Öresundsmetron

Interpellationsdebatt 28 april 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 124 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Jamal El-Haj har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att tillsammans med min danska motsvarighet gå vidare med en gemensam utredning av Öresundsmetron.

Transporter över gränserna har stor betydelse för jobb och tillväxt i de nordiska länderna. Det gäller inte minst i Öresundsregionen. Trafikverket har i uppdrag att utreda kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning av Helsingborg-Helsingör. Uppdraget är, som det är formulerat, inte insnävat till att avse enbart en specifik förbindelse. Jag förutsätter att Trafikverket i sin utredning tar med alla underlag som de bedömer är relevanta. Jag kommer att noga följa deras fortsatta arbete med frågan.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla mina nordiska kollegor och fortsätta dialogen för att utveckla våra gränsöverskridande transporter.

Regeringen avser att återkomma om den långsiktiga infrastrukturplaneringen under mandatperioden.


Anf. 125 Jamal El-Haj (S)

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret.

Trots en orolig omvärld med kriget i Ukraina, skenande elpriser och inflation runt om i världen måste vi blicka framåt och ta beslut som bäddar för en långsiktigt positiv utveckling av jobb, tillväxt och grön omställning. En sådan åtgärd är en ny trafikförbindelse över Öresund. Det skulle säkra Öresundsregionen, som är en tillväxtregion med stor betydelse för hela Sveriges ekonomi.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra en utredning för att se över kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning av förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Det är i sig positivt, men för att få ett helhetsperspektiv är det av största vikt att regeringen breddar utredningen så att den även tar hänsyn till de arbetsmarknads- och tillväxteffekter de olika alternativen skapar samt vilka förutsättningar som finns för att genomföra projektet tillsammans med Danmark.

Öresundsmetron, som är ett av de alternativ som ligger på bordet, skulle bland annat bidra till ökad kapacitet för både godståg och fjärrtåg samt ökad redundans och kapacitet över den befintliga Öresundsförbindelsen. Den skulle även underlätta för pendling och besökstrafik över Öresund. Genom att bygga en snabb kollektivtrafikförbindelse mellan storstäderna Malmö och Köpenhamn skapas förutsättningar för ökad sysselsättning, handel och turism i hela regionen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag noterade med glädje att statsrådet i Sydsvenskan för några veckor sedan, den 13 mars, uttryckte att frågan om fler fasta Öresundsförbindelser brådskar. Andreas Carlsons företrädare, Tomas Eneroth, har också uttalat sig i Sydsvenskan. Den 10 juni förra året sa Eneroth att vi inte bör tappa tempo i fråga om förberedelserna i form av en ny fast Öresundsförbindelse. Han sa: Vi ska tillsätta en utredning med tydligt uppdrag att tillsammans med danskarna se på redundans och kapacitet.

Utredningen skulle alltså genomföras av Trafikverket tillsammans med dess danska motsvarighet. Den utredning som Trafikverket nu gör sker på egen hand.

Herr talman! Min avsikt är inte att kritisera Trafikverket. Men om en ny fast förbindelse ska bli av måste det utredas tillsammans med Danmark. För Öresundsmetron finns nu ett tydligt momentum; Köpenhamns kommun ställer sig positiv till att utreda en möjlig anslutningspunkt till en Öresundsmetro. Det danska näringslivet visar också ett tydligt intresse för en starkare arbetsmarknadsintegration.

Vore det inte bra om regeringen tog initiativ till att göra en strategisk analys av Öresundsmetron tillsammans med Danmark, för att inte förlora värdefull tid, särskilt med tanke på att statsrådet tycker att frågan om fler fasta Öresundsförbindelser brådskar?


Anf. 126 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Tack, ledamoten, för engagemanget i frågan!

Redundans och kapacitet nämns. Det är också det som ligger i Trafikverkets uppdrag att titta på när det gäller förbindelser och transporter över Öresund.

Jag vill inte föregripa den utredning som Trafikverket redan arbetar med. Men den nya regeringen har också gett Trafikverket i uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder också till följd av att Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar kring år 2029 och att beakta de kapacitetshöjande åtgärder som behöver tillkomma med anledning av det.

Trafikverket jobbar nu med utredningen, och de jobbar i högt tempo. Men man skulle kunna dela in det i olika tidsaspekter. När det kommer till Fehmarn Bält-förbindelsen är det väldigt bråttom att se till att godskapacitet finns för det ökade behov man kan vänta sig med tanke på öppningen 2029. Därför ligger det också i uppdraget till Trafikverket att utöver det befintliga uppdraget se över ytterligare förbindelser över Öresund. Man kan också tänka i ett längre perspektiv och i flera steg, inte minst i ett längre tidsperspektiv när Öresundsbron beräknas inte längre räcka till, men det finns mycket att göra även inom ramen för nuvarande kapacitet för att snabba på.

