Till innehåll på sidan

Översyn av artskyddsförordningen

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 74 Miljöminister Karolina Skog (MP)

Herr talman! John Widegren har frågat mig när riksdagen och våra skogsägare kan förvänta sig att Regeringskansliet har berett frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras eller inte. Han har också frågat mig vad min syn är på nuvarande tillämpning av artskyddsförordningen.

Jag vill inleda med att säga att regeringen har en hög ambition när det gäller arbetet med biologisk mångfald. Miljömålen ska nås, vilket bland annat innebär att naturtyper och arter knutna till skogslandskapet ska ha gynnsam bevarandestatus och en tillräcklig genetisk variation.

Den svenska skogspolitiken bygger på de två jämställda målen om produktion och miljö. Det är viktigt att skogsbruksåtgärder utförs på ett långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Miljöbalken gäller parallellt med skogsvårdslagstiftningen, liksom de förordningar som är meddelade med stöd av miljöbalken, exempelvis artskyddsförordningen. Bestämmelserna gäller även skogsbruksåtgärder. Det är verksamhetens ansvar att följa lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas ansvar att följa att så sker.

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Artskyddsförordningen, som är meddelad med stöd av miljöbalken, innehåller såväl bestämmelser som genomför EU:s naturvårdsdirektiv som rent nationella bestämmelser. Sverige är som EU-medlem såklart angeläget att följa de regler som EU-länderna gemensamt har beslutat om. Syftet med naturvårdsdirektiven är framför allt att skapa möjligheter för arter och livsmiljöer att uppnå och behålla en gynnsam bevarandestatus samt att undvika åtgärder och verksamheter som riskerar att försämra denna status.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har den 21 juni 2016 beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket. Riktlinjerna ska vara ett stöd till både Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i handläggningen av ärenden där skogsbruksåtgärder berör fridlysta arter. Regeringen anser att riktlinjerna är ett viktigt steg i arbetet för att skydda fridlysta arter i skogen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I en skrivelse till regeringen har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömt att det finns ett behov av att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Myndigheterna konstaterar i skrivelsen att tillämpningen av artskyddsförordningen såvitt avser skogsbruket har dröjt.

Regeringen har vid upprepade tillfällen svarat på frågor från riksdagen om en översyn av artskyddsförordningen. Regeringen har för närvarande inget annat svar att lämna än vad som tidigare meddelats. Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet. Regeringen följer artskyddsfrågorna, men jag kan självklart inte kommentera enskilda ärenden.

Med anledning av detta avser jag för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Då John Widegren hade framställt interpellationen under den tid han tjänstgjort som ersättare för ledamot som därefter återtagit sin plats i riksdagen, medgav talmannen att Christian Holm Barenfeld i stället fick delta i överläggningen.


Anf. 75 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Detta är en interpellation som är skriven av min kollega John Widegren, som inte längre är tjänstgörande riksdagsledamot eftersom Andreas Norlén har återträtt i tjänst.

Interpellationen är dock ack så viktig, för skogen och vår natur är en av våra riktigt stora tillgångar - dels för att det är trevligt att bo och leva nära naturen, dels för att det är en viktig del för att bygga Sverige starkt. Artskyddsförordningen är på många sätt viktig. Det är bland annat viktigt att den är fungerande. I det här läget har både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i kommentarer till artskyddsförordningen rekommenderat en översyn med tanke på att man bedömer att den inte är rättssäker, inte tillämpbar och inte effektiv.

Svaret från ministern är att man för närvarande inte avser att vidta några ytterligare åtgärder med fokus på att frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet. Detta svar är dessvärre ett svar som har getts vid många tillfällen under en lång tid, så ytterligare en fråga blir: När har Regeringskansliet berett frågan klart?

Frågan har ställts både till landsbygdsministern och till miljöministern. Liksom i försvarsfrågan, rovdjursfrågan och så många andra frågor framgår med all önskvärd tydlighet att regeringen gärna vill tala med många olika tungor. Jag förstår att det är en intern kamp mellan Miljöpartiet och socialdemokratin inom Regeringskansliet och att man har diametralt skilda åsikter. Jag oroar mig sällan för att det är oroligt inom regeringen och för att de olika regeringspartierna inte tycker likadant. Jag jobbar givetvis för att vi ska få en annan regering, som inte bråkar utan som jobbar framåt. Men problemet med det här är att det drabbar näringen och våra markägare.

