Till innehåll på sidan

Palestina och Israel

Interpellationsdebatt 28 mars 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 23

Anf. 39 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Herr talman! Johan Büser har frågat mig om jag avser att ta initiativ för ett gemensamt uttalande från EU gällande den israeliska regeringens förslag om att inskränka rättsväsendets oberoende, hur jag ser på möjligheten till nya fredssamtal mellan Israel och Palestina, om jag kommer att ta några initiativ i EU för att få till stånd sådana samtal givet den mer konfrontativa politik Israel nu för i de ockuperade områdena samt om jag avser att ta några initiativ med anledning av den ökade utbyggnaden av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark.

Svar på interpellationer

Regeringen noterar att den israeliska regeringen har lagt fram ett antal förslag till omfattande förändringar av rättssystemet. I linje med vad EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Josep Borrell uttryckte i Europaparlamentet den 15 mars 2023 vill vi inte föregripa resultatet av den debatt som pågår om dessa förslag.

Israel är en levande demokrati. EU:s och Sveriges goda relationer med Israel grundas på gemensamma värderingar som demokrati och respekt för rättsstatens principer. Vi utgår från att rättsstatens principer fortsatt kommer att respekteras i Israel.

Regeringen står bakom EU:s sedan länge etablerade position om att bosättningsexpansionen, demoleringar och vräkningar måste upphöra. Israels bosättningspolitik strider mot folkrätten, undergräver tvåstatslösningen och bidrar till en förhöjd konfliktnivå. EU och Sverige uppmanar Israel att upphöra med denna typ av åtgärder. Både Israel och Palestina behöver avstå från agerande som ytterligare eskalerar det mycket spända läge som nu råder. Terroristdåd måste fördömas och upphöra. Ett gemensamt uttalande den 8 mars 2023, med stöd av samtliga EU:s medlemsstater, tydliggjorde detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Förutsättningarna för fredsförhandlingar mellan parterna är i dagsläget små. Samtidigt är det ingen tvekan om att meningsfulla fredsförhandlingar måste komma till stånd och att konflikten måste få ett slut. Sådana förhandlingar kräver först och främst en uttalad politisk vilja hos parterna. EU:s höga representant arbetar med Arabförbundet och Saudiarabien för att främja fred utifrån en regional ansats, inklusive det arabiska fredsinitiativet från 2002. Sverige stöder det arbete som görs av EU:s höga representant men även andra initiativ som främjar förtroendeskapande åtgärder.


Anf. 40 Johan Büser (S)

Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret! Vi är många riksdagsledamöter som kommer att delta i denna interpellationsdebatt i dag. Det är glädjande eftersom det är en angelägen och viktig debatt.

Situationen i Israel och Palestina är dock allt annat än glädjande. Omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, hot om försämrade lagar gällande rättsväsendet, korruption och en bosättarpolitik på ockuperad mark, utan slut och med dödligt våld som resultat, har tragiskt nog blivit vardag i denna region.

Herr talman! De senaste dagarna har situationen i Israel eskalerat. Många är de israeler som på gator och torg kraftfullt har demonstrerat mot regeringspartiernas förslag. Det är en regering bestående av högerpartiet Likud, som har gjort sig beroende av extremhögern och vars premiärminister Benjamin Netanyahu planerar att begränsa den israeliska högsta domstolens makt och oberoende. Det har handlat om att parlamentet ska kunna sätta sig över domstolen, att tillsättningen av domare ska bli politisk och att domstolen ska begränsas i sin makt att genom rimlighetsbedömningar blockera regeringsbeslut och underkänna nya lagar.

Ett mycket stort antal israeliska medborgare upplever att demokratin i landet nu på allvar hotas och fruktar att Israel ska gå samma väg som exempelvis Ungern. Netanyahus egna ministrar, däribland försvarsministern, ekonomiministern, kultur- och sportministern samt diasporaministern, har kritiserat förslaget. Försvarsminister Yoav Gallant har till och med fått avgå som en följd av att han kritiserade Netanyahu.

I går fick vi beskedet att ett antal utländska diplomater på uppdrag utomlands kommer att ansluta till generalstrejken i protest mot lagförslaget om reformen av rättssystemet. Tusentals medborgare har demonstrerat utanför knesset, och gator har fått spärras av. Israels president Isaac Herzog har anslutit sig till kritiken och uppmanat Netanyahu att stoppa den kritiserade reformen.

Sent i går eftermiddag fick vi så beskedet att Netanyahu har beslutat sig för att skjuta upp avgörandet gällande beslutet om förändring av rättsväsendet men att förändringen ska äga rum före sommaruppehållet i juli.

Herr talman! Den internationella kritiken har inte heller låtit vänta på sig. Några av de stater som brukar räknas till Israels närmast allierade, däribland USA med president Biden, har uttryckt stor oro över situationen och framfört kritik mot planerna på att försvaga domstolsväsendet. Därför blir jag förvånad när jag endast kan tolka utrikesminister Tobias Billströms svar som att han anser att Israel är en levande demokrati och därför utgår från att rättsstatens principer fortsatt kommer att respekteras i Israel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Utrikesministern förklarar vidare att han inte vill föregripa resultatet av den debatt som pågår om de israeliska förslagen, och han hänvisar till EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Josep Borrell. Ska jag därmed utgå från att utrikesministern inte har någon uppfattning om det som nu pågår i Israel? Ska jag tolka det som att Sverige inte avser att ta några initiativ inom EU-kretsen i denna fråga, trots det svenska ordförandeskapet och trots Israels betydelse i ett EU-perspektiv? Och ska jag tolka det som att utrikesministern och den svenska regeringen för närvarande inte har någon uppfattning alls om premiärminister Netanyahus lagförslag om inskränkande av domstolsväsendet?


Anf. 41 Peter Hultqvist (S)

Herr talman! Jag kan inte med bästa vilja i världen uppfatta att det sker något kraftfullt agerande i förhållande till den israeliska bosättningspolitiken. Det har inte på mycket länge skett något kraftfullt agerande på den punkten, och det verkar inte vara aktuellt nu heller. Att man vid olika tillfällen har gjort något uttalande i någon instans följs inte upp på det sätt som skulle kunna krävas.

Det är bra att man agerar kraftfullt och på riktigt från EU:s, Natos och västvärldens sida när det gäller Ukraina. Här finns en massiv, motiverad och riktig uppslutning mot de ryska folkrättsbrotten och övergreppen.

Men det vi har sett, exempelvis på Västbanken, sedan 1967 när ockupationen började är en konsekvent utbyggnad av olagliga israeliska bosättningar - 700 000 personer bor nu i dessa. Detta har man tagit avstånd från i FN:s säkerhetsråd. Bosättningarna förhindrar det som ständigt förs fram som lösningen, det vill säga en tvåstatslösning.

Bosättningarna har uppförts med politiskt, militärt och finansiellt stöd av de israeliska regeringarna. De förhindrar, som jag sa, skapandet av en tvåstatslösning, med en palestinsk stat. Man tränger ut palestinierna från Västbanken. Man isolerar östra Jerusalem från Västbanken. Man diskriminerar, man river hus, man fördelar budgeten orättvist mellan östra och västra Jerusalem.

Bosättningarna har speciella vägar där palestinierna inte får åka. Man skär av olika delar av Västbanken och de palestinska områdena från varandra och försvårar på det sättet palestinska transporter. Man slår sönder palestinsk infrastruktur.

