda att EU-domstolen prövar om det ska vara ett detaljhandelsmonopol när det gäller Systembolaget, och IOGT-NTO anmälde 2011 tio nätbutiker och vinklubbar eftersom man ansåg att de bröt mot lagen. Systembolaget anmälde matkedjan City Gross efter att de på internet hade sålt alkohol tillsammans med sin matkasse. Därför är det viktigt att den svenska lagstiftningen förtydligas så att kommersiella försäljare inte har möjlighet att befatta sig med alkoholdrycker och att vi får det på samma sätt som i Norge och Finland. Där har man förtydligat lagstiftningen. Vi ska ha en lagstiftning som är lika effektiv som i de länderna, en lagstiftning som slår fast att inga mellanhänder förutom transportföretag får vara inblandade i privatimport samt ha ett förbud i alkohollagen mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker. Ett sådant förbud föreslogs redan i Alkohollagsutredningen 2009, men det blev ingenting av det. Det lades aldrig fram. Man kan väl säga att regeringen började lite grann i fel ända när den tillsatte en särskild utredning 2012 med uppdrag att se över reglerna för marknadsföring av alkoholdrycker och tillsynen av e-handeln beträffande hemleverans av alkoholdrycker utan att titta på om handeln var laglig eller ej. Vägarna har varit lite krokiga för att komma dit där vi är nu, men det är viktigt att nå målet även om det tar lite längre tid och vägen är lite krokig. Jag är glad att utredningen har kommit, men jag skulle gärna vilja höra statsrådet Maria Larsson förklara om det där med endast en livsmedelskedja var ett misstag, för det kan väl inte bara handla om City Gross utan om all sådan e-handel. Jag får mer eller mindre varje dag mejl från försäljare som tycker att jag ska köpa vin från dem. Vi ser också annonser i tidningar och annat. Det är alltså mycket bredare än bara en livsmedelskedja.

Anf. 66 Gunnar Sandberg (S)

Herr talman! Statsrådet! Vi måste sätta hälsan i fokus när vi diskuterar alkoholpolitiken. Strategin borde utgå från att alla våra leverantörer ska ha större medvetenhet om hälsa och alkohol. En del kanske önskar att de bodde i ett land där det vore enklare att köpa sig en flaska vin en fredagskväll när man missat stängningstiden, men begränsad tillgång på alkohol ger färre alkoholskadar, vilket en rad forskningsrapporter visar. Den linjen går också WHO på när de för första gången presenterar en global strategi för att minska alkoholskadorna i världen. I strategin föreslås åtgärder som vi väl känner igen som svensk alkoholpolitik - minimiålder vid inköp, promillegräns vid bilkörning, höjd alkoholskatt, begränsade öppettider och krav på enbart licensierade butiker eller statliga monopol för att sälja alkohol. Strategin säger också att information och hälsovård är viktigt men att det är regleringar som har störst effekt. Vilka sjukdomar orsakade av alkohol ser vi i Sverige varje år, sjukdomar som har starka samband med högt alkoholintag? Det är levercirros, bukspottkörtelinflammation, vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnskador och andra kroppsliga skador orsakade av våld i samband med intag av alkohol. Vi vet att utövandet av våld ökar vid alkoholkonsumtion. Herr talman! Varje år dör många av alkohol i Sverige. Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsakerna 2012 dog 1 490 män och 422 kvinnor av någon alkoholrelaterad diagnos. Det är 30 män och 8 kvinnor per 100 000 invånare. När vi redan vet så mycket om alkoholens skador på människors hälsa, varför måste vi då debattera den sidan av alkoholpolitiken och inte frågan om en mer restriktiv hållning?