Det sker nämligen saker när ministern i sitt svar säger att det innebär att naturtyper och arter knutna till skogslandskapet ska ha en gynnsam bevarandestatus. Det kan man givetvis säga att de ska ha. Både jag och landsbygdsministern och jag och miljöministern har diskuterat sådant här gällande rovdjurspolitiken och även andra områden där vi har riksdagsbeslut som säger en sak och där andra tycker en annan sak och ministrarna tycker lite olika.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Ministern säger i svaret att det ska vara långsiktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. På vilket sätt är det ekonomiskt hållbart att lägga en död hand över produktiv och bra mark? Det är ju ett aktivt och produktivt användande av vår mark av ansvarstagande markägare som har byggt de naturvärden som vi nu skyddar. Nu vill man helt plötsligt från regerings- och myndighetshåll skydda marken från markägarna, som i grunden är de som har byggt upp detta. Det oroar mig något. Om det är någonting som Sverige behöver är det mer tillväxt och mer miljömässigt bra produktion, som vi är duktiga på. Det borde vi exportera, sälja och utöka.


Anf. 76 Edward Riedl (M)

Herr talman! Tack till min moderate kollega John Widegren, som har skrivit denna mycket viktiga interpellation! Äganderätten är central i alla fungerande demokratier. Staten har en skyldighet att värna äganderätten. Den lilla ska alltid värnas mot den stora.

I Sverige behöver ingen tvivla på att om man köper ett hus eller en bil äger man detta. Ingen kan komma och ta det ifrån en. När staten bygger väg och liknande kan staten tvinga till sig mark. Det finns alltså undantag i äganderätten. Det är sådant som vi över tid också har sagt att vi tycker är rätt och rimligt. Det skulle vara omöjligt att bygga vägar och järnvägar i ett land om man inte hade denna möjlighet från statens sida. Men då ersätts också den enskilde. Om staten drar fram elledningar, väg eller någonting annat ersätts den enskilde för det värde man förlorar. Det är en rimlig ordning.

När staten då pekar ut nyckelbiotoper, som är det vi talar om här, berövas den enskilde ekonomiska värden. Den skog man har kan inte avverkas och blir inte produktiv så som det var tänkt. Den får inte heller säljas. Den som kan någonting om skogsbruk vet att det är en långsiktig verksamhet. Det man planterar ska kanske avverkas av nästa eller nästnästa generation. Så fungerar skogsbruket: långsiktigt omhändertagande av den mark man äger.

Om man tar väl hand om marken kan den till slut bli så pass bra att den blir skyddsvärd. Då går staten in och säger: Nej, vänta nu! Den här skogen ska nu bevaras, och du ska få veta av oss hur du ska hantera din skog framöver. Men det är fortfarande den enskilde markägaren som, många gånger i flera generationer, har tagit hand om skogen på ett sätt som har gjort att den är skyddsvärd. Sedan kommer då staten och säger: Vi vet lite bättre än du. Samtidigt berövas man också möjligheten att sälja den här marken, för det är ingen som köper mark som har blivit skyddsvärd och där skogen inte länge får avverkas. Man ersätts inte för det värde som man förlorar.

I ett fungerande samhälle är det här ingen bra ordning. Om enskilda förlorar pengar måste staten ersätta den enskilde. Gör man inte det kan det beskrivas med ett enkelt ord: Om man tar någonting som inte är ens eget och inte betalar för sig är det ingenting annat än stöld, och det är vad som sker med de här markägarnas skog.

Just nu finns det många oroliga markägare som inför det här året funderar på om deras skog kommer att få besök av en statlig representant och helt plötsligt inte längre kommer att kunna vara produktiv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag skulle vilja fråga ministern om hon tycker att det här, att man kan bli berövad ekonomiska värden utan att få ersättning för det, är en ordning som är rätt och rimlig. Jag tycker inte det, men frågan är: Vad tycker ministern?


Anf. 77 Miljöminister Karolina Skog (MP)

Herr talman! Jag vill börja med att mycket tydligt slå fast att de besked som lämnas här från mig är regeringens besked i frågan. Punkt. Det finns inga andra besked i dessa frågor.

Jag tänkte ägna mig lite åt den ton och de kraftuttryck som används i den här diskussionen. Det talas om en död hand i interpellationen, och det står: "I dag hindras alltför ofta skogsägare från att avverka sin skog på grund av artskyddsförordningen."

Vi kan titta lite på vad det är som sker ute i våra skogar. Varje år hanteras omkring 60 000 avverkningsanmälningar i Sverige. Beslut fattas av myndigheter, framför allt av Skogsstyrelsen. När det gäller de här 60 000 anmälningarna togs förra året någon form av beslut rörande artskydd, med bas i antingen skogsvårdslagen eller miljöbalken, i 170 av dem. Det kan vara beslut om att man kräver att en skogsägare ska visa hänsyn i någon form till en art som finns på marken. Det kan också vara ett förbud mot att avverka hela området. Det vanligaste är att det är någon form av reglering om att skogsägaren ska visa hänsyn.