FN-organ, människorättsorganisationer och statliga israeliska utredningar har riktat stark kritik mot den här typen av politik, som har pågått sedan 1967. Israeliska bosättare begår brott och riktar förföljelser mot palestinier. Man bryter mot Haagkonventionen, Genèvekonventionen och flera FN-resolutioner. Det handlar om sådant som att det inte är rätt att konfiskera privat egendom. Det handlar om att man inte får deportera eller flytta sin egen civilbefolkning till ockuperade områden.

Det handlar också om uppmaningar till Israel att avveckla existerande bosättningar. Man har betraktat de bosättningar som har etablerats sedan 1967 som olagliga. Att ta till fysiskt våld på territorier som dessa är otillåtet, likaså att ändra fysiska, geografiska, demografiska och historiska egenskaper när det gäller den ockuperade marken. Detta har återbekräftats i flera resolutioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är klart att detta är skadligt för den tvåstatslösning som man säger sig eftersträva i olika sammanhang. Det inkräktar på palestiniernas mänskliga rättigheter. Då är frågan: Driver ministern över huvud taget den här typen av frågor med någon kraft? Vad säger ministern till israeliska företrädare? Förstår de att Sverige i djupet anser att det här är en felaktig politik? På vilket sätt tänker man sätta kraft inom bland annat EU när det gäller den här typen av frågor? Det måste till någonting som är betydligt vassare än bara resolutioner.


Anf. 42 Jacob Risberg (MP)

Herr talman! Först och främst tack, utrikesministern, för svaret, och tack, Johan Büser, för din interpellation!

I dag är sjätte dagen under ramadans fastemånad, och på söndag inleds pesach, den judiska påsken. Människor i Israel och Palestina förbereder sig för ledighet och festmåltider men även på upptrappat våld.

Många faktorer pekar nu på att det i år finns en ännu högre risk för att våld i det ockuperade östra Jerusalem och på Västbanken kan eskalera inför de stora högtiderna som kommer att sammanfalla i år på samma sätt som de två senaste åren.

Netanyahus högerextrema regeringskoalition driver just nu Israel genom en konstitutionell kris. Den israeliska regeringens antidemokratiska initiativ har sina rötter i ockupationen av Palestina, Israels kontroll över och fördrivande av palestinier och det ständiga militära styret och de facto-annekteringen av ockuperad mark. Därför är Johan Büsers fjärde fråga särskilt angelägen, nämligen om utrikesministern avser att ta några initiativ med anledning av den ökande utbyggnaden av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark.

Vi ska komma ihåg att utbyggnaden och ockupationen inte bara drabbar palestinierna utan också innebär förstörande av infrastruktur, förstörande av skolor och förstörande av byggnader som ofta finansierats av EU och Sverige.

Israels åtgärder på den ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem har under den senaste tiden - ett och ett halvt år - blivit mer frekventa och aggressiva. Israel har inlett och genomfört vad israelerna anser vara förebyggande och bestraffande operationer. En markering på vägen var Operation Break the Wave i mars 2022, som innebär frekventa arméräder som genomfördes som svar på ensamvargars attacker från palestinier i Israel mot israeliska soldater och bosättare på Västbanken. Operationen har katalyserat ilska bland palestinier i de ockuperade områdena.

År 2022 sågs den högsta palestinska dödssiffran på Västbanken sedan den andra intifadan för två decennier sedan, och 2023 är på väg att bli ännu blodigare eftersom palestinska medlemmar av väpnade grupper möter intrången med hårdare motstånd och blir alltmer inriktade på dödande. Attacker av enskilda palestinier på israeler, vilket arméns räder skulle stävja, har i stället tagit fart.

Det yttersta ansvaret för att avsluta konflikten fredligt vilar såklart på Israel som ockupant och militärt överlägsen part. En mer aktiv och realistisk europeisk strategi skulle i detta läge kunna göra skillnad. Sverige och resten av det internationella samfundet har ett ansvar för att sätta press på Israel och inte blunda för den israeliska bosättningspolitiken, som tillsammans med olagliga vräkningar av palestinska familjer strider mot internationell humanitär rätt, underminerar tvåstatslösningen och bidrar till en förhöjd konfliktnivå.


Anf. 43 Azra Muranovic (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Sverige är vän med både Israel och Palestina, men utöver det värderar Sverige de mänskliga rättigheterna och internationell rätt högt. Därför bör Sverige inte acceptera de brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter som konstant pågår på området. Internationell rätt omfattar båda parterna, och Sverige kan aldrig acceptera att civila är måltavlor i konflikten. Lika lite som vi kan acceptera Hamas raketbeskjutning mot Israel eller att brott mot de mänskliga rättigheterna begås på palestinsk mark kan vi acceptera den systematiska och medvetna ockupationen av Palestina, som innebär fördrivning av och dödligt våld mot palestinier.

Det är viktigt att komma ihåg att Israel-Palestina-konflikten inte är en konflikt av symmetri och jämlikhet. Israel har en av världens största krigsmakter och bär som ockupationsmakt större ansvar enligt internationell rätt. Palestina består i dag av öar efter den systematiska ockupationen av landet. Redan vid starten av staten Israel fördrevs hundratusentals palestinier, och sedan 1967 har Israel ockuperat Gazaremsan, Västbanken och östra Jerusalem i strid med internationell rätt och gjort sig skyldigt till brott mot mänskliga rättigheter.

Ockupationen av Palestina är den mest långvariga konflikten i världen, och flera generationer har präglats och formats av den.

Herr talman! Israels övergrepp mot mänskliga rättigheter, internationell rätt och palestinier är inte bara pågående utan också eskalerande. Enorma murar som har fördömts av omvärlden har upprättats för att försvåra vardagslivet för palestinier. Antal illegala bosättningar på ockuperad mark som understöds av militären växer som svampar ur jorden. Fördrivningen av palestinierna ökar. År 2022 var det dödligaste året för palestinierna sedan 2014, enligt människorättsorganisationen B'Tselem.

I januari var jag tillsammans med andra ledamöter från riksdagen på en studieresa i Palestina och Israel som var ledd av Diakonia och Act Svenska Kyrkan. Jag tror att jag aldrig någonsin kommer att glömma den resan. Vi möttes av våld, uppgivenhet, ilska, intolerans, diskriminering och marginalisering. Om vi inte ska kalla det apartheid saknar jag ord för att beskriva den segregation som palestinierna utsätts för. Staten Israel röker ut palestinierna med systematik och målmedvetenhet genom att skapa enorma sociala, ekonomiska och rättsliga skillnader och skillnader i människovärdet mellan israeler och palestinier.

Herr talman! Det är dags att världen reagerar och agerar för att bryta det våld som flera generationer har fötts och fostrats i och som också har påverkat deras liv och som de har drabbats av. Det gällande status quo är oacceptabelt, och Sverige måste vara ett av de länder som agerar. Så länge Israel kan ockupera Palestina utan att omvärlden reagerar handlingskraftigt väger den internationella rätten mindre när andra länder väljer att göra likadant.

