Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 juni 2022

Interpellation: Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel

Interpellation 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:732 Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Cykeln utgör i dag en viktig del av vårt samlade transportsystem. Cykeln förbättrar framkomligheten i trafiktäta miljöer och är det mest miljövänliga sättet att transportera sig på. En ökad övergång från bil till cykel skulle även gynna bilisterna, då trängseln och köerna i trafiken skulle minska.

Efter initiativ från alliansregeringen infördes cykelpolitiken som ett eget budgetområde under den förra mandatperioden.

Våren 2015 lämnade riksdagen två tillkännagivanden om cykelpolitiken till regeringen. Det första innebar att regeringen bör återkomma till riksdagen med en nationell cykelstrategi. I arbetet med att ta fram en sådan strategi ska regeringen bland annat beakta vad trafikutskottet har anfört om vikten av en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt.

I det andra tillkännagivandet framfördes att regeringen bör redogöra för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer.

I ljuset av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

När kommer regeringen att överlämna den nationella cykelstrategin till riksdagen?

Kan statsrådet redogöra för vad den nationella cykelstrategin kommer att innehålla?

Vilka initiativ, i form av lagändringar, är statsrådet berett att vidta för att främja cykeltrafik i städer i enlighet med riksdagens tillkännagivande?