Regeringens agerande i EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Regeringens agerande i EU

Interpellation 2010/11:286 av Björck, Patrik (S)

den 18 mars

Interpellation

2010/11:286 Regeringens agerande i EU

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

När EU-nämnden vid sitt sammanträde den 4 mars skulle ta ställning till den svenska ståndpunkten vid antagandet av rådslutssatser angående sysselsättningsrapporten ville inte regeringen ta ställning för tydliga skrivningar till skydd för den svenska modellen.

Men det fanns en majoritet för följande ståndpunkt i EU-nämnden: ”För att regeringen ska kunna acceptera rådets slutsatser måste dessa innehålla tydliga skrivningar som klargör att arbetsmarknadens parters autonomi och ingångna avtal på arbetsmarknaden respekteras och att alla former av social dumpning ska motverkas.” Riksdagens ställningstagande och förväntning på regeringens agerande var tydligt.

När riksdagen tar ställning förväntas naturligtvis regeringen följa detta. Men när arbetsmarknadsministern deltog vid ministerrådet den 7 mars lade arbetsmarknadsministern ned sin röst i stället för att agera i enlighet med riksdagens instruktioner.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsministern:

Avser arbetsmarknadsministern i fortsättningen att följa de beslut som tas i EU-nämnden?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att bryta den tystnad och passivitet som kännetecknar den svenska regeringens agerande när det gäller arbetsmarknadsfrågor i EU?

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen, genom att verka för att arbetsmarknadens parters autonomi och ingångna avtal på arbetsmarknaden respekteras och att alla former av social dumpning motverkas?