Därför vill jag fråga utrikesministern: Hur ser utrikesministern på Israels ockupation av Palestina? Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att förhindra att ännu en generation av barn och unga föds, fostras och drabbas av världens längst pågående konflikt?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)


Anf. 44 Linnéa Wickman (S)

Herr talman! Jag vill säga tack till min partikamrat, ledamoten Johan Büser, som tagit initiativ till denna viktiga debatt om den allvarliga situationen i Israel och Palestina, och tack till utrikesministern för svaret, även om jag tycker att det lämnar en hel del i övrigt att önska. Det är tur att debatten ger ministern möjlighet att ge ett utvecklat svar om vad regeringen tänker göra under sin tid som EU-ordförande för att konkret stå upp för tvåstatslösningen och respekten för internationell rätt.

År 2022 var det dödligaste året på den ockuperade Västbanken sedan FN började dokumentera detta. 150 palestinier dödades. 33 av dem var barn.

Tyvärr har inte detta år börjat bättre. Vi har sett den mest högerextrema regeringen i Israels historia tillträda. Vi har kunnat se våldet eskalera, och i detta nu pågår landsomfattande protester mot den lagstiftning som den nya regeringen i Israel har gått fram med för att inskränka rättsväsendets oberoende.

Över 50 procent av den ockuperade Västbanken består av israeliska bosättare, som nu uppgår till över 700 000 personer. Detta övertagande av mark som bryter mot internationell rätt har skett under lång tid, steg för steg och systematiskt med syfte att stjäla marken och fördriva den palestinska befolkningen.

Faktum är att mellan 2016 och 2021 demolerade Israel uppemot 700 byggnader som svenska skattemedel hade varit med och finansierat - bland dessa skolor - till ett värde av ungefär 13 miljoner kronor. Som om det inte vore nog fortsätter demoleringarna, påtryckningarna, hoten om rivning och ett allt större bosättarvåld.

Herr talman! Den palestinska byn Khan al- Ahmar utanför Jerusalem, som jag och flera andra ledamöter i denna debatt hade möjlighet att besöka i januari, är ett av de samhällen som varje dag lever med starka hot om rivning. Internationella brottmålsdomstolen, ICC, har gått ut och varnat för att det vore en krigsförbrytelse av Israel om de genomför demoleringarna. Enligt en plan som den israeliska regeringen har godkänt ska 1 000 palestinier vräkas i Masafer Yatta. Och så sent som i fredags godkände israeliska myndigheter att 1 000 nya bostäder ska byggas på ockuperad mark på Västbanken och i östra Jerusalem - detta trots ett löfte i februari om att man ska upphöra med nya bygglov.

För varje hem som rivs, för varje skola som demoleras, för varje ny bosättning som bryter mot internationell rätt, för varje palestinsk familj som fördrivs och för varje barn som blir hemlöst eller drivs på flykt blir tvåstatslösningen sönderslagen och i praktiken omöjliggjord. Uppgivenheten och det fullkomligt tappade hoppet om fred breder ut sig.

Därför är det nedslående att läsa och höra utrikesministerns svar på Johan Büsers frågor. Svaren kan kort och gott sammanfattas med ett stort nej. Det är ett nej till att själv agera aktivt och ta några nya initiativ inom EU som EU-ordförande för att fördöma utvecklingen i Israel, fördöma förstörelsen av svenskt humanitärt bistånd och andra länders humanitära bistånd och i praktiken stå upp för tvåstatslösningen, internationell rätt och mänskliga rättigheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)


Anf. 45 Malcolm Momodou Jallow (V)

Herr talman! Vi befinner oss i krig i Europa i dag, då Ryssland brutalt och illegalt har angripit Ukrainas territoriella integritet. Sverige och världen har med rätta fördömt Rysslands agerande. I dag står vi alla upp för Ukrainas självständighet och rätt att försvara sig.

Människors rätt att leva i fred och trygghet är ovillkorlig. Och varje lands möjlighet att självt styra över sin framtid måste försvaras, och det gör vi i Europa i dag. Detta ses som en självklarhet för väldigt många.

Varför gäller inte dessa rättigheter det palestinska folket? I dag skrev Amnesty att västvärldens stöd för mänskliga rättigheter är selektivt och utgår från egna intressen. Jag håller helt med.

Palestina har varit ockuperat i över 70 år av ockupationsmakten och apartheidstaten Israel. Det är bosättningar, rivningar av palestinska bostäder, tvångsförflyttningar, vräkningar, segregation och rasism. Och det blir värre och värre. Det införs inte sanktioner mot Israel. Och det ges inte stöd till det palestinska folket så att de kan utöva rätten att försvara sig mot en ockupationsmakt. Det är en självklarhet när det gäller Ukraina. Varför har vi dessa dubbla måttstockar?

Den typ av brutalitet, angrepp och förtryck som den israeliska regeringen och ockupationsmakten utsätter det palestinska folket för är utan motstycke och är av en form som sällan har skådats någon annanstans.

Herr talman! Israel dödar barn. Israel bränner ned människors hem. Israel stjäl människors egendom och fortsätter att bygga illegala bosättningar. Sverige och EU försvarar detta genom att utöka samarbetet med den israeliska apartheidstaten och genom att aktivt minska biståndet till det palestinska folket.

Palestinska barn lever i dag under fattigdomsgränsen utan tillräcklig och säker tillgång till humanitära insatser. Det handlar om sjukvårdsutrustning, medicin, mat, vatten och el.

Den 26 februari 2023 bevittnade världen den senaste i raden av pogromer mot det palestinska folket i den palestinska staden Huwara på norra Västbanken. Människor dödades utan hänsyn. Israeliska bosättare angrep och misshandlade palestinierna. De sköt skarpt. Halva staden sattes i brand. Bilar, affärer, människors hem och privat egendom brändes till marken.

Herr talman! Angreppen urartade till något som beskrivs som ett av de värsta våldsutbrotten på årtionden. Även den statliga televisionen, som regeringen har planer på att lägga ned, och en högt uppsatt israelisk militär benämnde bosättarattacken mot palestinierna i Huwara för pogrom. Pogrom är ett uttryck som innebär en våldsam och blodig förföljelse av en folkgrupp och som för tankarna till förföljelsen av judar i Europa. Detta är inte mina ord. Det är ord som kommer från israelerna själva.

Samtidigt gick den högerextrema finansministern Bezalel Smotrich ut i israeliska medier och sa att han tycker att byn Huwara måste utplånas av staten Israel.

Jag har inte hört ett fördömande från Tobias Billström eller Ulf Kristersson. Utrikesminister Tobias Billström får chansen i dag. Kan utrikesministern här och nu fördöma bosättarnas angrepp och pogrom mot Palestina och Huwara samt finansministerns uttalande om att utplåna en hel stad, som med andra ord skulle vara ett folkmord på det palestinska folket? Allt annat skulle tolkas som att utrikesministern försvarar folkmord på palestinierna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)


Anf. 46 Ola Möller (S)

Herr talman! Jag har många kloka vänner i denna sal som har sagt oerhört mycket bra. Det är svårt att komma sent i debatten och tillföra något nytt. Men det finns ett perspektiv som jag tycker saknas i denna debatt. Vi pratar väldigt mycket om vad vi ska göra mot israelerna och hur vi ska hantera dem, men jag tycker också att vi ska prata om vad vi gör mot palestinierna, som är folket som faktiskt står under ockupation.

