Till innehåll på sidan

Reformer för bostadsbyggande

Interpellationsdebatt 22 maj 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 13

Anf. 39 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Markus Kallifatides har frågat mig om jag instämmer i hans beskrivning av utvecklingen på området främjande av byggande av permanenta bostäder sedan 2014 och om jag i så fall avser att ta initiativ till parlamentariska bostadspolitiska diskussioner med beskrivningen som gemensam utgångspunkt. Markus Kallifatides har också frågat mig om jag har tagit initiativ till en prognos över hur många nya bostäder som kommer att färdigställas respektive påbörjas under perioden 2023-2026 och om jag i så fall kan redogöra för siffrorna.

Inledningsvis vill jag påpeka att den tidigare borgerliga alliansregeringen under åren 2006-2014 inledde ett mycket omfattande reformarbete för att förenkla och effektivisera regelverket för bostadsbyggande. Flera av de reformer som S-ledda regeringar senare fattat beslut om, som interpellanten beskriver, har också sin bakgrund i tillkännagivanden som de borgerliga partierna har tagit initiativ till, exempelvis vad gäller bygglovsbefriade åtgärder. Det finns således mycket som regeringen och jag kan instämma i vad gäller synen på behovet av reformer för ett varaktigt högt bostadsbyggande.

Samtidigt kan jag konstatera att det finns betydande skillnader i synsätt. Regeringen anser inte att bostadsbristen kan lösas med kostsamma subventioner med låg träffsäkerhet. I stället vill regeringen ta fram reformer som ökar tillgången till byggbar mark, förenklar och förbättrar byggreglerna samt ger incitament till ökat bostadsbyggande.

Mot den bakgrunden har regeringspartierna tagit initiativ till att avveckla investeringsstödet och fokuserar nu reformarbetet på de åtgärder som är mest effektiva och ändamålsenliga för att underlätta bostadsbyggandet. Det finns inte utrymme att inom ramen för ett interpellationssvar kommentera alla de reformer som tas upp i interpellationen, men jag finns givetvis tillgänglig för att informera riksdagen närmare om regeringens arbete i andra sammanhang. Jag har inga planer på att ta initiativ till en bred parlamentarisk diskussion om bostadspolitiken, men jag har god dialog med civilutskottets representanter och kan tala med alla riksdagens partier.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Statistiska centralbyrån har ansvar för att ta fram officiell statistik om bland annat bostadsbyggande och ombyggnad samt bygglovsstatistik för bostäder och lokaler. Boverket ska inom ramen för sin instruktion i fråga om boende aktualisera statistik, och de genomför regelbundet prognoser för bostadsbyggandet. Dessa prognoser kan i tider av ekonomisk osäkerhet självfallet komma att revideras i takt med att det ekonomiska läget förändras. Inför prognostillfällena kompletterar Boverket statistiken från Statistiska centralbyrån med annat underlag när myndigheten gör sina analyser. Myndigheten har till exempel kontakter såväl med kommuner som med företag inom sektorn. Jag följer givetvis Boverkets arbete.

Prognoser för bostadsbyggandet är att betrakta som bedömningar av den framtida utvecklingen. Dessa bedömningar kan självklart komma att ändras i takt med den övriga samhällsutvecklingen. Det rådande läget medför även en ytterligare osäkerhet i prognoserna.

Statistiska centralbyrån mäter initialt datum för påbörjande utifrån kommunernas startbesked. Komplettering görs sedan med faktiskt påbörjande från byggherren för de projekt som ingår i statistiken. Såväl den officiella statistiken och metoden för framtagandet av denna som Boverkets prognoser publiceras, vilket gör det möjligt för andra aktörer att göra sina egna analyser och bedömningar. Vi ser fram emot Boverkets uppdaterade prognos som förväntas komma under första halvan av juni.

Regeringen ser inget behov av att ta fram ytterligare prognoser än den som tas fram inom ramen för Boverkets befintliga ansvar.

Avslutningsvis vill jag säga det självklara: Regeringen följer situationen på bostadsmarknaden och när det gäller bostadsbyggandet noggrant, och detta görs inte enbart baserat på eftersläpande statistik i ett läge där förändringar sker snabbt.


Anf. 40 Markus Kallifatides (S)

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret på min interpellation!

Bostadsfrågan handlar om hemlöshet, trångboddhet och bostadsoro. Den handlar om företag på jakt efter personal och om människor som saknar bostad men som kanske har jobb. Den handlar just nu också om ett dramatiskt fallande byggande i Sverige och oro i hela byggsektorn. Vi är i färd med att återigen bygga på bristen på bostäder i Sverige.

Varför just denna interpellation, herr talman? En del av bakgrunden till den här interpellationen är att jag har hört det raljeras lite grann från den andra sidan av kammaren över hur många bostadsministrar som tillträdde under föregående mandatperioder. Det har ibland sagts att det enda som vi socialdemokrater har haft i verktygslådan är ett investeringsstöd.

Nu kan jag, utifrån statsrådets svar på min interpellation, konstatera att statsrådet håller med om att det trots allt har gjorts en hel del bostadspolitiskt reformarbete under de senaste åtta åren. Jag hör inga invändningar från statsrådet mot mina beskrivningar, som jag uppmanar alla att ta del av. Detta är en ganska omfattande interpellation.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det som finns att läsa i min interpellation täcker egentligen det mesta av det jag ser som bostadspolitikens beståndsdelar, herr talman. Det handlar om reformarbete när det gäller samhällsplanering, byggregler, allmännyttans roll och finansiering av nyproduktion.

När det gäller samhällsplanering har vi en pågående översyn av möjligheterna till en nationell fysisk planering, så att staten ska kunna agera mer med en röst via sina länsstyrelser och se till att vi når ett flertal av riksdagen fastslagna politiska målsättningar på ett balanserat sätt.

Just nu är Boverkets förslag till moderniserade byggregler, Möjligheternas byggregler, ute på remiss. Vi väntar på remissvar, som - tror jag - ska komma den 23 augusti. Detta har skett på socialdemokratiskt initiativ.

Vi har förslag från den senaste stora utredningen, under Karolina Skog, när det gäller att ge allmännyttan en större grad av frihet för att kunna mer och billigare. Vi hade också en skarp åtgärd för statlig medfinansiering för byggande av hyresrätter med lägre hyresnivå.

Det har pågått reformarbete, och det pågår reformarbete - inte minst i kraft av de senaste åtta årens arbete. Investeringsstödet är dock under avveckling.