I remissen till nationell plan förra gången - det är ganska nyligen som den nationella planen beslutades här i riksdagen - pekade Trafikverket exempelvis på tre olika åtgärder på den svenska sidan som skulle kunna ge kapaciteten på Öresundsbron en väldigt stor procentuell ökning: från 8 tåg i timmen till 14 tåg i timmen inom nuvarande kapacitet. Det är viktigt att ha med sig i det lite kortare perspektivet. Trafikverket har i uppdrag att se över vad som behöver göras i det lite längre perspektivet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som jag sa i mitt inledande svar ser jag fram emot att arbeta tillsammans med mina nordiska kollegor kring transporter över gränserna.


Anf. 127 Jamal El-Haj (S)

Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta argumentera för vikten av det här metroprojektet, för statsrådets skull men även lyssnarnas.

Metron får stor effekt på den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Med cirka 23 minuters restid mellan Köpenhamn och Malmö beräknas restiden nästan halveras samtidigt som metron blir det självklara klimatsmarta valet för många Öresundspendlare. Öresundsmetron leder dessutom rakt in i Köpenhamns metrosystem, vilket gör det enkelt att ta sig vidare.

Med en Öresundsmetro skulle ytterligare 1 miljon människor kunna nå andra sidan Sundet på mindre än en timme. På samma sätt blir en halv miljon fler arbetsplatser tillgängliga inom samma tid. Detta skulle bredda arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling. Skåne och Sydsverige skulle få bättre tillgänglighet till Köpenhamn, och det skulle innebära att cirka 45 000 personer kan använda metron varje dag för att ta sig till skola, arbete, kultur och nöjen.

En fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund kan ge en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder danska kronor för dansk och svensk ekonomi. Metron frigör utrymme för fler gröna godståg över Öresundsbron, motsvarande 1 700 lastbilstransporter per dygn. Det är helt avgörande när nya Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark kommer att öka trafiken och efterfrågan på gröna transporter, som statsrådet nämnt.

Metron har en möjlig finansieringsmodell. Finansiering av metron kan ske genom en kombination av möjliga finansieringskällor, till exempel framtida överskott från Öresundsbron, biljettintäkter och EU-bidrag. Detta måste självklart utredas vidare på mellanstatlig nivå.

Hur Danmark ställer sig till en ny fast trafikförbindelse tvärs över Öresund är avgörande för projektets genomförbarhet. Köpenhamn och Malmö har utrett Öresundsmetron gemensamt under de senaste tio åren, vilket har skapat delägarskap och samsyn i satsningarna. Det är fortfarande bråttom att utföra det här arbetet. Samtidigt måste det göras gemensamt med Danmark. Det hjälper inte att Trafikverket ensamt reder ut frågan. Om det inte görs samtidigt med Danmark förlorar man mycket tid.

Jag undrar fortfarande om statsrådet avser att ta initiativ för att tillsammans med sin danska motsvarighet gå vidare med en gemensam utredning av Öresundsmetron. Om det inte görs tillsammans med Danmark går mycket tid förlorad. Misstagen som gjordes med Öresundsbron ska inte upprepas 20 år senare. Det är min uppmaning till statsrådet att göra sitt yttersta och ringa sin motsvarande minister i Danmark för att försöka göra upp om saken.


Anf. 128 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Jag vill ge Jamal El-Haj rätt i att det är helt avgörande hur Danmark ställer sig. Jag förutsätter att Trafikverket i sin utredning tar med alla underlag som de bedömer är relevanta. Jamal El-Haj har ju här i kammaren också argumenterat för olika skäl och underlag som jag förutsätter finns med på bordet när man arbetar med det här uppdraget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill inte föregripa arbetet med uppdraget. Jag vill inte kortsluta Trafikverkets arbete. Det är ett uppdrag som Jamal El-Hajs partiföreträdare i den förra regeringen ganska nyligen gav Trafikverket och som jag följer mycket noga, ser fram emot att ta del av och också att arbeta med tillsammans med alla mina nordiska kollegor för gränsöverskridande transporter. I övrigt kommer regeringen att återkomma i frågor kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen under mandatperioden.

Jag tackar för engagemanget och för argumenten och ser också behov av att stärka redundans och kapacitet. De järnvägssatsningar som regeringen gör ska gå till arbetspendling och förstärkt godstrafik som stärker jobb och tillväxt i hela landet. Men låt oss se vad Trafikverket jobbar med. De har ett uppdrag som Jamal El-Hajs regering gav dem och som vi nu ser till att följa i god ordning för att ha ett bra underlag för fortsatt hantering av frågan.


Anf. 129 Jamal El-Haj (S)

Herr talman! Mitt huvudbudskap är att Öresundsmetron är en viktig möjliggörare för den fortsatta utvecklingen av Nordens största arbetsmarknadsregion och ett projekt som kan stärka Sveriges tillväxt och klimatomställning. Metron kan bli det självklara gröna valet för cirka 45 000 dagliga pendlare över Sundet samtidigt som den möjliggör fler gröna gods- och persontransporter mellan Sverige och Europa.

Metron är inte bara Malmös eller Skånes angelägenhet - den är hela Sveriges angelägenhet. Den är inte en lokal fråga - den är en nationell fråga. Min förhoppning är att statsrådet Andreas Carlson agerar enligt sitt yttrande i Sydsvenskan om att fler fasta Öresundsförbindelser brådskar. Det är verkligen så. Det brådskar, och jag hoppas att statsrådet agerar i den här frågan.