Regeringen agerar med tydlighet genom att skära ned på stödet till Palestina. Man halverar kärnstödet till FN och till den palestinska myndigheten. Det innebär att fler barn kommer att dö för att Sverige aktivt gör det valet. Man kan säga till det ockuperade palestinska folket: Ni ska straffas. Men att säga att Israel gör fel vågar den svenska regeringen inte om inte EU gör det. Då börjar man fundera på vad regeringens intention egentligen är. Vad är viljan?

Palestinska barn dör för att svenska biståndspengar som räddar liv dras in, men man är inte beredd att på något sätt agera ekonomiskt mot Israel. Jag tycker att det är skämmigt, för att använda ett ord som jag hade använt på skolgården. Jag skulle kanske till och med vilja använda starkare ord.

Utrikesministern säger sig stå bakom EU:s skrivningar, bland annat om att det begås brott mot folkrätten.

Jag skulle vilja att utrikesministern svarar rakt upp och ned. Anser utrikesministern att Israel bryter mot internationell rätt, ja eller nej? Jag har många frågor, men detta är en enkel fråga som jag måste ha svar på. Ja eller nej?

Om svaret är nej kan man fundera på vilken syn regeringen har på juridik i internationella sammanhang. Om svaret är ja är ledamoten Malcolm Momodou Jallows frågor fullt relevanta. Varför agerar vi inte med någon form av ekonomiska medel och sanktioner mot en stat som bryter mot internationell rätt? Det måste ju vara slutsatsen. När andra länder gör det - Nordkorea, Iran, Ryssland - agerar vi ju mycket kraftfullt. Där driver vi på. Där är vi snabba. Det är inte så att utrikesministern står och väntar på vad EU ska säga när man ska uttala sig om vad Ryssland gör i Ukraina. Med all rätt såklart - det är så Sverige som demokratisk stat ska agera. Men utrikesministern vågar uppenbarligen inte ta ställning, eller ännu värre, han vill inte ta ställning, för det ockuperade folket i Palestina.

Man kan ju ana intentionen. Utrikesministern har ju funderat på om Palestina över huvud taget skulle vara en stat och har varit ganska svajig kring det. Utrikesministern kanske delar den israeliska finansministerns uppfattning att Palestina inte ska få existera. Vänd på den argumentationen och tänk vilka ord som hade kommit om man hade sagt att det var Israel som inte skulle få existera! Då hade det tagit hus i helvete!

Vi står upp för båda parters rätt att existera, och jag tycker att utrikesministern kan svara på om han tycker att Israel bryter mot internationell rätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)


Anf. 47 Håkan Svenneling (V)

Herr talman! Stort tack till de kollegor som har lämnat in interpellationen och även till dem som haft viktiga anföranden så här långt!

Detta har sin grund i den högerextrema regering som just nu har makten i Israel. Där sitter extrema partier med företrädare som Smotrich och Ben-Gvir och en ledare, en premiärminister, i Netanyahu som borde kunna åtalas för sina brott. Han har dock under lång tid kämpat politiskt för att hindra dessa tre åtal som gäller korruption. Det ska vi ha klart för oss.

Israels parlament knesset visar nog varför man i ett land ska ha en spärr, en tröskel, för att komma in i parlamentet. Det är ju väldigt uppenbart att små högerextrema partier har väldigt stor makt och stort inflytande över israelisk politik just nu. I cocktailen finns också det faktum att Benjamin Netanyahu har innehaft makten i Israel under väldigt lång tid. I 20-30 års tid kan vi räkna med att han har haft enormt inflytande över israelisk politik.

I grunden är det dock Israels ockupation av Palestina och dess konsekvenser som vi nu ser. Det är de extrema bosättarnas intresse av att få sin vilja igenom som har skapat den situation som vi har i dag, och det är tydligt både i Israel och i Palestina.

Nu har det israeliska folket vaknat, och jag tror att det är viktigt att säga att i ett sådant här läge ser vi verkligen var skiljelinjen går mellan vår kritik av staten Israel och det israeliska folket, israelerna. Israelerna är inte nöjda med staten Israels politik och dess bosättarvåld.

Det är uppenbart att risken nu är stor för bosättarvåld. Vi ser redan tydliga tecken på hur bosättarvåldet har ökat på Västbanken och hur den nya israeliska regeringen försöker att legitimera och i princip legalisera detta bosättarvåld som under lång tid har fått eskalera mer och mer. Palestinska barn, kvinnor och jordbrukare riskerar att misshandlas eller till och med dödas av israeliska bosättare som aldrig kommer att åtalas eller ställas inför rätta. Rättssystemet gör skillnad på israeler och palestinier och utgör faktiskt en grund för en diskussion om ett apartheidsystem. Den här risken för bosättarvåld tar sig också in i Israel när bosättarna nu manar till motdemonstrationer och motattacker mot israelerna som försvarar sin demokrati.

Nu måste omvärlden reagera. Vi är vid en punkt där vi måste reagera. Vi måste reagera mot ockupationen, mot uppdelningen mellan israeler och palestinier. Här har Sverige som ordförandeland i EU en utmärkt möjlighet att ta kommandot och gå i spetsen.

EU har ett handelsavtal med Israel som gör det otroligt förmånligt för israeliska företag att handla med EU, och dessa handelsavtal bidrar till att ockupationen kan fortgå. Palestinska företag och verksamheter har inte alls samma möjligheter att bygga en stark ekonomi, och det gör att vi här har ett av världens mest ojämlika områden. Israel har en jättestark ekonomi, Västbanken har en betydligt svagare ekonomi och i Gaza är det i princip en daglig kamp för att överleva.

Till detta ska läggas vår regerings bristande stöd till Palestina och nedskärningen av biståndet. Jag hoppas att vi får tydligare svar från vår utrikesminister.

(Applåder)


Anf. 48 Aylin Fazelian (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag var också del av en delegation från Sveriges riksdag som nyligen besökte Israel och Palestina. Det är ju ett välkänt faktum att Israel bryter mot internationell rätt när det kommer till annektering av ockuperad mark och att människor tvångsförflyttas från sina hem.

Det här vet redan utrikesministern. Det har också påtalats med all tydlighet här i debatten, så låt mig i stället berätta om några av mina erfarenheter på plats.

Min första dag bevittnade jag hur ett barn blev brutalt nedslaget av israelisk polis i centrala Jerusalem. Ett tiotal tungt beväpnade män gav sig på en tanig obeväpnad pojke.

Ett av mina starkaste intryck var från Hebron, Västbankens näst största stad. Trots att Hebron ligger i Palestina kontrolleras staden till stor del av israelisk militär. På Hebrons huvudgata är palestinier förbjudna att gå, och eftersom palestinier inte får vistas på gatorna tvingas de familjer som bor där att använda bakdörrar och källaringångar för att ta sig till sina hem.

I centrala Hebron finns också en hedersplats vid Baruch Goldsteins grav, den man som mördade 29 palestinier i en massaker. Dagligen söker sig judiska bosättare och högerextremister dit för att hedra hans minne.

För övrigt hade en gång i tiden Israels nya minister för nationell säkerhet, Ben-Gvir, Goldsteins porträtt hängande hemma i vardagsrummet. Han är alltså minister i samma regering som nu vill införa långtgående nedmonteringar av rättsstatens principer.

Herr talman! Jag träffade familjer med barn i min egen dotters ålder som blickade ut över vad som bara för någon dag sedan var deras hem och som nu är jämnat med marken.