Mot bakgrund av det akuta läget som jag inledningsvis talade om när det gäller bostadsbristen och byggsektorn och bostadsfrågans komplexitet - för jag medger och respekterar att detta är komplexa och dessutom långsiktiga frågor - har vår socialdemokratiska bostadspolitiska talesperson Jennie Nilsson och även Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Alireza Akhondi efterfrågat parlamentariska bostadspolitiska samtal eller till och med en kriskommission.

Fru talman! Statsrådet avvisar i svaret på min interpellation de här tankegångarna utan vidare förklaring. Jag upprepar därför min fråga: Varför avvisar regeringen och statsrådet tankarna på parlamentariska bostadspolitiska samtal?


Anf. 41 Adrian Magnusson (S)

Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka ledamoten Kallifatides och bostadsministern för debatten i dag. Bostadspolitiken är viktig och central för Sverige och för utvecklingen av Sverige som ett land där jämlikhet, solidaritet och möjlighet ska vara ledord i alla människors liv.

I statsrådets svar liksom i debatten i övrigt försvinner en viktig grupp i de bostadspolitiska resonemangen. Som socialdemokrat vill jag ta tillfället i akt att lyfta denna grupp i dag. Gruppen jag pratar om är studenter. Det är få grupper i samhället som är lika beroende av en aktiv, ambitiös och initiativrik bostadspolitik som just studenter. Universiteten och högskolorna finns inte i varje bostadskvarter utan är utspridda på olika håll i landet. Vissa utbildningar finns bara i vissa städer. Det är helt enkelt många unga som behöver flytta för att kunna ägna sig åt högre studier.

Fru talman! Bostadssituationen för studenter i Sverige har länge varit svår. Sveriges förenade studentkårer släppte i augusti förra året en rapport över bostadssituationen på 34 av landets studieorter. 61,5 procent av landets studenter bor på en studieort som är rödlistad i Sveriges förenade studentkårers rapport. Vad innebär då det? Jo, att 61,5 procent av landets studenter inte kan erbjudas en bostad under en termin.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sveriges förenade studentkårer slår i samma rapport larm om att allt fler studentboenden har omvandlats under pandemin. Vidare höjs hyrorna på flera håll i landet. Detta förvärrar bostadskrisen för Sveriges studenter och gör det svårare för dem med föräldrar utan tjocka plånböcker att studera på högskola eller universitet. Potential för Sverige går till spillo. Ungas drömmar slås sönder. Människors rätt att få leva sina drömmars liv tas ifrån dem. Det är förkastligt.

Fru talman! Det har än så länge inte hörts så mycket från regeringen om hur det ska byggas fler bostäder för landets studenter och om hur fler ska få möjligheten att flytta till en universitetsstad och läsa till exempelvis civilingenjör, jurist eller läkare.

Omvandling av hyresrätter är inget som efterfrågas av Sveriges studentorganisationer. Det investeringsstöd som den förra socialdemokratiska regeringen införde får ofta kritik av högerregeringens företrädare och av bostadsministern. Det är kostsamma subventioner med låg träffsäkerhet, sägs det. Precis som ledamoten Kallifatides lyfter i interpellationen byggdes dock fler bostäder med hjälp av investeringsstödet. Det är ett faktum. Något alternativ som kan leda till fler bostäder för Sveriges studenter har inte presenterats av regeringen. Det är också ett faktum. Vi befinner oss helt enkelt i ett bostadspolitiskt vakuum.

Låt mig ta ett exempel på hur investeringsstödet har hjälpt Sveriges studenter. I Lambohov i Linköping byggdes år 2021 studentbostäder med hjälp av investeringsstödet. Hyran landade på 5 468 kronor. Utan investeringsstödet hade hyran varit 800 kronor högre. 800 kronor är en ansenlig summa om det slås ihop under ett år. Det finns helt enkelt tydliga exempel på att investeringsstödet har gjort att studentbostäder har byggts och att det har lett till lägre hyror för studentbostäder.

Studentbostadsföretagen säger att över hälften av deras medlemmar uppger att det slopade investeringsstödet innebär att ett eller flera planerade projekt i form av nyproduktion stoppas. Studentbostadsföretagen har efterfrågat att regeringen tar initiativ till blocköverskridande samtal för att stimulera bostadsbyggandet när det kommer till studentbostäder, alltså det som ledamoten Kallifatides frågar om i sin interpellation.

Bostadsministern har i sitt svar på interpellationen i dag avvisat en bred parlamentarisk diskussion för att ta fram fler bostadspolitiska reformer.

Min fråga till statsrådet är om statsrådet åtminstone är beredd att gå studentbostadsföretagen till mötes och ordna blocköverskridande samtal för fler studentbostäder.


Anf. 42 Denis Begic (S)

Fru talman! Tack, Markus Kallifatides, för interpellationen, och tack, bostadsministern, för svaret!

Det är en omfattande interpellation, och det finns många saker som bostadsministern hade kunnat svara på. Det är beklagligt att ministern inte ser allt som har gjorts och lär sig av det utan att slänga svenska byggnadsarbetare under bussen.

Under åren 2007-2014, då Sverige hade en moderatledd regering, byggdes 200 000 bostäder. Det är cirka 25 000 bostäder per år, och det är det bostadsministern hänvisar till. Det är ungefär i paritet med det vi får höra nu när det gäller hur mycket som kommer att byggas - 25 000. Jag har även hört siffran 23 000, och vissa säger 20 000. Vi vet inte var vi kommer att hamna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Om det nu påbörjades ett enormt reformarbete under den borgerliga mandatperioden - varför då inte fortsätta med samma fart även nu, när vi har en borgerlig regering? Och varför inte titta på de förslag som den förra regeringen hade och göra något åt de förslag som finns? På något sätt känns det som att man försöker döda bostadsmarknaden i Sverige.

Jag har sett förslaget om studentbostäder. Men det gäller inte alla studenter, kan jag meddela min kollega Adrian. De som har något handikapp behöver inte göra sig besvär. Det är inte mödan värt, för de här studentbostäderna är till för dem som inte har rullstol och annat. Det är de som ska få dessa bostäder; de är inte till för alla människor.

Det nyaste förslaget är att man ska kunna köpa sin hyresrätt. Det kan ju vara bra, fru talman, att få göra det. Men efter det senaste förslag som kom från regeringen om att man ska få köpa sin hyresrätt undrar jag: Hur många fler bostäder kommer att byggas? Är det 5 000, 50 000, 80 000 eller 100 000? Vad gör regeringen för bedömning? Hur många fler bostäder kommer att byggas för att man får köpa sin hyresrätt?