Detta beskrivs här som en död hand - 170 beslut av 60 000. Jag menar att det inte är proportionerligt att måla upp detta som ett stort hot mot skogsbruket i Sverige.

På ett sätt känns det helt onödigt att påpeka det, men eftersom den här typen av kraftuttryck används vill jag passa på att säga att regeringen självklart delar bilden av att skogsbruket är viktigt för Sverige. Det är en viktig näring som genererar jobb, tillväxt och ekonomisk utveckling runt om i landet. Regeringen delar självklart också bilden av att det är en långsiktig verksamhet som ska ha tydliga spelregler.

Jag vill också bestrida det som sas i det första inlägget om att våra myndigheter har slagit fast att artskyddsförordningen inte skulle vara effektiv och rättssäker. Det har våra myndigheter inte sagt. De har sagt att de vill se en översyn för att säkerställa att den är effektiv och rättssäker. Det är någonting annat, och det som sas här tidigare är inte en korrekt citering av vad våra myndigheter har sagt.

Däremot har de sagt att tillämpningen av artskyddsförordningen dröjer, det vill säga att den inte är tillämpad i tillräcklig grad och att de ser ett behov av att tillämpa bestämmelserna i artskyddsförordningen mer. Troligtvis måste man tolka det som att det handlar om att öka antalet beslut som fattas med stöd av de bestämmelserna. Det är den bristen de har identifierat.

Om det stämmer eller inte låter jag myndigheterna svara för. Det vi vet är att sju av tio av de rödlistade arterna i Sverige har skogen som hemvist. Det är arter som framför allt behöver gammal skog, och därför satsar regeringen stort på att öka det formella skyddet där markägare får ersättning. Man köper in skogsmark för att ge ett formellt och långsiktigt skydd. Arten blir skyddad för all evighet. Det är ett behov, ett arbete som behöver fortskrida. Sedan behöver vi också öka hänsynen i den brukade skogen. Hur det ska gå till kommer vi att återkomma till.


Anf. 78 Christian Holm Barenfeld (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Tack, Karolina Skog! Det är inga övertoner som används i talarstolen här, utan det här handlar om att ett av de mest grundläggande fundamenten i en fungerande demokrati är äganderätten. Min kollega Edward Riedl sa här att om man tar saker utan att pröjsa för dem är det stöld.

Det här handlar om att man avsätter mark. Ministern sa att av 60 000 anmälda avverkningar är det 170 beslut som fattas när det gäller artskydd. Men sedan har vi alla de delar där vi avsätter produktiv mark - mark vi alltså kan nyttja och som kan stimulera vår tillväxt och vara bra för den svenska utvecklingen och för svenska jobb och företag - och mark i naturreservat och annat.

Liksom människor har träd en livstid. De planteras, de växer och de sågas ned. Sedan planteras nytt. Det är så det fungerar. Det är så det blir bra, och det är så vi får naturvärden. Det vi gör när vi lägger en död hand över detta är att vi tar bort ekonomiska incitament för att vårda, utveckla och stärka naturvärdena. Därtill slår vi undan benen inte bara för markägarna och deras rätt att äga utan också för vår utveckling, vår svenska tillväxt och våra jobb.

Därmed tycker jag att det vore klädsamt och bra om regeringen i den här frågan, som ändå inte rör helheten utan just artskyddsförordningen och en eventuell översyn av det här, kommer till skott och att det blir ett beslut. Nu har vi under ganska lång tid fått svaret att man inte avser att göra någonting för att frågan bereds. Då är min enkla fråga till ministern: Ungefär hur länge avser ministern att den här frågan ska beredas innan dess att markägarna och andra får ett tydligt besked om vad regeringen avser att göra gällande huruvida det blir en översyn eller inte? Det är det frågan handlar om, och det är väl rimligt.

Jag vet att varje minister talar för regeringen och inte för sig själv, men när ministrar talar på olika sätt och med flera tungor är frågan vilken tunga som är regeringens och vilken tunga som är något annat. Det är viktigt med tydlighet. Sedan hoppas jag att tydligheten innebär att det också är ett bra besked, men återigen, för att göra frågan kortfattad och enkel: När kan regeringen ge ett besked i frågan huruvida det blir en översyn? När har man berett färdigt frågan i Regeringskansliet? Är det före valet eller efter valet?


