Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2015

Interpellation: Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd

Interpellation 2015/16:255 av Allan Widman (L)

Interpellation 2015/16:255 Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Totalförsvarets chefsnämnd (TCN) hade mellan 1962 och dess nedläggning år 2000 till uppgift att i fred verka för samordning av de centrala myndigheternas verksamhet inom totalförsvaret.

Det ålåg chefsnämnden att särskilt följa den fredstida samhällsutvecklingen i landet och verka för att de krav som totalförsvaret ställde beaktades i samhällsplaneringen. Därtill skulle nämnden följa utvecklingen inom och utom landet på områden av betydelse för totalförsvaret och därvid ägna uppmärksamhet åt frågor som krävde samordnande åtgärder. I uppgifterna ingick även att medverka till planeringen av ledningsövningar samt att informera berörda statliga myndigheter och kommuner om beredskapsläget och bistå dem i samordningsfrågor och med rekommendationer till ledning för planeringsarbetet.

Det synes som om flera av de uppgifter TCN tilldelades fortfarande äger aktualitet i totalförsvarssammanhang. I inriktningspropositionen, Sveriges försvar 2016–2020 (2014/15:109), anges att en av de två viktigaste uppgifterna är att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Vidare anges att en sammanhängande planering för totalförsvaret bör säkerställas genom planeringsanvisningar till berörda myndigheter.

 

Vilka åtgärder är försvarsminister Peter Hultqvist beredd att vidta för att en organisationskommitté tillsätts för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd?