Till innehåll på sidan

Prostitution som grund för utvisning från Sverige

Interpellationsdebatt 6 december 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 53 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Ola Möller har frågat mig om jag anser att prostitution ska vara en grund för utvisning från Sverige och hur jag avser att agera utifrån min ståndpunkt.

I enlighet med Tidöavtalet avser regeringen att tillsätta en utredning som bland annat ska analysera förutsättningarna för att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Utredningen är en del av många åtgärder i regeringens satsning för att åstadkomma en ansvarsfull migrationspolitik.

Utredningen ska bland annat analysera de rättsliga möjligheterna att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel utifrån både svensk grundlag och EU-rätten, Europakonventionen och andra folkrättsliga åtaganden. Enligt Tidöavtalet ska utredningen också ta fram författningsförslag för att - i den mån det är möjligt - återinföra en möjlighet att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel. Det skulle till exempel kunna röra sig om samröre med en kriminell, våldsbejakande eller extremistisk organisation eller andra miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Hämtat från tidigare förarbeten nämns även prostitution som ett exempel. Det är dock viktigt att framhålla att förslagets syfte inte är att utvisa människor för att de har försatts i utsatthet. Vad som kan ligga till grund för utvisning på grund av bristande vandel får en utredning utvisa.

Jag kommer att agera för att våra gemensamma åtaganden i Tidöavtalet ska efterlevas.


Anf. 54 Ola Möller (S)

Fru talman! "Jag vill att ni ska förstå att ingen prostituerar sig för att den vill. Det finns alltid en bakomliggande orsak. Den lyckliga horan existerar inte." Så säger Louise Amcoff, vars bok Till männen som köpte min kropp på ett väldigt tydligt men också mycket smärtsamt sätt har satt ljuset på vad det handlar om och vad det är som driver en ung flicka in i prostitution, i att sälja sig till män.

Det finns alltid en bakomliggande orsak, säger Amcoff. Prostitution är inget som en människa - kvinna eller man - väljer att ge sig in i utan någon form av negativ drivkraft: ren fattigdom som i fallet med syriska flyktingar, psykiska och fysiska övergrepp som i fallet med unga personer i Sverige eller skriande behov av pengar som i fallet med missbrukare. De är offer för omständigheterna, många gånger helt utan egen kontroll - offer för strukturer som skapar skriande ojämlikhet där ingen annan väg ut ses än att söka sig till den destruktiva värld som prostitutionen de facto är.

En dansk studie har visat att när man sänker ersättningarna till människor som fått asyl ökar också brottsligheten i gruppen. Det är också väl känt att prostitution är mer vanligt förekommande av anledningen att man är fattig när man kommer till ett annat land. Den ökar alltså när människor blir fattigare.

Regeringen verkar ha förstått att det finns vissa problem med slottsavtalets skrivningar. Därför ser vi i svaret från ministern - precis som i svaret till min kollega som kommer i en senare debatt här i dag - att skrivningarna om prostitution har försvunnit, likaså skrivningarna om missbruk. Helt plötsligt är det inte det som fokus ligger på. Men pacta sunt servanda - avtal ska hållas. Således kommer frågan upp om prostitution men också om missbruk, som ju faktiskt är en sjukdom enligt WHO - alkoholmissbruk och spelmissbruk är sjukdomar som ska utredas.

Argumentet är att detta finns i tidigare förarbeten. Men då undrar man om det med dessa förarbeten, som är decennier gamla, har tagits hänsyn till att vi infört en sexköpslag och samtyckeslagstiftning eller att vi skrivit på nya konventioner såsom Istanbulkonventionen, som handlar om mäns våld mot kvinnor.

Med detta sagt kan jag inte annat än fundera på hur prostitution över huvud taget har hamnat i slottsavtalet. Var det verkligen så, där under kristallkronorna, att någon sa att i förarbetena för ett antal decennier sedan nämndes prostitution? Eller var det så när vinet hade flödat att någon sa att de där prostituerade är syndiga, de hör inte hemma här i vårt land, de tillför inget - och därför kom prostitution med?

Jag förstår att ministern inte var med när Tidöavtalet skrevs, så jag har respekt för om ministern inte kan svara på hur det var exakt där och då. Men hon måste ju ha fått argumenterat för sig efteråt varför prostitution står med. Därför vill jag fråga ministern om hon kan ge något enda exempel på när en person som säljer sex som enda handling, för det är vad prostitution handlar om, kan anses behöva utvisas. Låt mig betona att det är den isolerade händelsen prostitution som vi pratar om. Om inte annat bör ministern kunna referera till vad det stod i de här förarbetena, som är decennier gamla, som var skälet till att prostitution skulle vara en grund för utvisning.

