Till innehåll på sidan

Ojnare myr som Natura 2000-område

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 39 Miljöminister Lena Ek (C)

Fru talman, ärade åhörare och ärade ledamöter! Helena Leander har frågat mig om jag avser att föreslå Ojnare myr som Natura 2000-område. Låt mig börja med att säga att jag är väl medveten om de naturvärden som finns i och omkring området Ojnare myr. Den svenska regeringen har vid flera tillfällen sedan 1995 föreslagit områden som ska ingå i nätverket Natura 2000. Under 2005 föreslog Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län att Ojnare myr tillsammans med ett flertal andra områden på norra Gotland skulle utgöra lämpliga så kallade SCI-områden till Natura 2000-nätverket. Den dåvarande regeringen gjorde då bedömningen att inte föreslå Ojnare myr. I stället föreslogs flera andra områden i samma region, bland annat Bästeträsk, Bräntings haid, Gildarshagen och Rutemyr, vilka innehåller samma habitat som Ojnare myr. Den dåvarande socialdemokratiska regeringens beslut om förslag till Natura 2000-nätverket utgick från det grundläggande ställningstagandet att Sverige hade föreslagit en proportionellt tillräckligt stor areal av habitat och arter i den boreala region som Gotland tillhör. Under våren 2007 mottog regeringen det första utfallet av kommissionens utvärderingsprocess, efter regeringens beslut, beträffande de svenska bidragen till nätverket i boreal region. Kommissionen har i denna utvärderingsprocess inte anfört att det skulle föreligga någon brist för Sveriges del beträffande de habitat som ingår i Ojnare myr. Det saknas således EU-rättsliga skäl att i dag föreslå Ojnare myr som ett nytt Natura 2000-område. Jag vill samtidigt påpeka att här pågår en rättslig process som gör att jag inte kan uttala mig i detaljer runt frågan.

Anf. 40 Helena Leander (MP)

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Normalt när man ställer sådana här frågor får man just det där sista som vi hörde som svar, nämligen att det pågår en rättsprocess och att miljöministern därför inte kan gripa in. Det är självklart att miljöministern inte kan gripa in i en pågående process, men däremot har vi fortfarande våra möjligheter att bilda Natura 2000-områden. Det är egentligen det som den här frågan handlar om. Det är nu det blir väldigt tydligt att det där med pågående rättsprocesser nästan har varit en undanflykt, för uppenbarligen vill miljöministern inte skydda Ojnare myr som Natura 2000-område. Eftersom vi redan har fyllt vår kvot behöver vi inte göra något mer. Till att börja med har EU inte bara krav på att man ska ha en viss andel av olika habitat, utan det finns även krav på att så kallade toppobjekt särskilt ska skyddas, vilket detta otvetydigt är eftersom det är väldigt höga, unika naturvärden som står på spel. Dessutom har kommissionen tidigare haft frågor kring varför man valde att undanta Ojnare myr i den tidigare processen när man utsåg Natura 2000-områden. Men även om vi bortser från det tycker jag att det är väldigt avslöjande på ett sorgligt sätt hur den svenska naturvårdspolitiken har reducerats till att handla om att göra vad EU kräver. Om kommissionen inte är här och flåsar oss i nacken får det tydligen vara, ungefär som att de naturvärden som finns i Ojnare myr inte skulle spela någon roll om inte EU säger att vi absolut måste göra något. Har inte den svenska regeringen några egna miljöambitioner? Är inte Ojnare myr ett så värdefullt område att det skulle förtjäna att skyddas på egna meriter? Naturvårdsverket har ju föreslagit att Ojnare myr med omgivningar ska bli en nationalpark därför att det finns så höga naturvärden i området. Delar av det är redan skyddade som Natura 2000, men hela området kring Bästeträsk, som den föreslagna nationalparken skulle heta, förtjänar ett långsiktigt skydd. Det skulle vara så enkelt att bara utse just Ojnare myr till ett Natura 2000-område, precis som regeringen nu har gjort med Arholma-Idö. Det finns redan ett gammalt förslag från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län, som miljöministern redogjorde för, som på ett styvmoderligt sätt förbisågs av den förra regeringen. Min fråga kvarstår: Har inte regeringen högre miljöambitioner än att göra det som EU absolut tvingar oss till?

Anf. 41 Miljöminister Lena Ek (C)

Fru talman! Jag har sagt vid ett flertal tillfällen - vi är många som vill diskutera Ojnare myr, och har gjort det under ett par år - att jag inte kan uttala mig i ärendet. Jag kan bara konstatera vad en tidigare regering har beslutat och att EU-kommissionen har avslutat detta ärende. Någonting annat vore att ingripa i fristående rättsliga myndigheters arbete på ett sätt som en ledamot av en regering inte får göra. Därför kan jag inte göra annat än konstatera att den dåvarande socialdemokratiska regeringen med stöd av Miljöpartiet i det departementet fattade dessa beslut, och de besluten har senare godkänts av kommissionen. Det är tyvärr allt jag kan säga i dag.