Anf. 43 Leif Nysmed (S)

Fru talman! Jag tycker att statsrådet är lite passiv, och det har jag tyckt länge. Jag tycker att regeringen generellt är väldigt passiv när man avvaktar och hänvisar till inflationsbekämpningen. Om man inte gör någonting så ägnar man sig åt att bekämpa inflationen, verkar regeringen tycka. Jag delar inte riktigt den uppfattningen.

Min partikollega Markus Kallifatides ställde ett par frågor, och jag tänkte haka på fråga nummer två. Han säger: Har statsrådet tagit initiativ till en prognos över hur många nya bostäder som kommer att färdigställas respektive påbörjas under 2023-2026? Och kan statsrådet i så fall redogöra för siffrorna?

Svaret blir: Regeringen ser inget behov av att ta fram ytterligare prognoser än dem som Boverket tar fram. Regeringen hänvisar alltså till att det är Boverkets ansvar.

Jag tänkte påminna lite grann om hur Kristdemokraternas tidigare bostadspolitiska talesperson Larry Söder så sent som förra mandatperioden ansåg att detta skulle göras. Han skriver: "Kristdemokraterna anser att det är hög tid att bostadsintresset uppvärderas i Sverige." Jag delar denna uppfattning. Han skriver också: "Politiken måste ta ett fastare tag om bostadsbyggandet." Det tycker jag också att ni borde göra; jag delar Larrys uppfattning även i den frågan. Larry Söder fortsätter sedan: "Vi anser att regeringen bör sätta ett mål i faktiska tal för bostadsbyggandet. I dag är Boverkets prognoser det bästa mått som går att hitta, men när det faktiska byggandet kraftigt understiger behovet bör en regering ta till sig det och presentera åtgärder för att öka byggandet.

Med ett nationellt mål för bostadsbyggandet kan ett tydligt arbete för att nå det sättas igång och förslag som syftar till att målet uppnås tas fram. I de fall byggandet inte når upp till målet kan det också utvärderas varför det inte har byggts tillräckligt."

Detta var under en tid då man hade en prognos på 40 000 bostäder om året. Sedan blev det ännu fler. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men Boverket hävdade att man behövde ha 50 000 bostäder och vi överskred det målet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I dag pratar vi om siffror på runt 25 000 bostäder om året. Det är en halvering jämfört med detta. I det sammanhanget sitter bostadsministern nöjd och inflationsbekämpar. Det lär inte bli så många bostäder med den politik som ni för. Det finns inte ett konkret förslag på riksdagens bord om att få igång bostadsbyggandet.

Mina frågor till statsrådet är: Har Kristdemokraterna helt ändrat uppfattning? Har ni tappat initiativförmågan? Tycker ni inte att bostadspolitiken förtjänar bättre?


Anf. 44 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Det gläder mig att det finns ett stort engagemang i denna för oss alla så viktiga fråga, nämligen hur vi ska få upp bostadspolitiken på agendan. Det bidrar ledamöterna till, och också till att diskutera olika förslag om hur man kan dämpa effekten och framför allt få bort de strukturella hinder som finns.

Markus Kallifatides har pekat på ganska många saker i sin omfattande interpellation, och jag kan därför inte gå in på dem var en för sig. Jag vill dock nämna förstudien kring fysisk planering, där riksintressesystemet ingår. Bostadsintresset är inte ett riksintresse, men att det ofta hamnar väldigt långt bakom riksintressena är ett av de strukturella hinder som finns. Jag ser verkligen fram emot den förstudien, som ska presenteras i september.

Jag har ingen anledning att peka finger och säga att någon har gjort något dåligt. Detta var ett bra beslut som den förra regeringen tog - om än något sent, kan man tycka. Allt det som Markus Kallifatides lyfter fram i interpellationen, som Möjligheternas byggregler och Skogs utredning, som vi bereder i Regeringskansliet och kommer att återkomma till, hade ju kunnat vara på plats om man hade haft ännu högre tempo.

Ibland låter det i debatten som att det som den socialdemokratiskt ledda regeringen inte lyckades göra på åtta år ska den nya regeringen lösa på åtta månader. Vi har ett väldigt högt tempo. Vi jobbar på med många av de frågor som har varit uppe i den här debatten.

När det till exempel gäller studentbostäder har vi givit ett uppdrag till Boverket med betydande lättnader för att öka produktionen och det differentierade utbudet. Det handlar inte om att gena i kurvorna när det gäller tillgänglighet. Det ska vara god besökstillgänglighet. Det ska finnas bostäder för den som behöver en anpassad bostad. Men man kan förenkla och sänka kostnaderna så att det blir fler studentbostäder i ett land som Sverige, som är en kunskapsnation men där man behöver kunna flytta dit där man kommer in på en utbildning till hösten eller längre fram och där det i dag är mycket svårt att få tag i en bostad.

Att göra förändringar här är svar på både Adrian Magnussons och Begics fråga.

Jag ska gå tillbaka till frågan om bostadspolitiska samtal. Jag tror att det i någon interpellationsdebatt lite raljerande har sagts att man inte kan bo i en regelförenkling när jag har lyft fram att vi kommer att arbeta med regelförenklingar. Jag skulle kunna kontra med att säga att man inte kan bo i ett samtal, men jag kommer inte att göra det. Däremot är fokus för regeringen, som också har en majoritet i riksdagen bakom sig med samarbetspartierna, att ta fram de förändringar och reformer som det i huvudsak finns samsyn kring, vilket den här debatten också åskådliggör, och genomföra dem i så högt tempo som möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sedan har jag gärna dialog. Jag har gärna samtal med civilutskottets ledamöter, med branschen och med olika aktörer kring vad som är viktigast och vad vi ska prioritera. Men regeringen har en majoritet bakom sig med samarbetspartierna, och vi lägger fokus på att ta fram reformer snarare än att prata om reformer. Jag tror också att vi som är här i kammaren i dag vet vilka olika reformer det framför allt handlar om.

När det kommer till Begics fråga där han jämför bostadsbyggandets utveckling under den förra alliansregeringen och under den socialdemokratiska regeringen vet jag ärligt talat inte exakt vilken effekt ledamoten vill uppnå, men jag kan ju påminna om finanskrisen 2007-2010. Det är klart att man kan skylla den på alliansregeringen och inbromsningen nu på den nya regeringen, men jag tror att alla som följer den här debatten och även ledamöterna förstår att det är betydligt mer komplicerat än så.