Jag vill också fråga ministern om hon likt sin kollega jämställdhetsministern i debatten i förra veckan menar att de som prostituerar sig inte är brottsoffer.


Anf. 55 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret på Ola Möllers interpellation. Men jag är fortfarande lite fundersam, för i Tidöavtalet nämns ju ingenting om dem som kopplar eller om dem som köper sexuella tjänster.

Den tidigare regeringen skärpte möjligheten att utvisa människor som begår brott, men här vill regeringen göra någonting annat. Man vill kunna utvisa människor som inte har begått brott, på grund av ett levnadssätt som man uppfattar som negativt. Då väljer man att särskilt peka ut offren för sexhandel och prostitution.

Jag undrar helt enkelt, fru talman: Vad är bevekelsegrunderna till att man har valt att peka ut prostituerade men inte sexköpare eller kopplare?

Tidigare i debatten nämnde man avslöjandena i Uppdrag granskning om församlingar som deltog i denna fruktansvärda verksamhet. Med regeringens logik är det mest upprörande människor som har blivit utsatta för denna sexhandel. De ska utvisas medan de som har köpt sexuella tjänster eller gjort sig skyldiga till koppleri skulle kunna stanna i Sverige.

Därför, fru talman, är min ganska enkla fråga återigen: Varför valde regeringen att rikta in sig på de prostituerade i stället för på sexköparna?

(forts.)


Anf. 56 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Det blir kanske inte ett under av spänstighet i debatten när man är tvungen att göra ett två timmars uppehåll mitt i, men vi får se vad vi kan åstadkomma.

När jag bland annat i Sveriges Radio har svarat på frågor om prostitution som en av grunderna för utvisning har jag varit väldigt tydlig. Det handlar om exempel från tidigare lagstiftning, och det handlar om att en utredare får titta på om detta, liksom vissa andra omständigheter, bör kunna ligga till grund för utvisning framöver. Det tar inte sikte på att utvisa människor enbart på grund av att de är utsatta.

När man nämner prostitution får man inte heller glömma att där också finns aspekten män som utnyttjar kvinnor.

Ola Möller tog i sitt inledningsanförande upp ett uttalande av min kollega jämställdhetsministern och ställde frågan om jag likt henne menade att prostituerade inte var offer. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi kan ha den här debatten. Jag är glad att vi lever i ett land där man kan debattera fritt. Jag kan också förstå att man har invändningar mot Tidöavtalet. Det ska man naturligtvis ha som opposition. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi förhåller oss på ett sakligt sätt till vad som har sagts.

Jag konstaterar att detta var vad jämställdhetsministern sa: "Enligt vår definition av sexköp är de som man köper sex av nämligen inte brottsoffer. De har inte brottsofferstatus enligt den lagstiftning vi har i dag. Om man däremot är utsatt för människohandel eller grova kopplerier har man brottsofferstatus enligt de definitioner vi har i svensk lagstiftning i dag. Annars har man status som vittne."

Det var det hon sa, och jag har ingen annan definition av detta. Dock är det klart att vi ska bekämpa de män som på olika vis utnyttjar kvinnor på ett otillbörligt sätt. Det vill jag vara mycket tydlig med.

Påståenden som de som kommer från Ola Möller om vad jag och andra har sagt och inte sagt tar egentligen bara fokus från det som är det viktiga här, det vill säga att vi efter många år av socialdemokratiskt styre har fått en samhällsutveckling som gör att det finns skäl att utreda om det bör finnas fler grunder för utvisning än dem som dagens lagstiftning medger. Vi menar att samhällsutvecklingen gör att det finns skäl för det, och detta är alltså inte främmande för svensk rätt utan någonting som vi haft även tidigare.

Jag tror att de flesta är överens om att vi under många år har misslyckats med integrationen. Om man har många personer som befinner sig i Sverige utan att vilja integreras och bli en del av samhället och i stället egentligen agerar tvärtemot de grundläggande principer som gäller för det svenska demokratiska samhället är det ett stort problem. Om integrationen ska fungera behöver människor som bor här faktiskt också vilja bli en del av det svenska samhället och anstränga sig till det yttersta för att bli det så snabbt som möjligt. Om man däremot inte har en sådan vilja och befinner sig i miljöer kopplade till exempelvis kriminella gäng, klaner eller extremistiska grupperingar och inte har för avsikt att ändra på detta måste vi ställa oss frågan om man verkligen ska vara kvar i Sverige. Tycker egentligen Ola Möller att det är problematiskt?

Exakt hur detta ska gå till, återigen, ska denna utredning naturligtvis titta närmare på, liksom hur det fungerar i andra länder. Jag vill inte och tänker inte föregripa en sådan utredning.