Jag argumenterade under mina få minuter för hur viktig Öresundsmetron är när det gäller arbetsmarknaden och för att Trafikverket måste bredda sin utredning och titta på arbetsmarknaden i dess helhet. Jag ser fram emot att statsrådet agerar i den frågan. Jag kommer så småningom att lämna över en sådan här påse om metron - det finns lite material och faktiskt även lite godis i den - men först låter jag statsrådet svara på mina sista frågor.


Anf. 130 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Budskapet från interpellanten har gått fram. Jag tackar för engagemanget. Jag tror faktiskt att jag har fått en sådan påse tidigare. Jag har varit i kontakt med företrädare för Öresundsmetron och för Malmö stad och har många kontakter. Det finns många olika önskemål och ett stort engagemang i Öresundsregionen. Det visar på vad infrastruktur kan innebära för att binda ihop arbetsmarknadsregioner och vad de investeringar som har gjorts tidigare, i Öresundsbron, har inneburit.

Hanteringen är som den brukar. Trafikverket har ett uppdrag som de arbetar med, och jag utgår från att man tar in alla relevanta underlag för den processen. Regeringen får återkomma inom ramen för revidering av nationell plan. Så har det varit, och det har tjänat Sverige väl. Det är högt tempo i arbetet, och jag uppskattar engagemanget och frågan och tackar för den här debatten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:319 Öresundsmetron

av Jamal El-Haj (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Öresundsbron var på sin tid en stor och politiskt kontroversiell investering. Så här i efterhand kan vi konstatera att bron har blivit en succé och att de lån som togs snart kommer att vara återbetalade. Men bron behöver nu kompletteras med en tunnelbaneförbindelse, Öresundsmetron.

Öresundsmetron kan avlasta den befintliga Öresundsbron från persontrafik, vilket skulle bidra till ökad kapacitet för både godståg och fjärrtåg över bron. Dessutom underlättar den pendling och besökstrafik över Öresund och skapar redundans och robusthet i systemet genom att tillföra en snabb, pålitlig och frekvent resväg. Genom att bygga en snabb kollektivtrafikförbindelse mellan storstäderna Malmö och Köpenhamn skapas förutsättningar för ökad sysselsättning, handel och turism i hela regionen och i Sverige.

Trafikverket har fått i uppdrag att utreda kapacitet och redundans över Öresund, vilket rimligen omfattar en analys av befintliga förslag till en ny fast förbindelse över Öresund. Utredningen bör ta hänsyn till hur Köpenhamns kommun och den danska regeringen ställer sig till de olika förbindelserna. Detta då en samsyn mellan den svenska och den danska sidan kring en ny trafikförbindelse över Öresund är helt avgörande för projektets genomförbarhet.

En Öresundsmetro utesluter inte investeringar i andra fasta förbindelser över Öresund. Däremot tillgodoser den flera behov som de andra förslag som diskuteras inte kan tillgodose. Argumenten för att förverkliga Öresundsmetron är flera:

  • Den skapar förutsättningar för en mer integrerad arbetsmarknad, ökad sysselsättning och utvecklad handel och turism genom att det blir snabbare och smidigare att resa inom Öresundsregionen. Med Öresundsmetron skulle 1 miljon fler människor kunna nå andra sidan Sundet inom en timme.
  • Den frigör spårutrymme på Öresundsbron som kan användas för ökad gods- och fjärrtågstrafik. Detta gör att Öresund inte behöver bli en flaskhals efter att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. Att öka kapaciteten för godståg över Öresund är viktigt för svensk basindustri och export och för att underlätta handel och utbyte med omvärlden.
  • Den dockar direkt in i Köpenhamns befintliga metrosystem på den danska sidan och ansluter till Malmö C som en viktig trafiknod i Sverige. Öresundsmetron bidrar därmed till ökad kapacitet och redundans utan att medföra några större kringinvesteringar i infrastruktursystemet.
  • Den bidrar till minskad klimatpåverkan eftersom den främjar kollektivtrafikåkande och miljövänliga tågtransporter. Tunnelbanan är ett grönare alternativ än att köra bil. Godståg har mindre klimatpåverkan än lastbilar. Öresundsmetron kan bidra med en ökning av antalet godståg från två till fyra per timme och riktning över Öresundsbron. Detta innebär minskade koldioxidutsläpp motsvarande 1 700 lastbilar per dygn över bron.

Det finns gott om skäl för en svensk regering att tillsammans med sina danska kollegor arbeta för en tunnelbanelinje under Öresund. Nyligen fattade Köpenhamns kommun beslut om att ställa sig bakom en delutredning om hur en Öresundsmetro kan ansluta på den danska sidan till den nya planerade tunnelbanelinjen M5. Öresundsmetron är också en del av den officiella planprocessen på den svenska sidan genom att Malmö stad har initierat en fördjupad översiktsplan för metron. Nu är det läge för staterna att ta vid och börja utreda frågan.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta initiativ för att tillsammans med sin danska motsvarighet gå vidare med en gemensam utredning av Öresundsmetron?