Vi skulle ha besökt ett flyktingläger, men strax innan vi kom dit blev en pappa skjuten till döds. Varför? För att han försvarade och skyddade sin son.

Vid en av otaliga checkpoints, alltså kontrollstationer som Israels regering satt upp för att begränsa palestiniers rörelser, blev också vi stoppade med frågan om det fanns några muslimer i bussen. Vi svarade att vi var en delegation på besök från Sveriges riksdag. Polisen steg ändå på för att kontrollera våra pass och upptäckte då att vi hade en palestinsk kvinna med oss, vår lokala guide. Hon blev utdragen ur bussen och fick sitta i polisförhör, allt för att förödmjukas, allt för att det skulle markeras vilka olika rättigheter som gällde. Vi andra fick sitta kvar i bussen.

Vad jag förväntar mig av den svenska utrikesministern är att orka stå upp för internationell rätt. Min fråga, likt den som mina kollegor så tydligt också har lyft upp, är mycket enkel. Kan utrikesministern fördöma Israels olagliga ockupation, inklusive att palestinier dagligen tvångsförflyttas, diskrimineras, förföljs och utsätts för övervåld?

(Applåder)


Anf. 49 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Herr talman! När det gäller den israelisk-palestinska konflikten är EU och Sverige tydliga om vikten av en framförhandlad tvåstatslösning med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Den åsikten framförs ständigt och konsekvent.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Bosättningspolitiken undergräver tvåstatslösningen och bidrar till en förhöjd konfliktnivå. Sverige uppmanar Israel att upphöra med denna typ av åtgärder och leva upp till sina folkrättsliga skyldigheter som ockupationsmakt. Dessa skyldigheter kommer Sverige, EU och FN att fortsätta att påminna om så länge ockupationen pågår. Likaså kommer kritik att fortsätta att uttalas när brott mot folkrätten, inklusive den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, begås av någon part i konflikten.

Den senaste tidens terroristdåd, våldsamheter och civila dödsoffer, inte minst barn, vilket flera av debattörerna i dag har tagit upp, är förfärande. Det visar återigen på vikten av att konfliktens grundorsaker måste adresseras. Både Israel och Palestina behöver avstå från agerande som ytterligare eskalerar det mycket spända läge som just nu pågår.

Vi välkomnar de åtaganden som parterna har påtagit sig vid mötena i Aqaba den 26 februari och i Sharm el-Sheikh den 19 mars om bland annat deeskalering liksom ett stopp för nya bosättningsplaner under ett halvår. Det var därför mycket bekymmersamt att knesset redan den 21 mars fattade beslut som möjliggör återupprättandet av ett antal bosättningar på norra Västbanken som frånträddes 2005.

Sverige välkomnar vidare de utfästelser som har gjorts i Aqaba och i Sharm el-Sheikh om att respektera status quo vid de heliga platserna i Jerusalem. Att dessa åtaganden nu respekteras och implementeras är avgörande för att på kort sikt undvika eskalering, inte minst under de pågående religiösa helgerna, och på längre sikt möjliggöra en utveckling i rätt riktning.

Sverige står upp för Israels legitima säkerhetsbehov och fördömer terroristattacker. Dessa inklusive raketattacker från Hamas och andra terroristgrupper i Gaza mot civila i Israel måste upphöra en gång för alla. Israel har rätt att försvara sig, men det ska ske med proportionalitet och i enlighet med folkrättens övriga principer.

Låt mig, herr talman, avsluta detta inlägg med att återigen konstatera att Israel är en levande demokrati. Vi värnar den goda och breda relationen med landet som Sverige har. Som jag nämnde noterar regeringen att den israeliska regeringen har lagt fram ett antal förslag på omfattande förändringar av rättssystemet, liksom den livliga inrikespolitiska debatt och de protester som pågår i Israel mot förslagen. Precis som EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor gett uttryck för vill vi inte föregripa resultatet av den debatt som pågår om dessa förslag. EU:s och Sveriges goda relationer med Israel grundas på gemensamma värderingar om demokrati och respekt för rättsstatens principer, och vi utgår från att rättsstatens principer även i fortsättningen kommer att respekteras i Israel.


Anf. 50 Johan Büser (S)

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag noterar dock att det inte med ett ord finns någon kritik från utrikesministern om det som ändå pågår i Israel med de genomgripande förändringar som närapå har skapat en revolution i landet. Till och med den diplomatiska kåren i Israel tar avstånd, delar av regeringen tar avstånd, ministrar avgår och en av Israels närmaste allierade, USA, är också tydlig i sin kritik och varnar för förändringarna i rättsväsendet. Det är då beklagligt att Sveriges utrikesminister endast följer vad EU säger och inte vill föregripa någonting eller ens lämna en kommentar om när man är beredd att förändra rättssystemet så kraftigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag vill återkomma till det som flera av mina kollegor tog upp i den första debattrundan, och som berörs i en del av mina interpellationsfrågor, det vill säga Israel som ockupationsmakt.

Israel är en ockupationsmakt som i strid med internationell rätt aggressivt fortsätter med sina bosättningar. Det har vi talat mycket om i dag. Palestinier vräks från sina hem, får nattliga besök av soldater och tillåts inte röra sig fritt i sitt närområde. Den nya regeringen, med stöd av högerextrema, har uttalat att israelisk suveränitet ska gälla på hela Västbanken, vilket de facto innebär en fullskalig annektering. Israeliska säkerhetsstyrkor som begår våldsamheter ska ges ytterligare immunitet, och inför de utbyggnader av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad makt upplever den israeliska regeringen uppenbarligen att den kan fortsätta, trots att det i båda fallen handlar om ageranden som strider mot folkrätten. Bosättningarna utgör ett tydligt brott mot fjärde Genèvekonventionen och är också ett krigsbrott enligt Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Rapport efter rapport visar dessutom på en samverkan mellan soldater och extremister.

Även om utrikesministern här säger att man fördömer bosättningarna och att man ser allvarligt på denna fråga blir det inga verkliga reaktioner från omvärlden i den meningen att det blir några kännbara konsekvenser. Jag noterade också att utrikesministern i sitt svar sa att han delade min oro över att Israel bryter mot internationell rätt och att han anser att bosättarna undergräver möjligheterna till en tvåstatslösning, som ministern säger sig vilja verka för. Jag noterar också att utrikesministern anser att förutsättningarna för fredsförhandlingar mellan parterna i dagsläget är små och återigen hänvisar till EU.

Jag saknar fortfarande svar på mina frågor om utrikesministern och Sverige på egen hand avser att ta något endaste initiativ i frågan. Visst vore det ett utmärkt tillfälle, herr talman, om Sverige under det nuvarande svenska EU-ordförandeskapet visade ledartröjan också i denna fråga? Ett EU-ordförandeskap kan inte bara handla om att lyssna in vad andra gör eller att stötta andras initiativ. Nej! Här har Sverige möjlighet att göra skillnad, det vill säga ta initiativ med andra EU-länder, ställa krav på att folkrätten respekteras av alla parter och att Israel i egenskap av ockupationsmakt hålls ansvarigt för sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt. Det ska också få kännbara konsekvenser när internationell rätt inte respekteras.

Därför vill jag återigen ställa en fråga, som också ligger i linje med min interpellation, om utrikesministern är beredd att i EU-kretsen ta initiativ med anledning av den ökade utbyggnaden av de illegala bosättningarna. Kommer utrikesministern i EU-kretsen att ta några initiativ för att få till stånd nya angelägna fredssamtal?

