Nyttjande av ny och marksnål teknik vid infrastrukturbyggande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2014/15:14 Nyttjande av ny och marksnål teknik vid infrastrukturbyggande

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Ett modernt samhälle med hög tillgänglighet för elström, datatrafik, vägar och järnvägar kräver en modern och väl utbyggd transportinfrastruktur.

Just nu pågår i delar av Småland och Blekinge ett stort markägarsamråd med anledning av en ny 400 kilovolts kraftledning mellan Ekhyddan i Oskarshamn via Nybro till Hemsjö i Blekinge. Mer än 1 200 markägare berörs. Exploateringen drivs av det statliga affärsverket Svenska kraftnät.

Ett modernt samhälle och dess invånare med krav på ny infrastruktur med hög tillgänglighet gör att få om ens någon ifrågasätter själva ledningsbyggandet. Men man har höga förväntningar på att exploatörerna, i detta fall statliga Svenska kraftnät, ska beskriva och arbeta med moderna och resurseffektiva lösningar som innebär ett minimum av intrång i skog och mark liksom så liten påverkan som möjligt för den enskilde människan.

För alla inblandade parter framstår därför en nedgrävning av den ovan angivna kraftledningen, med ett jämförelsevis litet markintrång, som det enda rimliga alternativet.

Mot bakgrund av detta och i syfte att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av samhällsviktig infrastruktur är det viktigt att vara lyhörd i kontakten med människor som berörs. Det handlar om vilka instruktioner ägaren till Svenska kraftnät, den svenska staten, ger i fråga om att välja en teknik som innebär minsta möjliga markintrång.

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät arbetar på uppdrag av regeringen. I förordningen från regeringen som styr Svenska kraftnät står bland annat i 3 § 1 att Svenska kraftnät ska bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Baylan:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta i form av direktiv i regleringsbrev etcetera i syfte att förstärka det svenska stomnätet för elström?

Vilka typer av bedömningar anser statsrådet ska beaktas i den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen vid byggande av stomnät för elkraft?

Är statsrådet beredd att ge Svenska kraftnät direktiv i syfte att oftare än i dag nyttja modern teknik som möjliggör nedgrävning av kabel vid byggande av överföringsledningar för elström?