Oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 augusti 2022

Interpellation: Oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan

Interpellation 2010/11:188 av Ericson, Gunvor G (MP)

den 7 februari

Interpellation

2010/11:188 Oberoende tillsynsorgan för Försäkringskassan

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Många människor blir på olika sätt fel behandlade i kontakten med Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om bristande information eller långa handläggningstider. Det har visats i ett antal rapporter, och även fortlöpande genom vittnesmål från enskilda.

Justitieombudsman Cecilia Nordenfelt har i JO:s ämbetsberättelse för 2010 uttalat att Försäkringskassans verksamhet har synnerligen stor betydelse för enskildas ekonomi och berör på det ena eller andra sättet en mycket stor del av befolkningen. Utifrån denna argumentation beskriver man vidare att det är ”närmast häpnadsväckande att det fortfarande saknas ett ordinärt tillsynsorgan dit enskilda kan vända sig med klagomål på Försäkringskassans sätt att sköta deras ärenden”. Detta är något som också JO vidhöll när hon nyligen besökte socialförsäkringsutskottet.

Inspektionen för socialförsäkringen som regeringen inrättat tar inte emot klagomål från enskilda. JO anmärker också på att såväl Försäkringskassan som Inspektionen för socialförsäkringen uppmanar enskilda att vända sig till JO med sina klagomål.

Det är högst problematiskt att JO med sin särskilda ställning alltmer kommit att ersätta en reguljär tillsyn på området.

Fem typfall tas upp i JO:s skrivelse det är assistansersättning, bostadsbidrag, förlängd sjukersättning, omprövning av bostadsbidrag och omprövning av bostadstillägg.

Försäkringskassan har beskrivit i sitt svar att de har problem med handläggningstider inom vissa ärendeslag. Till exempel försämrades handläggningstiden för tillfällig föräldrapenning (VAB) under första halvåret 2009. ”Problemen inom det här förmånsslaget beror främst på införandet av intygskrav från förskola/skola. Det har lett till vissa störningar och fördröjningar i handläggningen.”

Även riksdagens konstitutionsutskott har riktat skarp kritik för att inget händer trots att JO i flera år uppmärksammat att Försäkringskassan saknar oberoende tillsynsorgan dit enskilda kan vända sig.

Konstitutionsutskottet (KU) (bet. 2010/11:KU16) uttalade med anledning av ämbetsberättelsen följande:

”Utskottet noterar att Justitieombudsmännen i flera års ämbetsberättelser har uppmärksammat riksdagen på att det faktum att det inom vissa samhällsområden saknas ordinära tillsynsorgan innebär att JO, trots sin ställning som extraordinärt tillsynsorgan, i alltför stor omfattning ägnar sin tillsyn åt sådana ärenden som skulle behandlas bättre i ett annat sammanhang. Detta gäller verksamheter som dessutom har mycket stor betydelse för många människors personliga och ekonomiska förhållanden, exempelvis inom områdena för kriminalvård och socialförsäkring. Denna fråga har av JO uppmärksammats som ett problem under flera år. JO anför i årets ämbetsberättelse att det är närmast häpnadsväckande att reguljära tillsynsorgan fortfarande saknas på flera områden. Utskottet kan instämma i detta och vill understryka att det är mycket olyckligt att frånvaron av reguljära tillsynsorgan innebär att JO, som är avsett att vara ett extraordinärt tillsynsorgan, inte kan fullgöra denna uppgift på det sätt som är meningen.”

Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser statsrådet att verka för att ett särskilt tillsynsorgan inrättas dit enskilda kan vända sig med klagomål på Försäkringskassans sätt att sköta deras ärenden?