(Applåder)


Anf. 51 Peter Hultqvist (S)

Herr talman! Utöver allt det som har redovisats om bosättningspolitiken bygger Israel en 70 mil lång mur mellan de palestinska områdena och Israel. Den byggs till 85 procent på palestinskt territorium och upp till 18 kilometer från Västbankens erkända gräns. Man har konfiskerat palestinskt land, och det har inte utgått någon ersättning i samband med detta. Det handlar alltså om tvångskonfiskering, och det är också ett brott mot internationell lag och rätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Hur stämmer detta överens med rättsstatens principer? Muren blir dessutom ännu ett hinder för palestinierna i vardagen. Många måste passera genom en checkpoint varje morgon och kväll för att ta sig från bostad till arbete. Jag har själv varit vid muren, har gått igenom en checkpoint och pratat med palestinier. Det känns som diskriminering och försvårande åtgärder i deras vardagsliv.

Jag nämnde tidigare att man inte får flytta sin egen civilbefolkning till ockuperat område, vilket man gör när man bygger bosättningarna.

Jag nämnde också att bosättningar som är etablerade sedan 1967 enligt FN är att betrakta som olagliga, att man inte får ändra fysiska, geografiska, demografiska eller historiska egenskaper på ockuperad mark och så vidare. Hur stämmer det med rättsstatens principer att man konsekvent gör på det här sättet?

Sedan blir det på något vis en illusion när man diskuterar tvåstatslösningen, för den förstörs och undergrävs ju av Israel hela tiden.

Sverige har en unik möjlighet nu som EU-ordförande att gå i spetsen i den här frågan, att rycka upp sig, att vara tydlig i språkbruket och att försöka få någonting gjort.

(Applåder)


Anf. 52 Jacob Risberg (MP)

Herr talman! Jag saknar initiativförmågan hos den svenska regeringen, och jag saknar proaktiviteten hos utrikesministern.

Att enbart förhålla sig till avtal som parterna själva har ingått räcker inte. Det är en metod som EU och Sverige har lutat sig mot under de senaste decennierna, och den duger inte längre.

Ockupationen av Palestina och den diskriminering av palestinier som råder är grundorsaken till våldsamheterna som föder extremerna på båda sidor av konflikten. Det är civila i Palestina och Israel som betalar priset med sina liv för ett cyniskt maktspel.

Den senaste tidens uttalanden från högerextrema företrädare för Netanyahus koalitionsregering leder till upptrappad stämning, och den svenska regeringen och EU behöver markera hårdare mot Israel för att deeskalera situationen. Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser, och samtalet om vägen dit behöver bidra till en fredlig lösning.

Miljöpartiet stöttar Palestinas rätt att existera och tvåstatslösningen enligt 1967 års gränser. Israel måste respektera internationell rätt och på allvar försöka hitta vägar framåt för en tvåstatslösning i stället för att fortsätta expandera sina bosättningar på palestinsk mark.

Jag vill avsluta med att än en gång tacka Johan Büser för att frågan är uppe här i dag. Jag ser fram emot ett tydligt svar från utrikesministern om vilka nya initiativ som regeringen och Sverige som EU-ordförande avser att ta som svar på den snabbt ökande utbyggnaden av bosättningar och de ökande våldsamheterna.


Anf. 53 Azra Muranovic (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag tycker att utrikesministern är modig som kallar Israel en demokrati och hoppas och utgår från att det också är en stat som följer rättsstatens principer när det är uppenbart i många sammanhang att den inte gör det. Jag tycker att det är väldigt modigt.

Utrikesministern nämnde att man måste åtgärda konfliktens grundorsaker. Då undrar jag hur. Vilka konkreta steg är utrikesministern och landet Sverige beredda att ta för att faktiskt närma sig ett åtgärdande av dessa? Man respekterar ju inte status quo i den heliga staden. Man respekterar uppenbarligen inte internationell rätt, och man respekterar uppenbarligen inte de mänskliga rättigheterna. Och hur följer ni upp det från Sveriges håll när man bryter mot den här respekten? Hur agerar ni?

Breaking the Silence är en organisation av före detta soldater, som vittnar om att de i sitt uppdrag och av sina befälhavare inte blev tillsagda att använda proportionalitet. De berättar också att det inte finns något sådant som en oskyldig palestinier. Det finns aktiva terrorister, och det finns inaktiva terrorister. Så ser man på alla från ett spädbarn till en äldre person.

Här krävs ledarskap och handlingskraft för att stå upp för det som är rätt och riktigt. Jag undrar vilka konkreta åtgärder utrikesministern kan tänka sig att vidta i stället för att bara tycka.


Anf. 54 Linnéa Wickman (S)

Fru talman! I december antog EU-parlamentet en resolution om Israel och Palestina. I den ges ett tydligt stöd för folkrätten och tvåstatslösningen, och Israel uppmanas att upphöra med förstörelsen av palestinska hem.

EU-parlamentet stöder också den upprepade begäran från ministerrådets sida att Israel ska kompensera EU:s länder för förstörda biståndsprojekt på ockuperad mark. Som jag nämnde tidigare handlar det för Sveriges del om miljonbelopp.

Oroväckande nog röstade utrikesministerns tre svenska partikollegor i parlamentet för ett ändringsförslag framlagt av Sverigedemokraterna om att ta bort kraven på Israel i resolutionen om att ersätta EU för förstörda byggnader och infrastruktur. Ändringen gick som tur var inte igenom, men det här väcker förstås starkt tvivel om Moderaternas faktiska inställning till internationell rätt i Israel och Palestina.

Delar utrikesministern sina partikollegors uppfattning att språket och kraven från EU:s sida borde lättas upp gentemot Israel när det gäller demolering av skolor och palestinska bostäder på ockuperad mark? Eller står regeringen i stället bakom EU:s linje att Israel bör betala ersättning för de humanitära projekt som har förstörts till EU:s länder, inklusive Sverige?

Med tanke på att Moderaterna och Sverigedemokraterna dessutom skär ned biståndet till Palestina med 65 procent, vilket är ett dråpslag mot Palestinas civilsamhälle där man jobbar för demokrati och mänskliga rättigheter och för att stärka barns och kvinnors livsvillkor, är det sorgligt att under den här regeringen se ett påfallande tyst och passivt Sverige. Detta i en tid när vänner av tvåstatslösningen, vänner till både Israel och Palestina, behövs som allra mest.

(Applåder)


Anf. 55 Malcolm Momodou Jallow (V)

Fru talman! Israel är en levande demokrati, säger utrikesministern. En stat som angriper och ockuperar, som inte lyssnar på omvärlden, som inte lyssnar på FN:s resolutioner, som inte lyssnar på kritik över huvud taget, som har pogromer där man bränner ned hela städer - det kallar utrikesministern en demokrati.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi kommer alla ihåg vad Moderaternas inställning var när det var apartheid i Sydafrika och vilket ställningstagande man gjorde. Man stod med förtryckaren i Sydafrika. Nu gör man samma sak igen. Vi har en moderat regering med en utrikesminister som fortsätter säga att man utgår från att Israel respekterar rättsstatens principer.

Hur många fler gånger ska Israel bryta mot rättsstatens principer innan man fattar? Innan man säger "Nej, nu räcker det! Nu får det vara nog!" och agerar?