Åt Leif Nysmeds fråga har jag nu tyvärr bara tio sekunder kvar av mina fyra minuter, men regeringen sitter inte nöjd. Jag sitter inte nöjd. Jag ser fram emot att återkomma med reformer som ska ta oss framåt, och vi gör det i högt tempo.


Anf. 45 Markus Kallifatides (S)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för att han mödosamt betar av frågorna en efter en.

Eftersom vi inte, vilket jag beklagar, har några rejäla parlamentariska samtal på detta politikområde får jag försöka använda den knappa tiden i en interpellationsdebatt till att ändå lyfta åtgärder som ur mitt perspektiv vore önskvärda.

Ur mitt perspektiv är det stora och avgörande strukturella hindret för ett bostadsbyggande i Sverige som gör att vi når våra bostadspolitiska mål förmögenhets- och inkomstfördelningen i landet. Väldigt många människor har helt enkelt inte råd att efterfråga nybyggda bostäder. När kommuner, kyrka, grevar och baroner ska ha fullt marknadspris för sin mark, när banker och byggmaterialleverantörer, ibland oligopolister eller till och med monopolister, ska ha sina vinstmarginaler och när byggnadsarbetare ska ha sjyst lön, vilket de ska ha, blir det för dyrt för undersköterskor, lagerarbetare, taxichaufförer, poliser med flera. Det är det stora strukturella hindret.

På det fanns det inte en fullständig lösning men en rimlig typ av lösning, nämligen ett investeringsstöd för byggande av hyresrätter med lägre hyresnivå. Det är under avveckling.

På längre sikt skulle jag önska att vi till exempel i rediga parlamentariska samtal kom fram till nya former för finansiering av nybyggnation i Sverige. Det skulle kunna vara kreditgarantier; det skulle kunna vara förmånliga bygglån. Denna typ av system behöver vara långsiktiga för att olika marknadsaktörer och även delar av den offentliga sektorn ska kunna lita på dem och våga ta viktiga och långsiktiga steg i sina verksamheter - investera pengar, tid och kraft, ändra regler med mera.

Det fanns alltså ett värde i att vi var mer överens än vad jag uppfattar att vi just nu är med tanke på att investeringsstödet, som nu två utredningar har visat fungerade, är det jag uppfattar att statsrådet tydligast tar avstånd från i sitt interpellationssvar till mig. Jag beklagar detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vad skulle vi kunna göra på kort sikt från Sveriges riksdag, där regeringen har initiativmöjlighet? Förutom att låta ett investeringsstöd rulla i mål, eventuellt kompletterat med ett nytt liknande, kan vi gå på att befria allmännyttan från lagen om offentlig upphandling. Tyvärr föll det i finansutskottet och i kammaren här nyligen, men frågan finns. Allmännyttan hävdar att det skulle kunna ge en 10 procent lägre nivå.

Till mitt tredje förslag på kortsiktiga åtgärder, här och nu, för att möta en akut krissituation - som Andreas Carlson inte är skyldig till, absolut inte, och inte heller någon regering - med inflation i världsekonomin och så vidare tar jag inspiration från utbildningsminister Mats Persson. Han uppmanade Magdalena Andersson att kalla till sig socialdemokratiska kommunpolitiker för att kräva mer pengar till välfärden. Då får jag väl uppmana Andreas Carlson att kalla till sig sverigedemokratiska, kristdemokratiska och moderata kommunpolitiker och uppmana dem att trycka på byggknappen.

Min avslutande fråga får bli: Har statsrådet gjort något av detta, eller avser statsrådet att överväga något av dessa tre förslag till omedelbara åtgärder för att öka byggandet i Sverige?


Anf. 46 Adrian Magnusson (S)

Fru talman! Bostadskrisen för studenter är akut. Som socialdemokrat är jag glad över att frågan lyfts upp här i dag, så att vi kan diskutera den. Det är också glädjande att höra att något görs för att åtgärda bostadsbristen för studenter. Men ibland ställer jag mig frågande till vad regeringen vill, utöver regelförenklingar och omvandlingar. Jag skulle kunna stå här och repetera att det inte går att bo i en regelförenkling. Men det tänker jag inte göra.

Det är ett faktum att investeringsstödet skapade fler studentbostäder med lägre hyror. Min förhoppning är att det ska byggas fler studentbostäder för alla studenter, även för studenter som exempelvis har en funktionsvariation.

Jag ser fram emot att regeringen den 30 april 2024 genom Boverket ska presentera de regelförenklingsförslag som statsrådet tog upp. Men jag hoppas verkligen att arbetet på departementet med att se till att det kommer fram fler studentbostäder fortsätter, så att Sveriges studenter inte ska behöva befinna sig i ett bostadspolitiskt vakuum fram till den 30 april 2024. Man kan hävda att det är svårt att bo i ett samtal och i en regelförenkling, men det är definitivt svårt att bo i ett vakuum.


Anf. 47 Denis Begic (S)

Fru talman! Sverige går mot en långvarig samhällsbyggnadskris. Det konstaterar Veidekke i sin senaste rapport, Kollaps för bostadsbyggandet.

Fru talman! I mitt förra inlägg hänvisade jag till åren 2007-2014 därför att bostadsministern hänvisade till det regeringen gjorde mellan 2006 och 2014. Under den tiden byggdes 200 000 bostäder, medan det under den socialdemokratiska regeringens tid byggdes dubbelt så många - 400 000. Det handlar inte om något annat. Det är bara fakta.

Problemet är inte att vi går mot de sju svåra åren. Problemet är precis det vi debatterar just nu; när det är kris gör alla ansvarsfulla regeringar i hela världen något för att mildra krisen. Som min kollega Kallifatides just nämnde kan man fundera på bland annat de här tre förslagen och åtminstone säga om de är bra eller dåliga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det kommer också varsel inom byggbranschen. Det konstateras också att de varslen kommer att sprida sig till många andra branscher, till exempel stålbranschen eftersom det behövs armering till byggande. Det kan sprida sig till träindustrin, eftersom det behövs trä för att bygga husen. Detsamma gäller vitvarubranschen, isoleringsbranschen och så vidare. När man inte gör någonting för att hjälpa till är många branscher drabbade till slut.

Dessutom hotas den gröna omställningen. Byggbranschen behöver gå igenom den gröna omställningen, bland annat för att vi ska nå klimatmålen.

Hur och när bedömer ministern att vi kommer att se konkreta förslag? Jag förstår att man hänvisar till åtta månader. Men behöver man åtta år, sex år eller fyra månader till? Vad är bedömningen?