Anf. 67 Meeri Wasberg (S)

Herr talman! Vi socialdemokrater anser att den alkoholpolitiska modell som vi har, där folkhälsan satts i centrum, varit mycket bra. Där är det Systembolaget som har uppdraget att ansvara för försäljningen av alkohol till konsumenterna, och dess främsta uppgift är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att öka försäljningen. Precis som nämndes i interpellationen ställde jag tidigare en skriftlig fråga till statsrådet och fick ett svar som gick ut på att statsrådet skulle titta på den utredning som nu äntligen har kommit. I svaret redogör statsrådet också för den fortsatta hanteringen. Det man kan fundera över är tiden, hur det kan komma sig att regeringen valde att tillsätta en utredning 2012 som lämnade sitt svar 2013 och att det nu tillsätts ytterligare en utredning som ska lämna sitt svar i sommar. Det betyder rimligtvis att svaret på en av Eva Olofssons frågor i den här interpellationsdebatten kunde ha varit att nej, det kommer inte att komma någon proposition, för utifrån det handlingssätt som regeringen här redovisar finns det ingen möjlighet att lägga fram en proposition före valet. Det tycker jag som socialdemokrat är mycket tråkigt. Jag tror att vi i den här frågan egentligen i grunden är överens om att försöka täppa till de hål som finns i lagstiftningen och som bland annat City Gross har utnyttjat. Men att man från regeringens sida inte redan tidigare ansträngt sig eller åtminstone anstränger sig nu för att få fram en proposition i syfte att täppa till hålen är obegripligt och visar på en minst sagt låg ambitionsnivå när det gäller det här området. Det beklagar jag.

Anf. 68 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! I sak tror jag att vi är väldigt överens, och jag tycker att det är glädjande att det finns en stor konsensus om svensk alkoholpolitik och för övrigt också till stora delar om svensk narkotikapolitik. Det gör att vi, eftersom vi har denna konsensus, kan vara ganska frimodiga i vårt agerande internationellt. Den är oss till stor hjälp när det gäller att bedriva ett aktivt förebyggande arbete. Att de fina riktlinjerna i WHO:s strategi har stora likheter med svensk politik är inte en tillfällighet utan ett resultat av att vi varit ganska aktiva i det arbetet. Det är så vi gör. Det som vi ser fungerar på hemmaplan kan vi marknadsföra också på ett internationellt plan. Tack för den konsensusinställningen i dessa svåra frågor! Den finns minsann inte på plats i alla länder, och jag är därför enormt tacksam och glad över att den finns på plats i Sverige. Vi är även överens i vårt synsätt beträffande Systembolaget, ett detaljhandelsmonopol som vi tycker är bra. Det tjänar Sverige väl. Svenska folket uppskattar Systembolaget mer och mer. Det får höjd nöjdhetsgrad när det gäller utbud, service och annat. Det är alltså en mycket positiv utveckling som Systembolaget haft, detta också i förhållande till hela befolkningen. Det vi dock ser är att det hela tiden finns en kreativitet och en uppfinningsrikedom. Det växer fram nya företeelser dit lagrummet inte når. Vi har sett att när e-handeln nu börjat ta fart har vi inte haft en tillsyn av den. Därför tillsatte vi utredningen 2012, alltså just för att titta på hur vi ska tillsyna dessa delar, hur vi ska upprätthålla ålderskontrollen och så vidare. Det var det den utredningen hade i uppgift att göra. När de lämnade sitt svar till mig förra året påpekade de att det finns mer kvar som borde regleras därför att lagrummet är oklart. De exemplifierade detta i sin utredning, men de hade inte några färdiga lagförslag, eftersom detta inte legat i deras direktiv. Utredningen skickades på remiss, och remissvaren kom in alldeles före jul. Det är väldigt många som instämmer i det som utredaren skrev: att det inte finns tydliga gränser för vad som är tillåtet och vad som inte är det. Det säger bland annat JK, Tullverket och flera länsstyrelser. En mängd remissinstanser håller med utredaren. Ni vet alla att vi har beredningskrav. Vi kan inte lägga fram ett lagförslag om det inte gjorts en utredning. Men vi har varit ganska skyndsamma. När så många av de tunga juridiska instanserna sade att gränserna inte är tydliga mellan tillåtet och otillåtet och att det behövs ytterligare reglering tillsatte vi snabbt den här utredningen. Den fick en extremt kort tid på sig att arbeta, som ni säkert har sett, ett halvår, för att vi vill ha fram förslagen snabbt och för att vi vill ge den tydliga signalen att förmodligen inte allt kommer att vara tillåtet som finns i dag. Detta kan man kalla för en krokig och krånglig väg, men vi har hela tiden agerat skyndsamt. Det vi har kunnat avläsa i omgivningen är att det krävs ytterligare lagförändringar.