Tänk om vi hade sagt samma sak om Ryssland! "Vi utgår från att Ryssland kommer att fortsätta respektera rättsstatens principer och att Ryssland är en levande demokrati." Det skulle ingen acceptera! Varför är det acceptabelt när det gäller Israel? De har gjort det här i över 70 år och fortsätter att göra det. Det är inte acceptabelt. Vi måste markera. Att fortsätta vägra försvara och respektera det palestinska folkets mänskliga rättigheter är att förneka deras mänsklighet.

Det sägs att kriser inte skapar utan avslöjar samhällets styrkor och svagheter, och kriget i Ukraina har avslöjat Sveriges och västvärldens hyckleri och dubbla måttstockar.

Utrikesministern vägrade svara på min fråga. Jag noterar det. Jag upprepar den. Finansminister Smotrich sa i Israels medier att han tycker att byn Huwara måste utplånas av staten Israel. Håller du med, eller tar du avstånd från det?


Anf. 57 Ola Möller (S)

Fru talman! Jag kan tyvärr inte tacka utrikesministern för svaret. Jag önskar att jag hade kunnat göra det.

Ja eller nej, bryter Israel mot internationell rätt? Jag fattar inte att det är så svårt. Någonstans måste man även som konservativ politiker känna i maggropen när gränsen är nådd.

Sverige har redan passerat en gräns eftersom vi numera lägger ned vår röst i FN när det röstas om Israel och Palestina. Vi tar ett steg tillbaka. Vi är tydliga med att vi inte tycker om palestinierna, för dem ger vi mindre i bistånd. Men det finns en otydlighet i vad regeringen, och därmed vi som land, tycker om rådande situation.

Jag ger utrikesministern rätt i att Israel är en demokrati. De demonstrationer med mera som händer nu visar att Israel till skillnad från många andra länder i området är en riktig demokrati.

Men det är inte det detta handlar om. Man måste kunna tänka två tankar samtidigt. Det är skämmande att utrikesministern inte kan svara ett enkelt ja eller nej på Malcolm Jallows fråga. Vi har en israelisk minister som säger att den ena parten ska utplånas, och vi har en svensk utrikesminister som har uttryckt tveksamheter om Palestinas rätt att existera. Han kunde ha röjt alla tvivel genom att säga: Ja, Israel bryter mot internationell rätt. Ja, jag som Sveriges utrikesminister fördömer dem som vill utplåna andra stater.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)


Anf. 58 Håkan Svenneling (V)

Fru talman! Det är bra att vi hör en viss ökad tydlighet från vår utrikesminister, men frågan är när det blir konsekvenser för Israel och inte bara en massa pressmeddelanden från Sverige och EU om Israels brott.

Utrikesministern säger att han utgår från att rättsstatens principer ska gälla i Israel, men problemet är att de inte gäller i dag, varken när det gäller de områden Israel ockuperar i Palestina eller i själva Israel.

I Palestina är det olika id som gäller beroende på var man bor. Det råder straffrihet för de soldater som begår övergrepp. Människor grips, även barn, och hem rivs. Här finns muren, bosättarna och bosättarvåld.

Men även i Israel, det vi kallar en demokrati, blir den arabiska minoriteten dagligen diskriminerad. Eftersom staten äger allt territorium är det helt omöjligt för palestinier att få bygglov medan israeler ganska enkelt kan få nya bostäder, och så fort man kommer till ett palestinskt område upphör asfalt och underhåll på vägarna.

Det som behövs är konsekvens. Vi befinner oss i ett läge där Sverige och EU genom tydlig konsekvens skulle kunna ha en positiv inverkan på regeringen med högerextrema partier och den maktfullkomlige Netanyahu. Jag vill ha en utrikesminister som ser dessa brott mot rättsstatens principer, inte slätar över dem och är tydlig med att det blir konsekvenser om Israel som man nu gör lägger fram förslag som urgröper rättsstaten och rättsstatens principer.

Nu har vi chansen att påverka. Det israeliska folket har rest sig upp och sagt att det vill ha demokrati och rättsstatens principer. Låt oss stödja denna kamp, inte den israeliska regeringen.

(Applåder)


Anf. 59 Aylin Fazelian (S)

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaren.

Under mitt besök i Israel och Palestina träffade jag också en av premiärminister Netanyahus främsta rådgivare. Han representerar högerpartiet Likud, som för övrigt är Moderaternas systerparti. Han med flera var även på plats i Sverige för att hjälpa Moderaterna under valrörelsen 2022.

Under vårt samtal ställde jag ett antal frågor. Jag tog avstamp i det premiärminister Netanyahu har deklarerat: att hans regerings huvudlinje är att det judiska folket ska ha ensamrätt till det som i dag är Israel och Palestina och att denna regering ska främja och utveckla bosättningar i alla områden. Jag frågade då vart man tänker sig att palestinierna ska ta vägen. Svaret jag fick var: Vad vet jag? Fråga dem!

Jag frågade därefter om han anser det våld som palestinier utsätts för vara proportionerligt, och jag exemplifierade med det jag själv sett, nämligen hur tio tungt beväpnade män gav sig på en tanig pojke, ett barn. Svaret jag fick var: Nej, våldet är inte proportionerligt, för det är inte tillräckligt.

Jag önskar svar från utrikesministern om hur han ser på detta som företrädare för Israels regering tydligt säger och om han kommer att agera för palestiniernas rätt att existera. Kommer han att göra det som så många palestinier vädjar till oss om, att sluta vara tysta?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

(Applåder)


Anf. 60 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Låt mig säga så här: På kort sikt är det centrala att parterna i denna konflikt avstår från allt agerande som kan trappa upp det spända läget ytterligare. Den negativa utvecklingen behöver vändas, och för att så ska ske krävs ett engagemang från det internationella samfundet, inte minst genom USA, länderna i regionen, EU och FN.

På längre sikt är återupptagna fredsförhandlingar mellan parterna avgörande för en hållbar lösning på denna konflikt. EU och det internationella samfundet är övertygade om att det endast är genom en framförhandlad tvåstatslösning med fast förankring i folkrätten som Israel och Palestina kommer att kunna leva sida vid sida i fred och säkerhet.

En grundförutsättning för att kunna förverkliga detta mål är såklart att parterna har den politiska viljan att sitta ned vid ett förhandlingsbord och därtill har förmåga och beredskap att göra de nödvändiga och svåra kompromisser som freden kräver.

Det är tyvärr tydligt - jag skulle till och med gå så långt som att säga att det är ostridigt - att så inte är fallet i dag. Israels nuvarande regeringskoalition har inte politiska förhandlingar om en tvåstatslösning för ögonen. Dess politiska plattform ger uttryck för en annan dagordning. Regeringsprogrammet innehåller till exempel en skrivning som hävdar det judiska folkets exklusiva och obestridliga rätt till hela landet Israel och definierar detta som att det omfattar även det ockuperade Västbanken. Det talas även om annektering som en möjlighet.

Fru talman! Jag beklagar denna inriktning som står i strid med folkrätten och den tvåstatslösning som Sverige och EU tror på.

