Nyanländas väg till bostad och egen försörjning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2013/14:466 Nyanländas väg till bostad och egen försörjning

av Ingela Nylund Watz (S)

till Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

 

Etableringsreformen trädde i kraft i december 2010 och innebar att huvudansvaret för mottagande av nyanlända flyktingar flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Syftet var att den nyanlända snabbt skulle lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

En viktig del i etableringsreformen var att Arbetsförmedlingen fick ansvar för att erbjuda de nyanlända bosättning i de kommuner de har störst möjlighet att få en anställning. Rent konkret går det till så att Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram bosättningsunderlag och anvisning till en kommun för de personer som har rätt till etableringsplan och vill ha stöd med att hitta boende.

Ambitionen att styra de nyanländas bosättning till orter där de har störst möjlighet att nå egen försörjning var bra. Tyvärr visar verkligheten att Arbetsförmedlingen varken har fått rätt resurser för att utföra uppdraget eller rätt verktyg. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingens bosättningsenhet finns det för närvarande ca 11 000 öppna ärenden om behov av anvisad bosättning. Denna väldiga ärendebalans är givetvis ett stort problem. Snabb bosättning är en nyckel till att fokus kan flyttas från praktiska frågor till den nyanländes väg till egen försörjning.

Något som är ännu mer bekymmersamt är den prioriteringsordning som Arbetsförmedlingen tillämpar, där personer som befinner sig på anläggningsboende (ABO) prioriteras före personer som har eget boende (EBO). Med en ärendebalans på ca 11 000 innebär det att EBO-flyktingarna i praktiken inte kommer att kunna räkna med något stöd för att få en anvisad bosättning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga integrationsminister Erik Ullenhag följande:

1. Vilka åtgärder avser integrationsministern att vidta för att Arbetsförmedlingen ska kunna klara av att beta av den stora kön av nyanlända personer som väntar på att få hjälp med en anvisad bostad?

2. Anser integrationsministern verkligen att de nyanlända personer som har valt EBO ska missgynnas när det gäller Arbetsförmedlingens ansvar för att anvisa bosättning?