Anf. 48 Leif Nysmed (S)

Fru talman! Statsrådet verkar ändå vara ganska nöjd med situationen. Det ligger ju inga förslag på vårt bord. I stället har vi en regering som stoppar bostadsbyggandet. Borttagandet av investeringsstödet har stoppat byggandet av cirka 30 000 hyreslägenheter med lägre hyra, bland annat studentbostäder.

Hur många nybyggda bostäder stoppas också i och med stoppet av byggandet av de nya stambanorna? Många kommuner so har åtagit sig att bygga och har börjat bygga massor med bostäder utifrån en ny infrastruktur. De känner sig nog ganska svikna av regeringen och statsrådet just nu.

För inte länge sedan stod statsrådet också i varselväst ute på Bromma flygplats och stoppade byggandet av 30 000 bostäder på flygplatsen där. Man kan i stället satsa på Arlanda flygplats och låta den byggas ut.

Inte ens några förslag som man skulle kunna lägga fram snabbt, som är färdiga och som man gick till val på orkar man lägga fram. Exempelvis är startlånen färdigutredda och klara att lägga på bordet. Dem orkar man inte lägga fram. Före valet lovade man också att lätta på amorteringskraven. Det begraver man nu i en utredning ett par år framöver. Det kommer ingenting här och nu för att avhjälpa det akuta behovet av bostadsbyggande.

Här talar vi om att man inte kan bo i ett samtal. Nej, det kan man inte. Men bygg- och fastighetsbranschen vill ha långsiktighet i politiken. Visst har kanske er svaga regering med stöd av Sverigedemokraterna majoritet just nu. Men bygg- och fastighetsbranschen bygger inte på fyraårscykler.

Vi bjöd in till bostadspolitiska samtal. Men dem valde KD med flera partier att hoppa av. Det är egentligen ganska sorgligt att man inte tar ansvar för den långsiktighet som behövs.

Begic talade också om varsel. Inom den industri som regeringen lyfter fram att man vill satsa på, småhusindustrin, läggs nu ett varsel på över 2 000 löntagare. De säljer ingenting just nu, och det kommer ingenting från regeringen.


Anf. 49 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Markus Kallifatides identifierar ett problem; vi behöver underlätta för fler att ta steget in på bostadsmarknaden, inte minst den ägda bostadsmarknaden. Det första vi ska ha med oss nu är att det största hindret mot byggandet är den vikande efterfrågan. Det redogjorde jag också för häromveckan när jag besökte civilutskottet och träffade flera av ledamöterna där.

För att hushållen ska återfå efterfrågan behöver vi bekämpa inflationen. Det gör vi nu på många olika sätt. Jag kommer inte att redogöra för alla delarna i detta korta interpellationssvar. Men det är en av de viktigaste åtgärderna för att få bukt med problemet.

Det är också en pågående kommitté som arbetar med att se över låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder, för att de ska bli mer ändamålsenliga. Det handlar om både bolånetaket och amorteringskravet.

Vi har även tillsatt en utredning om hyrköp, som är en framgångsrik modell i andra nordiska länder och som delvis redan finns på marknaden i Sverige. Det finns stor potential i att kunna köpa en del av bostaden och att betala av den andra delen genom hyran. Man leasar en del av bostaden. Det sänker förstås kravet på att ha kapital om man till att börja med köper bara halva bostaden. Det är ett viktigt steg för att fler ska få in en fot på den ägda bostadsmarknaden.

Tre olika förslag nämns. Kallifatides tar också upp att man ska så att säga befria allmännyttan från LOU. Det är ett av förslagen i Karolina Skogs utredning, som har sökt lösningar för att bidra till en utveckling där fler utifrån sin egen förmåga klarar att få en god bostad. Jag har full respekt för de beslut som fattas under hanteringen av motionsbetänkanden i riksdagen. Men ett av förslagen i Skogs utredning är ett av dem som vi nu bereder i Regeringskansliet, och som jag kommer att återkomma till.

Det svarar på någon av ledamöternas frågor: Varför inte använda det underlag som finns? Det gör vi. Vi använder och går igenom beredningsunderlag som den förra regeringen lät ligga, från alliansregeringens tid men också från den socialdemokratiskt ledda regeringens tid, och ser vad vi kan få fram med högt tempo i detta tuffa läge. Det finns många intressanta förslag.

Ett av de områden som vi kommer att jobba med - det här svarar på en av Kallifatides frågor - är att uppmana kommuner att höja sin planberedskap. Det gör jag gärna med varje kommunpolitiker jag träffar. Jag har gjort det med kristdemokratiska kommunpolitiker, och jag har gjort det när jag träffat företrädare för SKR. Jag gör det också i den mån någon kommunpolitiker följer den här debatten. I vår första budget har vi också skrivit att vi ska stimulera kommuner att höja sin planberedskap. Här kommer vi att återkomma.

Jag går tillbaka till Begics fråga om effekterna av de åtgärder som vidtagits. Det är klart att finanskrisen var en faktor. Med tanke på de långa ledtiderna hade det varit intressant att höra Begic utveckla om man såg att någon av de åtgärder som alliansregeringen genomförde hade någon effekt under de år som Socialdemokraterna sedan satt vid makten. Det är ju långa ledtider. Det tar lång tid. Det är också därför vi nu ser att det finns ett eftersatt behov. Och därför jobbar vi på i ett högt tempo.

Jag vet mycket väl hur situationen är för många hustillverkare och har en god dialog och kontakt med dem. Det är mycket bekymmersamt, och det finns därmed desto större anledning att bekämpa inflationen och ta fram träffsäkra reformer där det tidigare funnits hinder för strukturellt riktiga åtgärder. Det kommer jag att återkomma till.


Anf. 50 Markus Kallifatides (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag ska försöka sammanfatta mina intryck av det här samtalet, som jag tackar statsrådet Andreas Carlson för.

Vad gäller min andra fråga om egna prognoser för färdigställda eller påbörjade bostäder 2023-2026 konstaterar jag att vi inte kommer att få några svar från Regeringskansliet, och det är heller ingenting som Boverket förser oss med. Jag beklagar faktiskt bristen på prognoser liksom jag beklagar bristen på bostadspolitiska mål.

Fru talman! Det finns inga prognoser, inga mål och faktiskt inte heller någon plan. Det har Karolina Skogs utredning nu föreslagit att vi borde ha i Sverige: en nationell plan för bostadsförsörjningen. Dessutom är vi i behov av en ny bostadsförsörjningslag, för att nämna ytterligare ett förslag som ligger färdigt att ta tag i.

