Till innehåll på sidan

Provanställning

Interpellationsdebatt 10 februari 2015

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 81 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Christian Holm har frågat mig hur jag ser på att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader.

Regeringen har inga planer på att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader. Det kan ifrågasättas om det skulle ha någon positiv effekt på ungdomsarbetslösheten eller utrikes föddas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden att förlänga tiden i osäker anställning.

I det fall det skulle finnas behov av längre provanställning inom något visst avtalsområde finns möjligheten för arbetsmarknadens parter att avtala om detta genom kollektivavtal.


Anf. 82 Christian Holm (M)

Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret på min interpellation! I det här fallet var det både kort och koncist och tydligt. Det gav ett klart svar på min fråga.

Jag beklagar däremot att svaret blev som det blev. Vår ambition är ju att även i det här fallet öppna fler vägar in på arbetsmarknaden, minska riskerna med att anställa för företag och därmed också se till att fler personer kommer i arbete. Inte minst gäller det personer med svag förankring på arbetsmarknaden, personer som i dag står utanför.

I sitt tidigare inlägg tog arbetsmarknadsministern upp att regeringen som nu sitter har så höga ambitioner. Det vi kunde se under den förra regeringen var att den hade hög leveransgrad. Jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern har ambitioner, men jag hade tyckt att det varit ännu bättre om arbetsmarknadsministern och regeringen hade haft förslag. Hade de dessutom haft förslag som de haft stöd för i riksdagen hade det varit ännu bättre.

Från Moderaternas och Alliansens sida har vi en lång rad förslag för att förbättra villkoren för företagande, fler åtgärder för fler jobb och en politik för tillväxt och utveckling. Tyvärr har jag svårt att se vad arbetsmarknadsministern och övriga delar av den rödgröna regeringen föreslår som underlättar företagande och leder till fler jobb.

Precis som i den debatt om allmänna visstidsanställningar som vi hade för en liten stund sedan är regeringens totala beroende av Vänsterpartiets stöd ett allvarligt problem som innebär en försvagning av arbetslinjen. Ali Esbati stod här tidigare och sa att han var för flexibilitet men emot förslaget om allmän visstidsanställning. Ali Esbati har lämnat lokalen, men han är emot det här också. Jag vet inte vilka av förslagen som Ali Esbati är för.

Min fråga till arbetsmarknadsministern kvarstår. Ni säger nej till i stort sett alla Alliansens förslag, överger era egna vallöften och avser dessutom att rösta igenom en lång rad förslag som har direkt negativa konsekvenser för jobben. Vilka förslag har ni då som gör det enklare, billigare och mindre riskfyllt för företag att anställa - förslag som ger fler jobb och inte minst har tillräckligt stöd för att ni ska få igenom dem här i riksdagen? Förslag som leder till jobb och förslag som ni kan göra verklighet av - kan ni nämna några sådana här i kammaren?

När det gäller det som interpellationen främst handlar om, provanställningar: Vad är det som skulle vara så farligt med att försöka förlänga dem? Vi vill ha ett tryggt anställningssystem och trygga tjänster men i det här läget ändå minska riskerna för att anställa så att den som står långt från arbetsmarknaden kan komma i arbete.


Anf. 83 Eva-Lena Jansson (S)

Herr talman! Christian Holm är kanske ny i arbetsmarknadsutskottet, men han är inte ny i riksdagen. Han lär känna till att det har funnits massor av olika anställningsformer där man kan få stöd via Arbetsförmedlingen. Han var med vid debatten nyss där man redogjorde att visstidsanställd, det kan man vara upp till fem år.

Då är frågan: Vad är behovet av att förlänga provanställning? Hur många fler jobb blir det för att man förlänger provanställning från sex till tolv månader? Det måste ju Christian Holm ha gjort någon uträkning på.

Varför skulle det bli fler jobb för att de anställda blir otryggare och arbetsgivarna har lättare att säga upp dem? Kan Christian Holm redogöra för den undersökningen? Jag kan inte se några evidens över huvud taget i den här frågan.


Anf. 84 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag ser inte, som Christian Holm gör, att det skulle bli fler jobb om man fördubblade tiden i provanställning. Jag förstår faktiskt inte hur det skulle hänga ihop.

Vad det däremot blir är längre tid i provanställning. Jag måste säga att jag ifrågasätter om en arbetsgivare som inte efter sex månader kan bedöma om en person klarar av jobbet eller är lämplig på arbetsplatsen blir så mycket klokare av ytterligare sex månaders provanställning. Då kanske det är någon annanstans som skon klämmer.

Regeringen har alltså inte för avsikt att gå fram med något förslag att förlänga provanställningstiden.


Anf. 85 Christian Holm (M)

Herr talman! Jag fick en fråga av Eva-Lena Jansson. Det stämmer att jag har suttit i riksdagen tidigare - det här är min tredje period. Det har Eva-Lena Jansson också gjort. Hon är intresserad av arbetsmarknadspolitik och har som de flesta socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet en tydlig facklig bakgrund. Då borde Eva-Lena Jansson också veta att det är en väldig skillnad på allmän visstidsanställning å ena sidan och provanställning å andra sidan. Det kan vi annars ta vid sidan om den här debatten; då kan jag gå in djupare på det.

Jag noterar att på min fråga om det finns några förslag från regeringen som leder till fler jobb, till fler företag och till att fler vågar anställa får jag inga svar från arbetsmarknadsministern. Jag antar att det möjligtvis beror på att det inte finns några förslag.

Jag säger inte att vare sig allmän visstidsanställning eller förlängd provanställning löser arbetsmarknadens samtliga problem eller utmaningar. Men det är förslag som har visat sig kunna skapa fler jobb. Vi har allmän visstidsanställning. Ylva Johansson talar själv om vikten av den flexibiliteten. Även förslaget om provanställning ger en viss flexibilitet. Vad är det som skulle vara så farligt med att testa det - framför allt om regeringen inte har några egna förslag? Då är vi från Alliansen och Moderaterna jättesugna på att bjussa på några av våra.


Anf. 86 Eva-Lena Jansson (S)

Herr talman! Det stämmer som Christian Holm säger att jag har ett fackligt perspektiv. Jag har den bakgrunden. Därför vet jag också skillnad på de olika anställningsformerna, och jag vet hur arbetsmarknaden fungerar med trygga och otrygga anställningar. Min fråga till Christian Holm gällde hur många fler jobb det blir på grund av att de som jobbar blir otryggare. Varför skulle det skapa fler jobb om man förlängde provanställningen från sex till tolv månader? Skulle arbetsgivaren få ökat behov av att anställa för att han lättare skulle kunna göra sig av med någon som jobbat längre på en arbetsplats?

Detta har inte Christian Holm kunnat svara på. Det finns inget bevis för det han säger heller. Det enda som händer är att man flyttar ännu mer makt till arbetsgivaren och gör de anställda otryggare. Då kan väl Christian Holm säga att det är just detta som är avsikten, att ge arbetsgivarna mer makt. Var tydlig med det, då! Jag vill inte det, men ni vill det. Var tydliga med era avsikter i stället för att stå och låtsas som om det ger jobb.


Anf. 87 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag kan ha missförstått det, men som jag uppfattade det sa Christian Holm att det har visat sig att längre provanställningar ger fler jobb. Då är min fråga: Hur har det visat sig? Vad finns det för belägg för detta? Jag ifrågasätter att det fungerar på det sättet, att längre provanställningar skulle ge fler i arbete. Däremot kan man ganska säkert säga att det innebär större otrygghet.

Jag tror att vi behöver provanställningar. Det är rimligt både från den anställdes sida och från arbetsgivarens sida att man kan pröva en anställning, men man måste ifrågasätta om de ska förlängas. Om man inte vet efter sex månader, hur mycket klokare är man då efter ytterligare sex månader?