Anf. 69 Eva Olofsson (V)

Herr talman! Jag är också glad över att vi har en bred konsensus. Den är dock inte hundraprocentig. Vi har haft diskussioner om gårdsförsäljning. Där uppskattar jag att Maria Larsson hamnar på samma linje som V, S och MP, det vill säga att Systembolagets detaljhandelsmonopol går före att vi öppnar mindre spritbutiker här och där i landet. Men de frågorna finns i flera motioner till riksdagen i dag, främst från moderater och Centerpartiet. Det är väldigt bra att det här steget nu tas och att vi får en utredning, men Alkohollagsutredningen hade redan 2009 ett förslag om att man skulle se över och skärpa till detta. Eftersom den här lagstiftningen har funnits i Norge och Finland har det inte varit helt okänt att det går att skärpa lagstiftningen. Det har skett en liten explosion inom näthandeln. Systembolaget har besökt socialutskottet och tagit upp näthandeln. Jag tror att det var för ungefär två år sedan man var här första gången och berättade om detta. Jag är nöjd med att vi får en utredning. Jag hoppas att vi får en proposition så fort som möjligt. Det kanske blir en annan regering som får verkställa beslutet, men det ska verkställas, anser jag. Jag har fortfarande inte fått svar på om det där med "en livsmedelskedja" bara var en felskrivning. Rimligtvis måste det gälla även alla så kallade vinklubbar och försäljare av vin som finns på sociala medier, i reklam med mera och kränger vin utanför Systembolagets hank och stör. Det handlar inte om att jag som enskild person beställer och tar hem drycker, utan det handlar om att man har upplagringsplatser, bedriver en förmedling av kommersiella skäl och tjänar pengar på det. Jag vill bara ha ett svar. Man måste väl mena även dem? Det var väl bara en felskrivning i svaret?

Anf. 70 Gunnar Sandberg (S)

Herr talman! Statsrådet Maria Larsson säger att vi är överens i sak. Bra! Då får vi förhoppningsvis se mer av reglering av alkoholpolitiken framöver. Alkoholkonsumtionen kostar väldigt mycket. År 2006 gjordes en beräkning av en grupp forskare gällande kostnaderna för år 2002. Man tillämpade internationella riktlinjer och metoder. Studien inkluderade kostnader och hälsoeffekter för sjukdomar och skador, sociala problem, reducerad produktion och livskvalitetsförluster. Även positiva hälsoeffekter inkluderades, till exempel minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ökad livskvalitet. För 2002 beräknades samhällets nettokostnader på grund av alkoholkonsumtionen i Sverige uppgå till drygt 20 miljarder kronor. Om positiva hälsoeffekter inte inkluderas blir bruttokostnaden 29 miljarder kronor enligt denna beräkning. Öppnar vi för större möjligheter att konsumera alkohol är jag övertygad om att notan blir ännu större. Vem ska betala?

Anf. 71 Meeri Wasberg (S)