Det behövs fler reformer och åtgärder här och nu, i en akut situation. Jag tycker att flera av mina meddebattanter i dag har understrukit det akuta i situationen. Flera reformer skulle kunna utvecklas i parlamentariska samtal. Statsrådet och regeringen avvisar det initiativet. Tack för beskedet!

Min bild, fru talman, är att oroliga byggnadsarbetare, trångbodda barnfamiljer, arbets- och studiesökande som behöver ny bostad - kanske i en annan del av landet än där man tidigare bott - och företag som desperat söker personal - inte minst i anslutning till den gröna industrirevolutionen med epicentrum norrut i vårt kära land - är hemlösa. De får stå tillbaka.

Sänkt skatt för välbeställda med boendet redan fixat prioriteras i faktisk handling av denna regering. Det är vad jag ser, fru talman. För mig, och för oss socialdemokrater, är det ett recept på ett svagare samhälle. Vi vill skapa ett starkare samhälle och står redo att ta ett rejält grepp om bostadsfrågan senast 2026.


Anf. 51 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Det gläder mig att ledamoten upplever att han har fått svar på sina frågor i den här interpellationsdebatten. Grunden för en god dialog är att konkreta frågor får konkreta svar och att man kan diskutera över ett ganska brett spann till exempel på temat reformer för bostadsbyggande, som den här interpellationen har visat. Jag ser fram emot att återkomma med reformer som ska genomföras och att ha fortsatt dialog med ledamöterna i riksdagen.

Den här interpellationen grundades på en ganska omfattande promemoria med en genomgång av den tidigare regeringen. Man skulle kunna tolka det som att ledamoten är nöjd med det som har gjorts, men jag tycker att det hade behövt göras ännu mer. Man hade behövt komma igång mycket tidigare. Nu står vi där vi står.

Det låter ibland i debatten som att på de inte ens åtta månader som den nytillträdda regeringen har haft ansvar för frågorna borde man ha gjort mer än vad den egna regeringen mäktade med på åtta år. Jag tackar för tilliten och förtroendet, och jag ser fram emot att återkomma under de kommande månaderna och åren i ett högt tempo. Det är olika reformer som ska tas fram, och det har redan kommit både uppdrag till Boverket och länsstyrelserna och utredningsuppdrag. Det är bara början. Vi sitter inte nöjda, som någon ledamot - Leif Nysmed tror jag att det var - var orolig för. Det kommer mer, och jag ser fram emot en fortsatt god dialog.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det gläder mig att Socialdemokraterna är redo att ta ett helhetsgrepp kring bostadsfrågan - jag tror att det var så Kallifatides uttryckte det. Det ser jag fram emot. Jag ser fram emot en god dialog och att regeringens reformer och förslag kommer att få brett stöd i Sveriges riksdag. Det behövs sannerligen, med tanke på de stora behoven på svensk bostadsmarknad. Tack för debatten!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:329 Reformer för bostadsbyggande

av Markus Kallifatides (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Under perioden 2014–2022 steg bostadsbyggandet stadigt. Under perioden 2018–2022 började Sverige till och med beta av på det stora underskott på bostäder som byggdes upp från 1990-talet och framåt sedan finansieringen av nybyggnation av bostäder privatiserades till i det närmaste 100 procent och bostadssektorn förvandlades från en offentlig utgiftskälla till en intäktskälla. Under dessa år färdigställdes nya bostäder i landet till i alla fall i närheten av Boverkets uppskattning av det årliga behovet av nybyggnation.

Rekordlåga räntor i kraft av låg global realränta, synnerligen stark offentligfinansiell nettoställning men också påtagligt expansiv penningpolitik, låga elpriser och stark framtidstro hos hushåll, företag och kommuner, inte minst i kraft av den mycket starka svenska exportindustrin och världsrekord i sysselsättningsgrad, var givetvis drivande i denna utveckling. Men bostadspolitiska reformer bidrog också till nybyggnationen på ett uppenbart sätt.

Genomförda reformer under S-ledda regeringar:

En viktig reform var att riksdagen på regeringens förslag införde ett statligt investeringsstöd som innan det avskaffades bidrog till byggandet av omkring 20 procent av alla hyresrätter som byggdes under stödåren. Dessa nya bostäder har byggts med omkring 1 500 kronor i lägre månadshyra jämfört med annan nyproduktion. Totalt har stöd beviljats för över 55 000 bostäder. Stödet har nu avvecklats i förtid av högerregeringen, med byggprojekt med uppemot 30 000 lägenheter i kön av ej behandlade ansökningar.

Redan 2016 infördes ett stöd för att stimulera renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Stödet justerades och breddades sedan 2021 för att täcka energieffektivisering i flerbostadshus. Båda stöden avskaffades av de högerkonservativa i riksdagen.

Kommunerna kan sedan 2017 begära att länsstyrelsen lämnar ett planeringsbesked. Det innebär om att kommunen kan få ett tidigt besked från länsstyrelsen om myndigheten avser att motsätta sig en åtgärd som kommunen tänker planera för i en detaljplan.

En tidsfrist har införts i PBL som innebär att länsstyrelsen som huvudregel ska avgöra om kommunens beslut att anta en detaljplan ska upphävas inom två månader (efter att länsstyrelsen har beslutat att överpröva beslutet). Ändringar har genomförts som innebär att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kan anta fler detaljplaner, och som således inte behöver antas av kommunfullmäktige

Fler undantag från krav på bygglov. Ändringarna från 2017 innebär att det inte behövs bygglov för att på andra byggnader än en- och tvåfamiljshus inom områden med detaljplan byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård, att på en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel, att uppföra en mindre byggnad på allmän plats där kommunen är markägare och att uppföra väderskydd för kollektivtrafiken

Under 2018 trädde ändringar i PBL och PBF i kraft, som innebär följande:

Ett tydligare och enklare detaljplanekrav har införts som skapar större flexibilitet för kommunerna, vilket innebär att detaljplaner bara behöver tas fram när det verkligen behövs.

Fler undantag från kraven på bygglov har införts. Ändringarna innebär att det inte längre krävs bygglov för att på en byggnad inom detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, förutsatt att åtgärden är förenlig med detaljplanen.

Krav har införts som innebär att avgiften reduceras när byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för beslut i ärenden om lov, förhandsbesked samt startbesked efter anmälan.