Anf. 57 Ola Möller (S)

Fru talman! Det är alltid intressant när man inte vill svara på frågor, vilket ministern nu uppvisar en ovilja att göra, och i stället pratar om allt annat. Min fråga handlade om huruvida ministern kan ge några goda exempel, eller dåliga, på när prostitution kan ligga till grund för utvisning. Det var vad hela interpellationen handlade om, inte alla de andra sakerna. Jag tycker också att det kan finnas skäl att utvisa personer på grunder som handlar om våldsbejakande extremism och så vidare, men det är inte det denna debatt handlar om.

När det gäller brottsofferfrågan är det inte alldeles glasklart var gränsen går. Ministern sa att jag hade frågat om hon tyckte att de prostituerade var offer. Nej, det handlar om huruvida hon tycker att de är brottsoffer.

Advokaten Karin Gyllenring säger i Expressen den 16 oktober: "I det här sammanhanget skulle jag snarare vilja se det som att den som säljer sex . är ett brottsoffer som utsätts för grov kriminell verksamhet - stora nätverk som spänner över hela Europa eller olika delar av världen." Synen på de prostituerade som brottsoffer är uppenbarligen inte glasklar i den juridiska världen.

Ministerns kollega jämställdhetsministern hade en lång harang om brottsoffren och allt som regeringen tänker göra för att stärka dem. Det är i sig bra. Men om de som är prostituerade enkom för att de säljer inte är att betrakta som brottsoffer missar ju regeringen hela målet för att skydda den gruppen.

Detsamma gäller de insatser som jämställdhetsministern lyfte kring mäns våld mot kvinnor. De missar hela den grupp av manliga prostituerade som finns.

Någonstans här vill jag återvända till kärnfrågan. Låt oss fokusera på prostitution. Ge ett exempel, ministern, på när prostitution enkom kan ligga till grund för utvisning! Förklara också varför gammal lagstiftning som inte gäller längre, som är föråldrad och som vi har avskaffat ska vara något att gräva i! Med den argumentationen skulle vi också kunna diskutera om homosexualitet fortfarande ska betraktas som en sjukdom, vilket det har gjort i gammal lagstiftning, eller om barnaga är ett bra sätt att uppfostra. Det är ju inte relevant!

Det är därför jag undrar om någon när slottsavtalet skrevs satt och funderade på vad de gamla förarbetena sa, eller om de personer som lyfte prostitution tyckte: Nej, det där syndiga levernet har inte i Sverige att göra.

I stället för att prata om allt annat fokuserar vi alltså nu på prostitution, även om jag skulle vilja fundera även på missbruksfrågan. Ska man utvisa spelmissbrukare enkom på grund av att de har ett spelmissbruk, som WHO klassar som en sjukdom? Men jag ska låta ministern slippa det denna gång. Ge ett exempel på när en prostituerad ska utvisas! Kan ministern inte göra det, inte ge en enda tanke om när det är lämpligt att utvisa någon bara på grund av prostitution, måste ministern ge ett bättre argument för att det är inlyft i slottsavtalet än att det har stått i ett gammalt förarbete.

Syftet är ju att utvisa prostituerade, annars hade det inte stått där. Viljan finns där, annars hade det inte nämnts.


Anf. 58 Anders Ygeman (S)

Fru talman! Statsrådet undrade om det skulle bli en spänstig debatt efter pausen. Vi har haft två timmars paus. Därför blir det en aning förvånande att statsrådet på dessa två timmar inte lyckats komma fram till något svar på den enkla frågan varför slottsavtalet pekar ut prostituerade. Varför vill man göra det möjligt att utvisa prostituerade men inte sexköpare? Det är hela grundfrågan. Varför ska man kunna utvisa prostituerade, som ni själva har valt att ta upp som exempel, men inte sexköpare, som ni inte har valt att ta upp? Vad är bakgrunden till det?

Det kan ju inte vara att det finns förarbeten, som statsrådet gav uttryck för. Det finns ju massor av förarbeten om sexköp och sexköpare. Där hade det funnits mycket att gräva i. Frågan är varför man där kvällen på slottet, efter någon konjak, kom fram till att prostituerade kan vi utreda om de ska utvisas - sexköpare, njae.


Anf. 59 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Det vi säger i Tidöavtalet är att vi ska tillsätta en utredning för att undersöka i vilka fall det kan bli aktuellt att utvisa personer som har ett leverne som står i strid med de grundläggande demokratiska principerna i Sverige och om det finns ett agerande som kan utgöra grund för utvisning även om det i sig inte är ett brott som når den nivån att det som regel ska leda till utvisning.