Herr talman! Det låter väldigt bra att det finns konsensus. Men som Eva Olofsson redogjorde för är inte denna konsensus absolut. Det finns ett antal motioner som indikerar en helt annan uppfattning, bland annat beträffande gårdsförsäljning. Jag delar dock Eva Olofssons glädje över att ansvarigt statsråd delar vår uppfattning om vikten av Systembolagets monopol när det gäller detaljhandelshanteringen. Maria Larsson försöker visa hur skyndsamt, snabbt och bra regeringen har jobbat, men det som är lite ledsamt är att det skramlar lite väl mycket om detta. Det fanns förslag redan 2009. Det är ganska lång tid mellan 2009 och 2014. Frågan om att lagrummet ser ut som det gör är inte okänd eller ny. Det kan inte rimligtvis ha varit en överraskning för regeringen när utredningen lämnade sitt betänkande i somras. Det är det jag menar när jag säger att regeringen helt enkelt inte har lagt manken till. Man har inte jobbat fram förslag till förändringar för att täppa till dessa hål så snabbt som man borde ha kunnat göra. Jag är mycket tveksam till att det över huvud taget skulle vara möjligt att få fram en proposition före valet, med tanke på att utredningen ska lämna sitt betänkande i juli i år. Men det är möjligt att statsrådet återkommer till det i nästa anförande.

Anf. 72 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! Låt mig vara tydlig med att det inte bara är jag som slår vakt om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Hela regeringen står bakom det. Det vill jag vara mycket tydlig med. Jag tycker att vi alla ska räkna det som en tillgång i svensk politik att vi har en bred enighet i de svåra frågorna om drogförebyggande arbete, alkoholhantering och narkotikahantering, eftersom vi vet att detta är särskilda varor som kan drabba människor på ett väldigt smärtsamt sätt. Det är naturligtvis också värnandet om Systembolaget som ligger i botten för det som vi nu gör. Vi vill ha en tydlig gräns mellan vad som är tillåtet och vad som är otillåtet för att kunna upprätthålla monopolet. Det finns en risk om aktörerna växer i antal. Många av de aktörer som finns, vinklubbar och andra, håller sig helt inom det lagrum som Rosengrendomen stadfäste. De riktar sig till privatpersoner. Men vi ser också nya företeelser, typ det som City Gross gör, som inte är reglerat. När städfirman vill leverera vin till fredagskvällen är vi ute på marker som vi inte har lagrum som täcker. Det är här vi måste gå in och titta. Norge och Finland har annan typ av lagstiftning. De har också delvis annan lagstiftning i andra avseenden. Det är inte säkert att vi kan titta direkt på deras lagstiftning. Men vi skriver i direktiven till utredaren att det är möjligt att man kan hämta hem något därifrån. Det stämmer inte helt överens, men det kan finnas skäl att inspireras av varandra. Jag vill säga något om tidsschemat. Utredningen jobbar till den 15 juli. Sedan ska den självklart gå på remiss, precis som alla andra. Det är alltid så med lagförslag att remissinstanserna måste få säga sitt. Normal remisstid är tre månader. Möjligtvis kan man korta den något; det beror på hur omfattande det blir. Men till saken hör också att det är sommartid. Det är alltså inte möjligt att få fram en proposition om detta före valet. När det gäller tillsynen räknar jag däremot med att kunna komma fram med en proposition. Vi har remissbehandlat utredningen under hösten. Men det är alltid svårt att säga på förhand hur lång tid olika saker tar. Det är ett ungefärligt tidsschema. Som jag tror att ni förstår är det naturligtvis så att vi har arbetat så skyndsamt som vi har kunnat. Samtidigt ska man säga att volymmässigt utgör privatimporten fortfarande en ganska liten andel av den alkohol som konsumeras i Sverige. Vi ser att alltmer av det som svenskarna dricker och totalkonsumtionen går nedåt. Men det som de dricker köper de i allt större utsträckning på Systembolaget. Det vittnar om att både service och sortiment tilltalar Sveriges befolkning.

Anf. 73 Eva Olofsson (V)

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga. När jag lyssnar här på Maria Larsson får jag intrycket att hon tycker att Finland och Norge har en för sträng alkohollagstiftning och att det ska vara tillåtet med många av dem som håller på att mejla mig och tycker att jag ska köpa vin av dem. Den ståndpunkten har inte jag. I så fall finns det en skillnad mot Vänsterpartiet. Vi är eniga om att strama upp. Men vi är inte eniga om de modeller som finns i Norge och Finland och att det är jag som privatperson som tar hem något till mig. Det kan transporteras emellan, men det är inte kommersiell verksamhet när det säljs vidare till andra som ska bromsas. Jag vill ställa frågan: Är det City Gross och det andra som ska få fortsätta? När Systembolaget var hos oss första gången hade inte City Gross börjat. Då var det den andra näthandeln man varnade för, och man talade om att den växer explosionsartat. Jag vill ställa frågan om det innebär att man vill ha en mjukare lagstiftning än i Norge och i Finland och att det är vad man ska utreda. Då har vi nog inte fullständig konsensus.