Anf. 42 Helena Leander (MP)

Fru talman! Det är inte första gången som miljöministern påstår att Socialdemokraterna hade Miljöpartiets stöd för att inte peka ut Ojnare myr som Natura 2000-område. Men det blir inte mer sant för att hon gör det flera gånger. Vi hade ett riksdagssamarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet helt enkelt därför att Socialdemokraterna behövde stöd i riksdagen för att få igenom sin politik, sin budget och sina propositioner. Däremot att peka ut Natura 2000-områden var en exklusiv kompetens för regeringen och ingenting som vi var efterfrågade i. Hade vi blivit tillfrågade hade vi naturligtvis lyft upp frågan, men vi var inte tillfrågade. Miljöminister Lena Ek sitter i regeringen - hon är miljöminister. Hon har ingen undanflykt. Hon kan skylla på Socialdemokraterna, absolut, men hon kan inte skylla på Miljöpartiet i denna fråga. Frågan är: Vill man skydda Ojnare myr, ja eller nej? Vi har ibland fått höra just det här om pågående rättsprocesser. Det handlar inte om tillåtlighet eller tillstånd för kalktäkt, vilket dock är en fråga som onekligen hänger över hela området som ett stort hot och som gör att det är så viktigt att skydda området långsiktigt. Det handlar då om att peka ut området som ett Natura 2000-område, precis som vi gör med andra värdefulla naturtyper i Sverige som vi genom EU har en skyldighet att skydda men som man också kan tänka sig att en regering med någorlunda miljöambitioner skulle vilja skydda, alldeles oavsett vad EU säger eller inte säger. Varför skulle vi inte skydda dessa områden i Ojnare myr om de nu är så värdefulla? Den frågan tycker jag inte att jag får något svar på. Det är väldigt mycket undanflykter om pågående rättsprocesser och vad Socialdemokraterna inte gjorde 2006 som de borde ha gjort. Men nu handlar det om denna regerings ansvar och vad den kan göra här och nu.

Anf. 43 Miljöminister Lena Ek (C)

Fru talman! Jag förstår verkligen Helena Leanders engagemang i frågan. Men man får inte som ledamot i en regering uttala sig om eller påverka en pågående rättsprocess. Det är anledningen till att jag inte går närmare in i den diskussionen. Det vore i så fall ett brott mot den svenska grundlagen. Däremot kan jag konstatera att beslutet om Natura 2000-områden i den här delen av Gotland togs av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, och personer i Miljöpartiets nuvarande ledning hade då sin arbetsplats på just det departementet. Det beslut som då togs har senare godkänts av kommissionen i och med att kommissionen har avslutat ärendegranskningen.

Anf. 44 Helena Leander (MP)

Fru talman! Jag önskar att miljöpartister bara genom att ha sitt arbetsrum på ett departement skulle kunna påverka beslut, men tyvärr tror jag inte att det funkar så, i alla fall inte i den här regeringen. Det gjorde det inte heller i den socialdemokratiska regeringen. Sluta därför vänligen att beskylla oss i Miljöpartiet för någonting som vi inte kunde påverka även om vi gärna hade gjort det! Nu är frågan om den här regeringen vill påverka. Det vill man uppenbarligen inte, eftersom Lena Ek fortsätter att gömma sig bakom att det är en pågående rättsprocess. Men den pågående rättsprocessen gäller inte om man ska utse detta som ett Natura 2000-område eller inte. Här handlar det uppenbarligen om att man inte vill, och då tycker jag att man ska säga det. Trots allt framskymtar det ganska tydligt i den här debatten.

Anf. 45 Miljöminister Lena Ek (C)

Fru talman! Jag kan inte annat än att återigen upprepa att en minister inte får vidta åtgärder som påverkar en pågående rättsprocess. Vi har en pågående rättsprocess när det gäller Ojnare myr, och därför kan jag inte vidare diskutera frågan. Jag kan också konstatera historiskt att det här beslutet fattades av den socialdemokratiska regeringen och att kommissionen har tittat på det beslut om Natura 2000-områden som då fattades, har avslutat sin ärendegranskning och därmed har godkänt detta. Det är där frågan står i dag.

den 21 oktober

Interpellation

2013/14:51 Ojnare myr som Natura 2000-område

av Helena Leander (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Häromveckan föreslog regeringen till EU-kommissionen att Arholma-Idö ska ingå i EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Det är ett mycket välkommet beslut. Än mer välkommet vore det dock om regeringen även kunde föreslå Ojnare myr som Natura 2000-område.

Redan 2005 föreslog Länsstyrelsen i Gotlands län att Ojnare myr med sina unikt höga naturvärden borde pekas ut som Natura 2000-område. Detta fick också stöd av Naturvårdsverket, men däremot inte av markägaren Nordkalk, som ville öppna ett kalkbrott i området, och inte heller av den dåvarande regeringen som 2006 föreslog en rad nya Natura 2000-områden men sköt på frågan om Ojnare. Regeringens agerande i urvalsprocessen har sedermera ifrågasatts av EU-kommissionen.

Ojnare myr är ett kalkkärr med gotlandsag som är omgivet av skogstypen västlig taiga och av nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker. Där finns en stabil population av apollofjäril och svartfläckig blåvinge. Inom området häckar även trana, ängshök, nattkärra, spillkråka, trädlärka och törnskata, för vilka enligt EU:s fågeldirektiv särskilda skyddsområden ska avsättas. Att bevara Ojnare myr är också mycket angeläget för att skydda tillflödena till Bästeträsk – öns största vattentäkt.

Regeringen har inte bara en möjlighet utan också en skyldighet enligt EU:s naturvårdslagstiftning att se till att värdefulla naturområden ges lämpligt skydd. Genom att peka ut Ojnare myr som Natura 2000-område skulle hotet om kalkbrott kunna avvärjas och Nordkalk kunna rikta in sig på något av de andra områden på Gotland som pekats ut som fullgoda alternativ vad gäller kalkkvaliteter, men där skadorna på naturvärden och dricksvattenförsörjning skulle bli betydligt mindre.

Jag vill därför fråga miljöministern följande:

Avser ministern att föreslå Ojnare myr som Natura 2000-område?