Reglering av e-handeln med alkohol

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2014

Interpellation: Reglering av e-handeln med alkohol

Interpellation 2013/14:183 av Olofsson, Eva (V)

den 28 november

Interpellation

2013/14:183 Reglering av e-handeln med alkohol

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen mot City Gross efter det att Systembolaget polisanmält matvarukedjan för att de erbjuder vinleveranser i samarbete med ett e-handelsföretag i vinbranschen visar att det är tillåtet med kommersiell försäljning av alkohol inom detaljhandeln.

Alkohol likställs med livsmedel och Systembolagets detaljhandelsmonopol är i praktiken satt ur spel. Detta monopol är ett av de viktigaste redskapen för att nå de alkoholpolitiska målen.

Än så länge är denna handel av ganska liten omfattning. En oreglerad e-handel som gör alkohol mer tillgängligt riskerar dock att öka konsumtionen. Bristande rutiner för att kontrollera köparnas ålder kan också leda till att ungdomar under 20 år lättare får tillgång till alkohol. Det kan leda till att monopolet inte kan motiveras ur folkhälsosynpunkt och att Sverige inte längre kan behålla detta undantag, som vi har haft sedan inträdet i EU.

Bristerna i den svenska lagstiftningen uppmärksammas av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. Utredningen hade inte i uppdrag att föreslå förändringar i regleringen av alkoholförsäljning, men på grund av de stora bristerna i den nuvarande lagstiftningen ser utredningen sig nödgad att redovisa sin bedömning. I slutbetänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) säger man därför att ”det nuvarande regelverket ger upphov till tolkningssvårigheter, vilka i sig medför osäkerhet beträffande lagligheten av flera av de mångfasetterade verksamheter och förfaranden som förekommer bland de aktörer som etablerat sig på den svenska e-handelsmarknaden för alkoholdrycker. Vi anser att legalitets- och förutsebarhetsskäl motiverar en översyn av det nuvarande regelverket med inriktningen att gränserna för det tillåtna området bör regleras på ett tydligare sätt än vad som är fallet i dag. Vid en sådan översyn bör även allmänna alkoholpolitiska hänsyn beaktas.”

I Finland är näthandeln reglerad på sådant sätt att endast privatimport utan mellanhänder är tillåten.

Ansvarigt statsråd Maria Larsson har i intervjuer och här i riksdagen sagt sig vilja ta initiativ till en analys av lagstiftningen, men har inte kunnat, eller velat, ange hur och när det ska ske annat än i allmänna ordalag. I ett svar på en fråga från Meeri Wasberg (S) den 23 oktober 2013 hänvisar statsrådet till Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m. och till att remisstiden för dess betänkande går ut den 1 december 2013. När nu remisstiden har gått ut och Socialdepartementet har tagit del av remissyttrandena kanske statsrådet kan ge klarare besked.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka förändringar avser statsrådet att föreslå för att förtydliga lagstiftningen för e-handel och privatimport i syfte att återupprätta Systembolagets detaljhandelsmonopol?

Avser statsrådet att lägga fram en proposition i detta ärende före riksdagsvalet 2014?