Min uppfattning är att vi inte har för lite otrygghet på svensk arbetsmarknad, tvärtom. De stora problemen är inte att det är för lite otrygghet. De stora problemen på svensk arbetsmarknad är att vi har betydande problem med matchningen. Många människor hittar inte rätt jobb, och många arbetsgivare hittar inte rätt personal. Lägg därtill att vi i ett ökat antal branscher och yrken har betydande kompetensbrister. Detta är allvarligt och närmast ett systemfel på svensk arbetsmarknad. Det står i fokus för regeringens arbete.

Regeringen presenterade i höstas, som Christian Holm väl vet, en budget med ett starkt tillväxtfokus. Dessvärre blev den nedröstad av den här riksdagen, och det har lett till att man har fått revidera ned prognoserna för ekonomins utveckling eftersom den budget som nu gäller har mindre tillväxtfokus än den vi hade föreslagit.

Regeringen kommer inom kort att återkomma med nya budgetförslag och nya förslag i andra delar till riksdagen. Då får vi chans att debattera dem.


Anf. 88 Christian Holm (M)

Herr talman! Uppenbarligen har Eva-Lena Jansson och jag inte samma uppfattning om Alliansens politik och syftet därmed. Vi har inte ambitionen att göra saker otryggare, men vi tror att det är bättre att ha en provanställning, en allmän visstidsanställning, än att inte ha ett arbete.

Om jag inte minns fel har Eva-Lena Jansson med partikamrater, inklusive arbetsmarknadsministern, varit emot exempelvis Alliansens sänkning av restaurangmomsen, samtliga jobbskatteavdrag - fast man blivit för dem i efterhand - RUT-avdraget och så vidare. Allt detta är åtgärder som har varit jobbskapande.

Man kan självklart ha en diskussion om hur jobbskapande de har varit, men de har varit jobbskapande. Det har varit förslag, och det har varit något som vi har levererat. Det är detta jag saknar från den här regeringen. Jag kan inte säga exakt hur många jobb en förlängd provanställning skulle ge. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern kan säga varför exakt sex månader är den optimala provanställningstiden.

Vi har provanställningar för att man ska våga testa. Vi vet att det finns en hyggligt stor grupp som står utanför arbetsmarknaden. Det handlar om ungdomar, utrikes födda och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte har haft sin fot inne på arbetsmarknaden. Då tycker vi att det är värt att testa detta.

Om arbetsmarknadsministern tycker att detta är så förskräckligt, kan vi då få en presentation av några förslag från regeringen? Det talades förut om att regeringen har ambitioner. Men är det ambitioner att stå här i kammaren och tala, eller är det ambitioner på golvet, ambitioner som faktiskt leder till att människor runt om i Sverige går från utanförskap till arbete och inte från arbete till utanförskap? Var är förslagen, arbetsmarknadsministern?


Anf. 89 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Herr talman! Christian Holm efterlyser en debatt om många andra frågor än dem som interpellationen gäller. Jag har svarat på interpellationen. De övriga debatterna får vi ta i annat sammanhang.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2014/15:222 Provanställning

av Christian Holm (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Det är viktigt att vi har en arbetsrätt som ger trygghet utan att bygga upp alltför höga trösklar på arbetsmarknaden. Tillsvidareanställningar är i dag den huvudsakliga anställningsformen på svensk arbetsmarknad och har så varit under lång tid. Visstidsanställningar är ett viktigt komplement, inte minst som en bro in på arbetsmarknaden.

Med hänsyn till de svårigheter som fortfarande finns för unga och utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden finns det anledning till att fortsätta att utveckla arbetsrätten. Ett sätt att sänka trösklarna ytterligare är att förlänga tiden för provanställning från sex till tolv månader.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Hur ser arbetsmarknadsministern på att förlänga provanställningstiden från sex till tolv månader?