Den palestinska regeringen har visserligen deklarerat att man strävar efter förhandlingar om en tvåstatslösning och att de ska inledas så snart som möjligt. Samtidigt har Palestina inte hållit nationella val sedan 2006, och den palestinska splittringen mellan Västbanken, som styrs av palestinska myndigheten, och Gaza, som kontrolleras av Hamas, består. Denna brist på både demokratisk legitimitet och nationell enighet utgör ett betydande hinder för att Palestina ska kunna förhandla om och ingå ett fredsavtal.

Sverige och EU framhåller konsekvent och med stor tydlighet vikten av att Palestina genomför nationella val och uppnår en inompalestinsk försoning. Vi anser likaledes att Israel är skyldigt att medverka till att palestinska val kan genomföras i östra Jerusalem i enlighet med Osloavtalet. Sverige och EU uppmanar därför samtliga palestinska grupper att hålla fast vid de avtal som på palestinsk sida ingåtts med Israel, att ta tydligt avstånd från våld och terrorism, att erkänna Israels rätt att existera och att efterleva demokratiska och rättsstatliga principer.

Vi hoppas givetvis att man på både israelisk och palestinsk sida ska komma att inse att den nuvarande utvecklingen är ohållbar och att parterna därför initierar en fredsprocess för att nå en framförhandlad tvåstatslösning som tillfredsställer både Israels och Palestinas intressen.

Fru talman! Jag önskar att det vore möjligt att återuppta fredsprocessen inom en snar framtid, men som sagt bedöms utsikterna för detta tyvärr vara bleka. Men det är likafullt viktigt att det internationella samfundet fortsätter att arbeta för att skapa förutsättningar för att så ska kunna ske på sikt.


Anf. 61 Johan Büser (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Debatten går mot sitt slut. Jag tycker att dagens debatt med all tydlighet har visat på den enorma frustration som många av oss ledamöter känner, och jag håller med om väldigt mycket av det som många av oss har framfört till utrikesministern.

Jag välkomnar självklart att utrikesministern uttalar oro för bosättningspolitiken i sitt anförande och att han också säger sig värna en tvåstatslösning där mänskliga rättigheter ska råda. Men som jag har påpekat tidigare har jag också önskat att den svenska regeringen kunde ha något slags uppfattning om det som nu pågår i Israel med omfattande inskränkningar av domstolsväsendet - vi brukar säga att vi ska kalla en spade för en spade.

Vidare skulle det också vara bra om Sverige i sin roll som EU-ordförandeland kunde visa ett tydligare ledarskap och i alla fall ge uttryck för något slags initiativ för fred och inte bara följa vad andra säger eller gör. Det är också viktigt, vilket har framkommit i debatten i dag, att varje stat som tydligt bryter mot internationell rätt inte bara kritiseras med ord utan också i handling och att det medför kännbara konsekvenser för varje stat som bedriver någon form av olaglig ockupation.

Jag skulle även önska, mot bakgrund av situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Palestina, att vår svenska regering skulle ompröva sina kraftiga neddragningar av det svenska biståndet dit; det är närapå en halvering jämfört med hur det var med den tidigare socialdemokratiska regeringen. Neddragningarna kommer att få stora konsekvenser för det lokala civilsamhället som jobbar för att förbättra människors levnadsvillkor.

Jag vill till sist tacka för deltagandet i dag i den här interpellationsdebatten där interpellationen är inlämnad av mig. Vi har självklart anledning att återkomma till fortsatta diskussioner i den här frågan med tanke på den mycket allvarliga situation som för närvarande råder i Israel och Palestina.

(Applåder)


Anf. 62 Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fru talman! Tack till interpellanten och samtliga ledamöter som har deltagit i debatten här i dag. Det har varit en bra debatt i en viktig fråga.

Det är ingen tvekan om att meningsfulla fredsförhandlingar förr eller senare måste komma till stånd och att den här konflikten måste få ett slut. För att sådana förhandlingar ska vara meningsfulla och kunna inledas krävs att parterna är villiga och redo att förhandla uppriktigt, vilket tyvärr inte är fallet i dag.

Parallellt med den nödvändiga krishantering som nu sker, bland annat genom mötena i Aqaba och Sharm el-Sheikh som jag nämnde tidigare, är det viktigt att fortsätta det långsiktiga arbetet för fred. Och det initiativ som EU:s höga representant Josep Borrell har tagit tillsammans med Arabförbundet och Saudiarabien förtjänar att uppmärksammas. Det handlar om att undersöka hur EU och länderna i regionen utifrån det arabiska fredsinitiativet från 2002 skulle kunna stödja ett övergripande fredsavtal. Genom att försöka konkretisera ett sådant gemensamt bidrag till fred är förhoppningen att man på sikt stärker förutsättningarna för att parterna ska återgå till förhandlingsbordet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som bekant har inte direkta fredsförhandlingar ägt rum på snart tio år. En långsiktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten står endast att finna i en framförhandlad tvåstatslösning med fast förankring i folkrätten, där Israel och Palestina kan existera i fred och säkerhet sida vid sida och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna.

Fru talman! För att bygga en hållbar och rättvis fred mellan Israel och Palestina måste båda parters behov, rättigheter och säkerhet tas i beaktande. Sverige kommer att fortsätta stödja EU:s och den höga representanten Borrells arbete och engagemang för att bidra till att detta en dag kan bli verklighet.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:263 Palestina och Israel

av Johan Büser (S)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den nya israeliska regeringen har fattat en rad beslut som riskerar att underminera den israeliska demokratin och som har långtgående negativa effekter för palestinierna.

Förslag om att begränsa den israeliska högsta domstolens makt och oberoende behandlas. Bland annat föreslås att parlamentet ska kunna sätta sig över domstolen, tillsättningen av domare ska bli politisk och domstolen ska begränsas i sin makt att genom rimlighetsbedömning blockera regeringsbeslut och underkänna nya lagar. Israeliska människorättsorganisationer som tar emot bistånd från andra länder ska beskattas, vilket leder till att de försvagas ekonomiskt och att deras verksamhet begränsas.

Det är inte enbart rättigheter och demokratiska processer som berör Israel som den nya regeringen föreslår. Israelisk suveränitet ska gälla på Västbanken, vilket i praktiken innebär en annektering. Israeliska säkerhetsstyrkor ska ges ytterligare immunitet vid våldshandlingar.  Utbyggnad av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark är uttalade mål. I båda fallen handlar det om agerande som strider mot folkrätten. Bosättningarna utgör ett tydligt brott mot fjärde Genèvekonventionen och anses vara ett krigsbrott av Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Det svenska EU-ordförandeskapet är ett gyllene tillfälle för regeringen att tillsammans med andra EU-länder kritisera de förslag till inskränkningar av rättsväsendet som föreslås i Israel och ställa krav på att folkrätten respekteras av alla parter och att Israel, i egenskap av ockupationsmakt, hålls ansvarigt för sina skyldigheter under internationell humanitär rätt. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

  1. Avser ministern att ta initiativ för ett gemensamt uttalande från EU gällande den israeliska regeringens förslag om att inskränka rättsväsendets oberoende?
  2. Hur ser ministern på möjligheten för nya fredssamtal mellan Israel och Palestina givet den mer konfrontativa politik Israel nu för i de ockuperade områdena?
  3. Kommer ministern att ta några initiativ i EU för att få till stånd nya fredssamtal?
  4. Avser ministern att ta några initiativ med anledning av den ökande utbyggnaden av de illegala bosättningarna och nya beslut om israelisk annektering av ockuperad mark?