Öppnande av Säpos Stasiarkiv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Öppnande av Säpos Stasiarkiv

Interpellation 2010/11:182 av Sällström, Sven-Olof (SD)

den 3 februari

Interpellation

2010/11:182 Öppnande av Säpos Stasiarkiv

av Sven-Olof Sällström (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I Säkerhetspolisens arkiv finns hemligstämplade handlingar om vilka svenskar som samarbetade med den östtyska kommunistiska diktaturens säkerhetspolis, Stasi.

Forskaren Birgitta Almgren fick 2010 tillgång till handlingarna, med förbehållet att inga namn på svenskar som samarbetat med Stasi får röjas. I en intervju i tidningen Världen idag från den 2 februari 2011 med forskaren kan man utläsa att det bland de svenskar som samarbetade med Stasi finns poliser, säkerhetspoliser, politiker och journalister.

Hemligstämplingen av uppgifterna på vilka svenskar som samarbetade med Stasi har bland annat motiverats med att eventuella brott är preskriberade. Det är en motivering som inte håller. Det finns av flera anledningar ett stort allmänintresse av att namnen på dem som samarbetade med denna diktaturs säkerhetstjänst offentliggörs.

Väljarna har rätt att veta om några nuvarande aktiva politiker finns bland dessa. Kanske är dessa till och med invalda i riksdagen eller på Regeringskansliet. Det är sedan väljarnas uppgift att i kommande val bedöma allvaret i dessa gärningar. Även om där finns tidigare aktiva politiker påverkar deras politiska gärningar, ställningstaganden och beslut dagens Sverige. Man kan inte utesluta att beslut fattats på felaktiga grunder och under påverkan av främmande makt. Detta måste belysas.

Vi riksdagsledamöter men även allmänheten har rätt att få veta vilka poliser och säkerhetspoliser, som ytterst är satta att skydda oss och demokratin, som har kopplingar till Stasi. Det är också av mycket stort allmänintresse och stor vikt att offentliggöra vilka journalister, som har som uppgift att granska bland annat den politiska makten, som samarbetat med främmande makts säkerhetstjänster – inte minst för att läsarna och väljarna ur den aspekten ska kunna bedöma deras journalistiska gärningar och eventuella dolda motiv.

Vidare kan det inte uteslutas att andra Stasimedarbetare i dag sitter på viktiga positioner i det svenska samhället. Kanske återfinns dessa på statliga myndigheter och verk, hos det privata näringslivet, inom rätts- eller utbildningsväsendet. Det kan om så är fallet inte uteslutas att de riskerar att utsättas för otillbörlig påverkan av någon eller några som känner till deras Stasikopplingar.

Utan ett offentliggörande av handlingarna riskerar vi således att politiker, poliser, journalister, ämbetsmän och andra beslutsfattare påverkas att fatta felaktiga och samhällsfarliga beslut. Vi riskerar att journalistiska granskningar inte blir av och att felaktiga domar utfärdas. Kort sagt finns det ett stort allmänintresse, men också ett stort samhällsintresse, av att dessa handlingar offentliggörs. Den sekretess som i dag omger handlingarna kan ur denna aspekt anses vara samhällsfarlig.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask blir således om justitieministern och alliansregeringen är beredda att medverka till att Säpos Stasihandlingar offentliggörs och till fullo öppnas för bland annat forskarvärldens och mediernas granskning.