Bestämmelser om miljöbedömningar förtydligas, vilket underlättar kommuns arbete med miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Under 2019 trädde ändringar i PBL och PBF i kraft, som innebär följande:

Det har införts nya bestämmelser om regional fysisk planering som innebär att det blir obligatoriskt med sådan planering i Stockholm och Skåne län

Det har införts tydligare bestämmelser om undantag från kravet på bygglov för altaner.

Det har införts nya bestämmelser som skapar förutsättningar att ställa krav på digitala detaljplaner. Med stöd av dessa bestämmelser har krav senare införts som innebär att alla detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2022 ska finnas tillgängliga i ett digitalt format, vilket underlättar möjligheten att använda informationen i bygglovs- och byggskedet.

Boverket fick i uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen var att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk med en genomgående likartad struktur och detaljeringsgrad. Boverket kallar sitt arbete för Möjligheternas byggregler. Boverkets regelmodell bygger på att Boverket i föreskrifter ska precisera de krav som ställs på lag- och förordningsnivå, medan samhällsbyggnadssektorn ska ta fram lösningar som uppfyller föreskrifterna samt ta fram verifieringsmetoder.

Under 2020 trädde ändringar i PBL och PBF i kraft, som innebär följande:

Större komplementbostadshus har införts, vilket innebär att ett så kallat attefallshus numera kan vara 30 kvadratmeter (en så kallad bolundare) i stället för som tidigare 25 kvadratmeter.

Nya bestämmelser om en utvecklad översiktsplanering har införts, bland annat genom införandet av krav på att kommunen ska anta en planeringsstrategi varje mandatperiod (gäller efter valet 2022). Lagändringen underlättar kommunernas arbete med planering och prövning, exempelvis detaljplanering och beslut om bygglov. Det finns även möjlighet till digitala översikts- och regionplaner.

Tillfälliga vårdbyggnader omfattas inte längre av krav på bygglov med mera, vilket underlättar regionernas hantering av pandemin.

Under 2021 trädde ändringar i PBL och PBF i kraft, som innebär följande:

Nya bestämmelser om privat initiativrätt i PBL har införts. Förändringarna ger planintressenter bättre möjligheter att delta i arbetet med att ta fram detaljplaner, bland annat genom en uttrycklig rätt att få veta vilket planeringsunderlag som kan komma att behövas för planläggningen och en möjlighet att själv få ta fram sådant underlag.

Utredningen Samordning för bostadsbyggande tillsattes för att på olika sätt stödja kommuner i planeringsarbetet. Avtal har ingåtts för större samlade exploateringar om bostadsbyggande i Knivsta, Gävle och Uppsala kommuner. Statens åtagande omfattar bland annat fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm samt nya stationslägen i Knivsta och Bergsbrunna. Likaså ska staten påbörja en utbyggnad av Ostkustbanan i Gävle kommun till dubbelspår. Avtalen innebär att kommunerna förbundit sig att åstadkomma 66 000 nya bostäder. Avtalen innebär att kommunerna förbundit sig att åstadkomma hållbara stadsdelar med gång-, cykel- och kollektivtrafik som utgångspunkt. Regeringen beslutade den 1 oktober 2020 att uppdra åt Länsstyrelsen i Uppsala län att samordna uppföljningen av de avtal som ingåtts av samordnaren för större samlade exploateringar.

Under 2022 trädde ändringar i PBL och PBF i kraft, som innebär följande:

Den S-ledda regeringen underlättade för seriellt byggande genom införande av aktören Certifierade byggprojekteringsföretag för en mer förutsägbar byggprocess. Det infördes en ny aktör i plan- och bygglagen i syfte att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen genom att underlätta för standardiserade processer i bostadsbyggandet.

Den S-ledda regeringen agerade också för att kraftigt minska antalet riksintressen. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fick i sina regleringsbrev för 2022 i uppdrag att aktualitetspröva flera riksintressen. Totalt kommer nästan 15 procent av alla riksintressen inom kultur- och naturvårdsområdena att aktualitetsprövas.

Den S-ledda regeringen har satsat på samhällsbyggande för att möta behoven av företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten och tillsatte en samordnare för hållbart samhällsbyggande och utvecklade Rådet för hållbara städer. Hela den utvecklingen är nu i akut fara genom inte minst Sverigedemokraternas motstånd mot vindkraft såväl på land som till havs.

Lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ändrades 1 oktober 2022 så att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjningen får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Utöver den analys av den demografiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, ska uppgifterna i riktlinjerna särskilt grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Vidare ska kommunen genomföra sin analys med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med.

Reformarbete initierat av S-ledda regeringar 2014–2022:

Även med konjunktur, penningpolitik och de ovan redovisade reformerna i ryggen och ett byggande i linje med bostadsbehoven, så tillsatte de S-ledda regeringarna också ett mycket stort antal utredningar på bostadsförsörjningens område för att bereda vägen för att uppnå de av riksdagen fastslagna bostadspolitiska målen. Ett antal av dessa redovisas här nedan, liksom vilka åtgärder som vidtagits med avseende på dem:

Utredningen Kommittén för modernare byggregler (redovisades den 19 december 2019) hade i uppdrag att genomföra en systematisk och grundlig översyn av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till, i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande. I uppdraget ingick även att utreda regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Uppdraget slutredovisades i betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68). Det kan noteras att ansvarig statlig myndighet, Boverket, var genomgående kritisk till utredningens förslag i sitt remissyttrande och att den S-ledda regeringen inte såg sig redo att gå vidare med förslagen.

Högerregeringen har ännu inte agerat i frågorna, men har aviserat sin avsikt att återkomma med en proposition. Majoriteten i civilutskottet hänvisar i betänkande till att förslag bereds inom Regeringskansliet.

Utredningen Bygglovsutredningen (redovisades den 14 juni 2021) har haft i uppdrag att göra en systematisk översyn av regelverket för bland annat bygglov. Syftet med översynen var att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder. I uppdraget ingick att föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika typer av åtgärder. Det kan noteras att ansvarig statlig myndighet, Boverket, i väsentliga delar var kritisk till utredningens förslag i sitt remissyttrande och att den S-ledda regeringen inte såg sig redo att gå vidare med de kritiserade förslagen.

Högerregeringen har ännu inte agerat i frågorna men har aviserat sin avsikt att återkomma med förslag. Majoriteten i civilutskottet hänvisar i betänkande till att utredningarnas förslag bereds inom Regeringskansliet.

Utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (remisstiden gick ut den 22 augusti 2022): I betänkandet föreslogs bland annat en ny bostadsförsörjningslag som omfattar både statens och kommunernas uppgifter, och man introducerar ett nytt mål för bostadsförsörjningen, ett obligatorium för kommuner att lämna hyresgarantier till barnfamiljer mot ersättning från staten, att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling, skärpta krav på hyresvärdar att motivera de krav de ställer på nya hyresgäster samt att bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna förmedla bostäder med social hänsyn.

Hantering: Av dessa förslag har högerregeringen ännu inte lagt fram något och högermajoriteten har i riksdagen i stället avslagit socialdemokratiska förslag i linje med utredningen, om att de allmännyttiga bolagen inte ska omfattas av LOU och om att införa en ny bostadsförsörjningslag.

Utredningen Startlån till förstagångsköpare av bostad (remisstiden gick ut den 26 augusti 2022): I betänkandet lämnas förslag på ett startlån som ska underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare. Remissvaren bereds nu i Regeringskansliet. Den 30 augusti gav regeringen Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av bolånetak och amorteringskrav. Den utredningen redovisades den 14 oktober 2022 och kan ses som komplement till startlånsutredningen.

Hantering: Av dessa förslag har högerregeringen ännu inte gjort något utöver att ge Finansinspektionen att nytt uppdrag att se över låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder som ska redovisas den 31 oktober 2024.

Utredningar: Frågan om så kallade landsbygdslån, eller statliga topplån för byggnation på landsbygd, har figurerat i ett flertal utredningar de senaste åren Landsbygdsutredningen samt Sänk tröskeln till en god bostad. Syftet är att åtgärda problemet många har att få lån för byggen på landsbygd där det slutgiltiga värdet på huset understiger byggkostnaden. Frågan har även utretts av Boverket som lämnat ett förslag till utformning. Det krävdes mindre kompletteringar för att kunna gå vidare med och den socialdemokratiska regeringen hann inte ställning i frågan.

Hantering: Vi socialdemokrater har i vår kommittémotion föreslagit att utredningarnas förslag genomförs, men högerregeringen har ännu inte agerat i frågan.

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet (remisstid till den 23 april 2021). Utredningen överlämnade sitt betänkande Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75) i december 2020. Utredningen har tagit fram olika verktyg som kommunerna kan använda inom ramen för gällande lagstiftning, men lämnade också förslag till ändring i plan- och bygglagen.

Högerregeringen har ännu inte agerat i frågan, utöver att säga nej till även denna utrednings förslag om att undanta den kommunala allmännyttan från LOU.

Utredningen om konkurrensen i byggmaterialindustrin (uppdraget redovisades den 22 december 2021). Den S-ledda regeringen uppdrog den 26 mars 2020 åt Konkurrensverket att utreda och kartlägga konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt samt val av byggmaterial.

Högerregeringen har ännu inte agerat i frågan.

Myndighetsuppdrag: Digital samhällsbyggnadsprocess (uppdraget slutredovisat den 31 januari 2022): Den s-ledda regeringen uppdrog den 30 januari 2020 åt Lantmäteriet att etablera en digital infrastruktur för tillgängliggörande av minst två standardiserade dataset i samhällsbyggnadsprocessen. En digital samhällsbyggnadsprocess bygger på att olika aktörer kan utbyta information digitalt. I samhällsbyggnadsprocessen krävs ett omfattande manuellt arbete för att dels hitta aktuell, relevant och korrekt information i digital form, dels konvertera och återanvända sådan information. För att de digitala verktygen i samhällsbyggnadsprocessen ska bli effektivare bör informationen som utbyts vara standardiserad, avgiftsfri och sökbar.

Högerregeringen föreslog i februari 2023 ändringar i PBF i enlighet med myndighetens förslag.

Ett betydande antal utredningar som den socialdemokratiska regeringen tillsatte har ännu inte slutredovisats. Högerregeringen har givetvis inte kunnat agera på beredda utredningsförslag som ännu inte finns. Här nedan redovisas ett urval av utredningarna och vilka av dessa som regeringen valt att lägga ned:

Utredningen Aktualitetsprövning av riksintressen (slutredovisning senast den 31 januari 2023): År2021 redovisade länsstyrelserna sitt uppdrag att identifiera områden av riksintresse för naturvården och kulturmiljövården som har brister avseende aktualitet och utbredning, som Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet sedan kan ompröva. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fick sedan i sina regleringsbrev för 2022 i uppdrag att ompröva de berörda riksintressena för kulturmiljövården och naturvården.

Utredningen Förstudie om nationell fysisk planering (slutredovisning den 29 september 2023): Uppdraget syftar till att säkra långsiktig hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning.

Utredningen En ny förköpslag (redovisas senast den 7 december 2023): En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, så kallat förköp.

Utredningen Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation (redovisas senast den 22 december 2023): En särskild utredare ges i uppdrag att dels utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhällsplaneringen, dels redogöra för hur arbetet med att säkra att hyresgäster kan bo kvar efter bruksvärdeshöjande renoveringar fortlöper.

Hantering: Högerregeringen har lagt ned utredningen.

Utredningen Ett statligt ägt fastighetsbolag för ett starkare och tryggare Sverige (redovisas senast den 31 december 2023): En särskild utredare ska analysera om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar.

Hantering: Högerregeringen har lagt ned utredningen.

Sedan tillträdet i oktober 2022 har regeringen och bostadsministern meddelat två framåtsyftande åtgärder för främjande av byggande av permanenta bostäder.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att inom ramen för sina uppgifter i fråga om samhällsplanering och boende, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i samverkan med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande där det finns underskott på bostäder.

Boverket har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att främja tillkomst av studentbostäder genom ändringar av byggreglerna för dessa (slutredovisning den 30 april 2024).

Utöver att i förtid avveckla investeringsstödet har högerregeringen meddelat två åtgärder som innebär betydande hinder för byggande av permanenta bostäder: stopp för nya stambanor där kommuner i enlighet med Sverigeförhandlingen förbundit sig att bygga bostäder i relation till den nya järnvägen, och nej till avveckling av Bromma flygplats till förmån för bostäder.

Mina frågor till statsrådet Andreas Carlson är:

 

  1. Instämmer statsrådet i denna beskrivning av utvecklingen på området främjande av byggande av permanenta bostäder sedan 2014 och avser statsrådet i så fall att ta initiativ till parlamentariska bostadspolitiska diskussioner med beskrivningen som gemensam utgångspunkt?
  2. Har statsrådet tagit initiativ till en prognos över hur många nya bostäder som kommer att färdigställas respektive påbörjas under 2023–2026, och kan statsrådet i så fall redogöra för siffrorna?