Oberoende organ för bedömning av personskador

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2014

Interpellation: Oberoende organ för bedömning av personskador

Interpellation 2013/14:514 av Hillevi Larsson (S)

Interpellation 2013/14:514 Oberoende organ för bedömning av personskador

av Hillevi Larsson (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Det finns stora brister vad gäller rättssäkerheten för personer som drabbas av trafikskador, arbetsskador, vårdskador och andra skador.

Bland annat är ordningen för att få sin skada objektivt prövad och att få korrekt ekonomisk ersättning för främst inkomstbortfall i dag mycket otillfredsställande och rättsosäker. Likartade fall kan i dagens system bedömas helt olika.

När det gäller de trafikskadade är ett allvarligt problem försäkringsbolagens medicinska rådgivare som utan att ens träffa patienterna överprövar behandlande läkares utlåtande och gör sina bedömningar på endast skriftligt material.

De medicinska rådgivarna arbetar på uppdrag av försäkringsbolagen och förnekar påfallande ofta att samband föreligger mellan en trafikolycka och de besvär som den skadade uppvisar. De medicinska rådgivarna har genom sin ställning ett avgörande inflytande över försäkringsbolagets beslut, Trafikskadenämndens ställningstagande och domstolarnas utslag. De medicinska rådgivarna är dock allt annat än opartiska, eftersom de är betalda av försäkringsbolagen.

När det gäller sjukskrivningar så har regeringen ändrat regelverket. Konsekvensen är hårdare bedömningar och fler utförsäkringar. Även inom den allmänna försäkringen finns försäkringsmedicinska rådgivare, som arbetar på uppdrag av Försäkringskassan. När direktiv utgår om hårdare bedömningar så följer Försäkringskassans läkare dessa direktiv. Även dessa läkare kan överpröva behandlande läkare utan att ens träffa patienten.

Det som nu nämnts gäller även för arbetsskadade som har stora problem med att få sina skador klassade som arbetsskador och att få ekonomisk ersättning för inkomstbortfall.

När det gäller vårdskador är det betydligt färre än hälften av dem som har anmält en skada till Patientförsäkringen som får skadorna godkända som vårdskador enligt patientskadelagen och som får ekonomisk ersättning. Det finns dessutom inom detta område ett stort mörkertal av skador som aldrig rapporteras.

Det är nu hög tid för ett helt oberoende organ, där läkare på ett opartiskt och objektivt sätt arbetar med att bedöma olika typer av skador: trafikskador, arbetsskador, vårdskador med mera. Det bör inte vara möjligt för försäkringsbolagen eller någon annan att välja eller anvisa läkare inom detta oberoende organ. Läkarna bör vara helt oberoende. Patienterna bör – i rättssäkerhetens intresse – ges möjlighet att träffa den läkare som gör bedömningen. Utrymme för en second opinion bör finnas, så att patienten får en bedömning från två oberoende läkare. Detta oberoende organ bör alltid anlitas när skador ska bedömas, i stället för det nuvarande systemet med försäkringsläkare av olika slag.

Mina frågor till socialministern är:

Tänker socialministern verka för ett oberoende organ för bedömning av personskador?

Vad gör socialministern för att öka rättssäkerheten för de skadade – i första hand när det gäller försäkringsmedicinska bedömningar?