Sedan är det ju så att detta inte är färdig lagtext, även om Ola Möller tycks vilja tolka det så. Jag är mycket glad åt att det inte är han som ska tolka det här avtalet framöver. Vi säger att vi ska tillsätta en utredning. Jag har mycket stor respekt för arbetet som utredningen ska göra och vill inte föregripa det.

Anledningen till att prostitution nämns - och det tyckte jag att jag var väldigt tydlig med i svaret, men jag kan upprepa det - är att det fanns med i den lagstiftning som alltså tidigare gällde i Sverige. Vi räknade upp några omständigheter som tidigare lett till utvisning. Därmed inte sagt att det ska leda till utvisning framöver. Det får utredningen titta på. Jag har varit mycket tydlig i mitt svar när jag har sagt att man inte ska utvisa människor enbart på grund av att de är utsatta.

Däremot, Ola Möller, har jag nämnt att man bör beakta män som utnyttjar prostituerade kvinnor. Kan det finnas anledning att titta på huruvida det på något sätt kan utgöra grund för utvisning? Det tycker jag att den här utredningen bör titta på.

Till Anders Ygeman skulle jag vilja ställa en fråga. Det var inte länge sedan Anders Ygeman var migrationsminister och så att säga vårdade en lagstiftning som alltjämt gäller och som innebär att man kan avvisa prostituerade för att de inte bedöms försörja sig på ett ärligt sätt. Detta har också skett på socialdemokratisk vakt i Sverige. Om man nu tycker att det är så orimligt kan man ju fråga sig varför man inte gjorde någonting åt den lagstiftningen, som i praktiken då innebar att kvinnor som prostituerade sig fick lämna landet för att de inte kunde försörja sig på ett hederligt sätt.


Anf. 60 Ola Möller (S)

Fru talman! Det här är intressant, för nu säger ministern att det handlar om den demokratiska grunden - att det är det som är frågan. Bedriver man en verksamhet som inte är demokratisk ska man kunna utvisas. Det är därför det står i slottsavtalet.

Den omedelbara följdfrågan blir om det är odemokratiskt att sälja sex. Ministern sa att det handlar om huruvida man respekterar den svenska demokratin. Att sälja sex är lagligt i Sverige, så jag kan ju säga att det är en ledande fråga om det är odemokratiskt att göra det. Det borde inte vara det, men ministern kan förstås ha en annan uppfattning.

Det handlar också om det ministern sa om att ingen som är utsatt ska utvisas. Då blir frågan om ministern menar att det finns prostituerade som inte är utsatta. Om svaret är ja avviker ministern ganska skarpt från till exempel introduktionen här före uppehållet, som handlade om att alla kvinnor och män som drivs in i prostitution givetvis är utsatta.

Om det i stället är så att alla är utsatta - då ska de inte utvisas, enligt ministern. Och då blir följdfrågan varför prostitution ska stå med. Ska skattepengar användas till att utreda någonting som ministern redan vet inte kommer att bli av? De är ju slöseri med skattepengar, om inte annat, och river upp massor av oro hos människor som kommer att känna sig stigmatiserade och utpekade. Får jag vara kvar i landet, jag som är fattig och utsatt?

Jag har alltså två frågor: Är det demokratiskt eller odemokratiskt att sälja sex när demokratikriteriet tydligen är grunden för det här stycket i slottsavtalet? Och är alla prostituerade utsatta?


Anf. 61 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Jag tänker upprepa det jag sa tidigare: Om många personer befinner sig i Sverige utan att vilja integreras och bli del av samhället och i stället agerar tvärtemot de grundläggande principer som gäller för det svenska demokratiska samhället är det ett stort problem. Därför vill vi utreda möjligheten att utvisa människor som lever i strid med dem. En viktig del av våra grundläggande demokratiska värderingar är exempelvis att alla människor oavsett kön är lika mycket värda.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:36 Prostitution som grund för utvisning från Sverige

av Ola Möller (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

År 1999 blev Sverige det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de personer som säljer sex. Utformningen av lagen utgick från att det som gör prostitution möjligt är efterfrågan snarare än utbudet. Det ansågs inte heller rimligt att kriminalisera personer i prostitution, då dessa redan befinner sig i en utsatt situation.

I det så kallade Tidöavtalet vill Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ändra på denna ordning och slår fast att prostitution ska bli en grund för utvisning från Sverige:

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel. Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

Migrationsministern har senare bekräftat att regeringen avser att gå vidare med en utredning om att göra prostitution till en grund för utvisning från Sverige. I Sveriges Radio den 21 oktober konstaterar ministern att utredningen ”kommer också att omfatta personer som säljer sex”.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Anser statsrådet att prostitution ska vara en grund för utvisning från Sverige, och hur avser statsrådet att agera utifrån sin ståndpunkt?