Anf. 74 Statsrådet Maria Larsson (KD)

Herr talman! Jag kan fatta mig väldigt kort. Det finns när det gäller vinklubbar seriösa aktörer och mindre seriösa aktörer. Det finns inom det lagrum vi har möjligheter för privatperson att köpa alkohol direkt från ett annat EU-land. En del av dessa klubbar marknadsför sig via internet. Det är under helt legala former förutsatt att de också betalar skatt i Sverige. Det får vara svar nog. Därmed tackar jag för debatten.

den 28 november

Interpellation

2013/14:183 Reglering av e-handeln med alkohol

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen mot City Gross efter det att Systembolaget polisanmält matvarukedjan för att de erbjuder vinleveranser i samarbete med ett e-handelsföretag i vinbranschen visar att det är tillåtet med kommersiell försäljning av alkohol inom detaljhandeln.

Alkohol likställs med livsmedel och Systembolagets detaljhandelsmonopol är i praktiken satt ur spel. Detta monopol är ett av de viktigaste redskapen för att nå de alkoholpolitiska målen.

Än så länge är denna handel av ganska liten omfattning. En oreglerad e-handel som gör alkohol mer tillgängligt riskerar dock att öka konsumtionen. Bristande rutiner för att kontrollera köparnas ålder kan också leda till att ungdomar under 20 år lättare får tillgång till alkohol. Det kan leda till att monopolet inte kan motiveras ur folkhälsosynpunkt och att Sverige inte längre kan behålla detta undantag, som vi har haft sedan inträdet i EU.

Bristerna i den svenska lagstiftningen uppmärksammas av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. Utredningen hade inte i uppdrag att föreslå förändringar i regleringen av alkoholförsäljning, men på grund av de stora bristerna i den nuvarande lagstiftningen ser utredningen sig nödgad att redovisa sin bedömning. I slutbetänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) säger man därför att ”det nuvarande regelverket ger upphov till tolkningssvårigheter, vilka i sig medför osäkerhet beträffande lagligheten av flera av de mångfasetterade verksamheter och förfaranden som förekommer bland de aktörer som etablerat sig på den svenska e-handelsmarknaden för alkoholdrycker. Vi anser att legalitets- och förutsebarhetsskäl motiverar en översyn av det nuvarande regelverket med inriktningen att gränserna för det tillåtna området bör regleras på ett tydligare sätt än vad som är fallet i dag. Vid en sådan översyn bör även allmänna alkoholpolitiska hänsyn beaktas.”

I Finland är näthandeln reglerad på sådant sätt att endast privatimport utan mellanhänder är tillåten.

Ansvarigt statsråd Maria Larsson har i intervjuer och här i riksdagen sagt sig vilja ta initiativ till en analys av lagstiftningen, men har inte kunnat, eller velat, ange hur och när det ska ske annat än i allmänna ordalag. I ett svar på en fråga från Meeri Wasberg (S) den 23 oktober 2013 hänvisar statsrådet till Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. och till att remisstiden för dess betänkande går ut den 1 december 2013. När nu remisstiden har gått ut och Socialdepartementet har tagit del av remissyttrandena kanske statsrådet kan ge klarare besked.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka förändringar avser statsrådet att föreslå för att förtydliga lagstiftningen för e-handel och privatimport i syfte att återupprätta Systembolagets detaljhandelsmonopol?

Avser statsrådet att lägga fram en proposition i detta ärende före riksdagsvalet 2014?