Anf. 79 Edward Riedl (M)

Herr talman! Om man köper en bil och sedan kommer hem och tänker sig att man ska kunna använda bilen men staten säger att bilen inte längre får användas händer två saker. De pengar jag har betalat för bilen är bortkastade, för det som jag har betalat för kommer jag inte att kunna nyttja. Jag kommer inte heller att kunna sälja bilen, för den får inte användas.

Det är precis det som händer markägare i Sverige när staten klampar in efter att man har tagit hand om mark i generationer och har skyddsvärd mark. Då kommer staten in och säger att marken inte längre får brukas på samma sätt som tidigare. Markägaren fråntas ekonomiskt värde för skogen. Då begår man ett övergrepp i en fungerande rättsstat om man inte ersätter personerna som man har tagit de här värdena från.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är det markägarna upplever, och jag hoppas att ministern har träffat många av dessa markägare, för de är ganska många som har fått de här beskeden och blivit berövade de ekonomiska värdena.

Då är frågan, herr talman: Tycker ministern att den som får sin mark beslagtagen på ett eller annat sätt, och nu använder jag möjligen ordet i dess enklaste form, ska få marknadsmässig ersättning eller inte? Man kan ju, precis som ministern beskriver, få olika mycket eller lite att göra med sin skog i framtiden.

Jag tycker att det är stöld om man tar någonting utan att betala för det, och den principen tycker jag är mycket enkel. Frågan är vad ministern tycker. Vi motsätter oss ju inte att man skyddar skog, men frågan är om staten ska behöva betala för sig eller inte. Annars drabbas enskilda.


Anf. 80 Miljöminister Karolina Skog (MP)

Herr talman! Det här debattinlägget föranleder mig att vilja ställa ett antal motfrågor. Ett läge där en markägare i alla de fall som en miljölagstiftning inskränker någon form av markanvändning skulle hävda en ersättningsrätt skulle innebära en markant och omvälvande förändring av den markpolitik som förts i Sverige under lång tid, oavsett regeringar.

Det skulle innebära att principen om ägarens frihet under ansvar byts ut mot någonting annat, där staten går in och tar ett mycket större ekonomiskt ansvar än vad man gör nu och än vad man gjort tidigare. Det skulle innebära att posten för markersättningar i den statliga budgeten skulle behöva ökas enormt mycket.

Intressant är att Moderaterna i den budget som de har presenterat i riksdagen gör tvärtom - man skär ned, sågar sönder och tömmer just den post i statens budget som handlar om markersättningar till skogsägare för till exempel möjligheten att bilda naturreservat.

Den här regeringen har gjort otroligt stora satsningar. Den här mandatperioden har det funnits 4 miljarder mer för möjligheten att köpa in särskilt värdefull natur och skydda den för all framtid och ge ersättning till markägarna. Detta har vi gjort enligt de principer som har funnits under lång tid, men möjligheten att köpa in är i dag mycket, mycket större än den varit under tidigare regeringar.

Huvuddelen av svensk skogspolitik är ändå fortfarande frihet under ansvar, och jag hade uppfattningen att det var någonting som hade stöd i riksdagen även från Moderaternas sida. Detta innebär att varje skogsägare fattar egna beslut och tar ansvar för att miljölagstiftning och annan lagstiftning följs. Det är en av anledningarna till att man måste anmäla en avverkning till Skogsstyrelsen innan den görs för att Skogsstyrelsen som tillsynsmöjlighet ska få en möjlighet att gå in och exempelvis kräva hänsyn till ett dokumenterat naturvärde eller faktiskt ibland, i några enstaka fall, säga att nej, den här avverkningen får inte ske, för den strider mot de lagar som vi har fattat beslut om inom EU och i Sverige.

De senaste åren har det varit ett antal rättsfall, av vilka några pågår fortfarande, som gäller tillämpningen av artskyddsförordningen. Som jag beskrev har våra myndigheter gjort en ny överenskommelse om hur lagstiftningen ska tillämpas, så frågorna om det fungerar bra är delvis svåra att svara på. Den nya ordningen som myndigheterna har kommit överens om har inte varit i praktik speciellt länge, och vi har heller inte någon full analys av följderna av nyligen komna domar eller pågående rättsfall.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det här, tillsammans med att det rör sig om ganska komplicerade och viktiga frågor, är en av anledningarna till att beredningen på Regeringskansliet tar tid. Det är viktigt att vi verkligen landar rätt.


Anf. 81 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Det är väl så att viss politik har bedrivits under lång tid i Sverige. Det man kan se är att under lång tid, även om vi gjorde förändringar till det bättre på det området under alliansregeringen, har äganderätten inte alltid stått i fokus, och det är viktigt att stärka just äganderätten.

