observatörsstatus för Taiwan i WHO

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 maj 2003

Interpellation: observatörsstatus för Taiwan i WHO

Interpellation 2002/03:313 av Forssmed, Jakob (kd)

den 28 april

Interpellation 2002/03:313

av Jakob Forssmed (kd) till utrikesminister Anna Lindh om observatörsstatus för Taiwan i WHO

De senaste två månadernas utbrott av den dödliga, smittsamma sjukdomen SARS har återigen fört upp frågan om Taiwans eventuella deltagande i WHO som observatör på dagordningen. I ett TT-telegram från den 22 april konstateras att Taiwan trots upprepade påstötningar från flera ministrar inte lyckats få någon kontakt med Världshälsoorganisationen, och inte fått del av efterfrågad information eller forskningsresultat om SARS för att förhindra att fler drabbas. Hälsominister Shiing-jer Twus fyra försök att nå WHO-chefen Gro Harlem Brundtland har totalt ignorerats och öns 23 miljoner invånare svävar i ovisshet då ett tjugotal smittade fall har upptäckts i Taiwan bara under de senaste två veckorna. Världssamfundet har tidigare kritiserat Kina för underrapportering och hemlighållande av vital information i epidemins begynnelsestadier. Ställt mot detta förefaller Världshälsoorganisationen och dess medlemmars agerande gentemot Taiwan mycket märkligt, då man nu agerar bromskloss för det informationsflöde man tidigare betonat vikten av.

Taiwans invånare har under 31 år exkluderats från Världshälsoorganisationen och dess globala nätverk av information och skydd mot smittsamma sjukdomar, sedan öns plats i FN och relaterade organ övertogs av Kina 1972. I artikel 25 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fastslås rätten till hälsa för alla, vilket också är grundbulten i WHO:s målsättningar. Det taiwanesiska folket fråntas sina rättigheter då bristen på information och stöd från det internationella samfundet i hälsorelaterade frågor utgör en stor fara vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar. Inte bara Taiwan riskerar då att drabbas @ en bristande länk i informationskedjan kan skapa problem även för omvärlden. Samtidigt går omvärlden miste om den expertis inom många medicinska områden som Taiwan besitter i dag.

Frågan om Taiwans eventuella framtida deltagande i WHO som observatör har tidigare väckts här i riksdagen. Utrikesminister Anna Lindh svarade den 22 mars 2001 på Patrik Norinders fråga i ärendet (fråga 2000/01:880) genom att hävda att Taiwan i dag har möjlighet att använda information från organisationen till exempel i en situation då en smittsam sjukdom har brutit ut, även om taiwaneserna varken är medlemmar eller observatörer av WHO. SARS-epidemin visar tydligt att detta inte stämmer och belyser återigen vikten av att låta Taiwan delta som observatör i WHO.

I regeringens Asienstrategi konstateras att "ett väl utbyggt kontaktnät mellan omvärlden och Taiwan stärker dess förutsättningar att stå som ett demokratiskt exempel i regionen och utgör därmed det bästa stöd Sverige kan ge till det demokratiska Taiwan". SARS-epidemins utbrott utgör ett mycket lämpligt tillfälle att gå från ord till handling och ge Taiwan tillgång till nödvändig information och kunskap, för att kunna delta i det globala samarbetet mot ytterligare spridning av sjukdomen.

Att ge Taiwan observatörsstatus i WHO skulle inte strida mot regeringens ett-Kina-politik, utan endast ge ön samma rättigheter och status som exempelvis Rotary och Röda Korset i dag har. Att fortsätta att exkludera Taiwan från Världshälsoorganisationen skulle däremot vara moraliskt förkastligt och strida mot ett av FN:s främsta mål: att alla människor ska åtnjuta samma rättigheter utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden.

EU-parlamentet har redan antagit en resolution för att stötta Taiwan som observatör i WHO och väntar nu på kommissionen och medlemsländernas stöd.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern att göra för att stödja Taiwan i strävan efter observatörsstatus i WHO?

Avser utrikesministern att göra ett uttalande till stöd för Taiwans deltagande i WHO som observatör?