Ordning och reda i klassrummet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 maj 2022

Interpellation: Ordning och reda i klassrummet

Interpellation 2017/18:286 av Michael Svensson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:286 Ordning och reda i klassrummet

av Michael Svensson (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Hörselkåpor, sena ankomster, hot och trakasserier är vanliga inslag i alltför många skolor och i elevers vardag. PISA-undersökningen 2015 visar att var sjätte 15-åring utsätts för kränkningar och trakasserier flera gånger i månaden.

Även anmälningar om hot och våld mot lärare har ökat. I en undersökning från Lärarnas Riksförbund uppger en fjärdedel av lärarna att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar inom sin yrkesutövning. Det är en oacceptabel utveckling.

Trygga elever lär sig mer i skolan. Alla lärare, rektorer, elever och föräldrar ska både ta ansvar för och känna sig trygga med att trygghet och arbetsro präglar klimatet i klassrummet.

Därför har Moderaterna sedan länge föreslagit att skollagen bör ses över i syfte att tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid en ordningssituation.

Moderaterna har också föreslagit att alla lärare måste få med sig bättre färdigheter från lärarutbildningen när det gäller att leda arbetet i klassrummet. Detta är också något som efterfrågas av lärarstudenterna själva men som den socialdemokratiskt ledda regeringen säger nej till.

Jag vill med anledning av detta fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka ordning och reda i klassrummet, så att fler elever kan känna sig trygga i skolan och kan lära sig mer i skolan?