Ministern erkänner i sitt inlägg att det skulle kosta enorma belopp om vi skulle ersätta markägarna för den mark som vi tar ifrån dem. Men om vi inte ersätter dem tar vi ju dessa enorma belopp rakt ur fickan på våra markägare. Det är alternativet, för någonstans kostar det.

Det finns väldigt många fler skillnader än ett "P" mellan M och MP. Det gäller vår syn på äganderätten, men det gäller också vår syn på hur mycket mark i Sverige som vi ska lägga en död hand över. Där vill Miljöpartiet ha mycket mer, vilket innebär att de enorma summorna blir ännu mer enorma. Det kostar alltså att rösta på Miljöpartiet när det gäller de här frågorna, för vad det innebär är att man kommer att göra produktiv mark improduktiv.

Det är det som händer: Om mark som är bra, mark som kan brukas, mark som levererar tillväxt, jobb och ekonomi i Sverige säger vi att nej, den här marken ska vi bevara! Frågan är vad vi bevarar, för det är ju just nyttjandet av och driften och verksamheten på marken som har gjort den så värd att bevara. Låt därför markägarna få fortsätta att bruka, utveckla och ta hand om sin mark på ett ansvarsfullt sätt utan att vi lägger på dem en massa regleringar.

Stort tack för debatten!


Anf. 82 Miljöminister Karolina Skog (MP)

Herr talman! Jag trodde att jag kom till kammaren för att diskutera en på ett sätt ganska enkel fråga, nämligen en tillämpning av en förordning. Så kommer jag hit och förstår att Moderaterna faktiskt ifrågasätter hela principen för den svenska skogspolitiken - frihet under ansvar - på ett sätt som skulle överföra beslutandemakten från skogsägarna till staten. Även om man klär det i ord av äganderättsdiskussion är det faktiskt det som skulle vara konsekvensen av Moderaternas argument och sätt att diskutera här i kväll.

Det är också väldigt talande att höra en moderat beskrivning av vad som är skog. Skog är någonting som planteras, växer och sågas ned. Då kan även jag hålla med om att det är väldigt stor skillnad på hur regeringen, jag och Miljöpartiet ser på skogen i Sverige. För mig, och jag tror att väldigt många svenskar delar den synen, är den betydligt mer än någonting som planteras, växer och sågas ned.

Sverige har gjort starka och tydliga åtaganden internationellt att skydda svensk natur och den biologiska mångfalden och har stöd i detta från svenska folket. Men det går inte speciellt bra. Den biologiska mångfalden i Sverige i dag är hotad, och framför allt har vi tydliga hot mot den biologiska mångfalden i skogen. Vi behöver göra mer, både genom att formellt skydda och ha ett hållbart bruk så att skogsnäringen kan fortsätta att utvecklas, samtidigt som vi skyddar djur och natur i skogen. Det kommer vi aldrig att uppnå med ett synsätt som reducerar skog till någonting som planteras, växer och sågas ned. Skogen är betydligt mycket mer än så.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2017/18:194 Översyn av artskyddsförordningen

av John Widegren (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I dag hindras alltför ofta skogsägare från att avverka sin skog på grund av artskyddsförordningen, regler om nyckelbiotoper eller utökad talerätt avseende avverkningar. Dessa regler är viktiga för miljön men begränsar också skogsägarnas rätt till marken. Privat skogsägande har byggt upp dagens naturvärden tack vare skogsägarnas mångfald och intressen. Frihet under ansvar har gynnat svensk skog, både tillväxtmässigt och miljömässigt.

Både Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets generaldirektörer har uppmanat regeringen att se över reglerna i artskyddsförordningen. Detta är nödvändigt för att beslut om skogsavverkningar ska kunna fattas på ett tillämpbart, effektivt och rättssäkert sätt. Det är också viktigt att inte låsa fast sig vid vissa geografiska platser, då nyckelbiotoper och andra naturvärden kan flytta runt. Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är avgörande för en hållbar skogsindustri.

Trots återkommande frågor från mina riksdagskollegor verkar regeringen inte ha något svar på om man vill se över artskyddsförordningen eller inte. Detta är en angelägen fråga där regeringen måste ta ställning.

I ett svar på en skriftlig fråga från Jonas Jacobsson Gjörtler den 1 november svarade statsrådet att ”frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet”.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

1. När kan riksdagen och våra skogsägare förvänta sig att Regeringskansliet har berett frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras eller inte?

2. Vad är ministerns syn på nuvarande tillämpning av artskyddsförordningen?