Nedläggning av skattekontor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 15 juni 2022

Interpellation: Nedläggning av skattekontor

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2014/15:601 Nedläggning av skattekontor

av Per Åsling (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Flera myndigheter har på sistone aviserat radikala förändringar av sina organisationer. Några exempel: Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned 100 kontor. Statliga banken SBAB har beslutat att lämna Sverige norr om Dalälven. Skatteverket vill lägga ned elva kontor.

Statliga myndigheter lokaliseras i för liten omfattning till alla delar av landet. Än värre är att befintliga myndigheter som redan utlokaliserats jobbar aktivt för att centralisera sig själva tillbaka till storstadsområdena. Detta strider mot förordning 2007:713 med innebörden att myndigheter ska pröva att decentralisera verksamhet.

Skatteverket bildades efter riksdagsbeslut. Grunden för riksdagens ställningstagande var regeringens proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket. Propositionen undertecknades av statsminister Göran Persson och finansminister Bosse Ringholm och överlämnades till riksdagen den 15 maj 2003.  Av propositionen framgår ”att ett av de tyngst vägande skälen för att bilda den nya myndigheten är den ökande flexibiliteten. Det blir avsevärt lättare att flytta arbetsuppgifter, material och beslutanderätt över landet utan de formella hinder som myndighetsgränserna utgör.”

Regeringens bedömning var: ”Den föreslagna omorganisationen medför att Skatteverket kan ta större hänsyn till regionala konsekvenser än vad skattemyndigheterna och Riksskatteverket kan göra i dag.”

Skälen för regeringens bedömning var: ”Riksdagen har beslutat om en ny regional utvecklingspolitik i enlighet med regeringens förslag om ’en politik för tillväxt och livskraft i hela landet’. Som rubriken anger innebär detta att inriktningen ska vara en politik för hållbar regional utveckling i hela Sverige. Viljeinriktningen är bland mycket annat att stimulera så att god service kan tillhandahållas i alla delar av landet. Politiken skall bidra till att människor och företag har tillgång till kommersiell och offentlig service. Med offentlig service avses servicefunktioner som tillhandahålls av såväl statliga som kommunala aktörer. För att förverkliga den politiska målsättningen är det nödvändigt att alla statliga myndigheter och verk tar regionala hänsyn vid omorganisationer och lokaliseringar, inte enbart av serviceställen utan även av arbetsplatser.”

År 2015 vilar Skatteverkets nya inriktning på några huvudprinciper, bland annat att ”Skatteverket ska finnas där företagen finns i dag och i framtiden”.

Efter den planerade förändringen kommer Skatteverket att finnas på ca 40 orter i landet. Kontentan av resonemanget är i så fall att tillväxt och många företag kommer att begränsas till dessa orter. En av de orter som föreslås mista sitt kontor är Värnamo som betjänar företagen i Gnosjöområdet. Det vore intressant att höra om regeringen delar Skatteverkets värdering.

Regeringen har, via civilminister Ardalan Shekarabi, i april aviserat att Statskontoret ska göra en översyn av hur statliga myndigheters lokalisering påverkar service och närvaro i hela landet.

Skatteverket har redan fattat beslut om nedläggning av kontoren i Mora och Åmål. Detta har dock inte verkställts. Båda är väl fungerande kontor. När det gäller övriga nio har processen tillfälligt avbrutits i väntan på utredningen.

 

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är: Delar ministern min uppfattning att nedläggning av skattekontoren i Mora och Åmål ska bordläggas i avvaktan på att Statskontorets utredning föreligger?

Om regeringen gett Statskontoret ett särskilt uppdrag att utreda effekterna av de statliga myndigheternas närvaro i hela landet, tycker då finansministern att det är rimligt att det pågår ett arbete med att lägga ned myndigheters lokalkontor samtidigt som utredningen arbetar?