Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 11 juli 2022

Interpellation: Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga

Interpellation 2013/14:265 av Nilsson, Pia (S)

den 31 januari

Interpellation

2013/14:265 Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga

av Pia Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I början av året yttrade sig Ekonomistyrningsverket, ESV, om en promemoria från Finansdepartementet om en ”mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta”.

ESV avstyrker förslaget om att nedsättningen för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas och att nedsättningen i stället blir större för de yngsta. Verket anger fyra skäl för att avstyrka:

-      Förslaget gör skattereglerna för arbetsgivare mer svåröverskådliga och ökar den administrativa bördan för både arbetsgivare och Skatteverket.

-      Effekterna på sysselsättningen av förslaget är sannolikt små.

-      De nedsatta arbetsgivaravgifterna, både med befintliga och föreslagna regler, minskar kostnaden för anställningar som i hög grad skulle blivit av ändå.

-      Skattekilen mellan olika åldersgrupper ökar vilket kan medföra att arbetsgivare i högre grad använder sig av tidsbegränsade anställningar.

Ekonomistyrningsverkets argumentation följer i stort den kritik vi socialdemokrater tidigare riktat mot den nu gällande reduktionen av arbetsgivaravgiften. Samma kritik har tidigare framförts av flera ekonomer och myndigheter.

Hur ser finansministern på att de egna myndigheterna avstyrker bärande delar av Finansdepartementets förslag?

Avser finansministern att förändra sin politik med anledning av den kritik som framkommit?