Till innehåll på sidan

Nedläggning av finansmarknadsforskning

Interpellationsdebatt 25 november 2014

Interpellation 2014/15:111 Nedläggning av finansmarknadsforskning

av Mats Persson (FP)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den globala finanskrisen och utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2008 och 2009 fick tydliga realekonomiska effekter och visar på finansmarknadernas stora betydelse. Även om Sverige har gått igenom den globala finanskrisen starkare än de flesta andra länder har den globala finanskrisen haft påtagliga konsekvenser, inte minst för utvecklingen på finansmarknaden i Sverige. En väl fungerande kapitalmarknad är central för ekonomins funktionssätt: att företag och hushåll har tillgång till kapital och bidrar till att fördela resurser till de delar av ekonomin som har de bästa tillväxtförutsättningarna, vilket i sin tur höjer förädlingsvärdet i ekonomin.

Mot denna bakgrund är det viktigt med ökad kunskap om hur de finansiella marknaderna fungerar, hur finansiella kriser kan förebyggas och hur krisernas spridningseffekter kan begränsas. Ökad kunskap om finansmarknaderna är särskilt angeläget i en svensk kontext, eftersom Sverige, i en internationell jämförelse, har en banksektor som utgör en stor andel av ekonomin.

Med anledning av detta gav alliansregeringen Vinnova i slutet av 2009 uppdraget att genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning i form av ett forskningsprogram. Utgångspunkten var att denna långsiktiga satsning, som årligen omfattar 30 miljoner kronor, skulle ha en horisont på tio år. En grundtanke har varit att även privata aktörer bidrar med kompletterande finansiering. Syftet med satsningen har varit att stödja och främja utvecklingen av finansmarknadsforskning som är både internationellt konkurrenskraftig och har en hög relevans för den finansiella sektorns aktörer i såväl privat som offentlig verksamhet. Högkvalitativ forskning är inte minst central för att säkerställa den utbildning som krävs för en långsiktigt god kompetensförsörjning för den finansiella sektorn i Sverige.

Forskningsprogrammet bedrivs på Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet och Lunds universitet. En utvärdering genomfördes nyligen och gav forskningen bra betyg.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att strypa finansieringen av finansmarknadsforskningen, vilket i praktiken innebär en nedläggning av verksamheten. Detta är anmärkningsvärt i ljuset av den globala finanskrisen och behovet av ökad kunskap kring hur de finansiella marknaderna fungerar. Förslaget är också anmärkningsvärt mot bakgrund av att forskning kräver långsiktighet och att nedläggningen sker utan att det har genomförts en konsekvensanalys.

Med anledning av detta vill jag ställa fölande fråga till statsrådet Per Bolund:

Avser stadsrådet att ta initiativ till en konsekvensanalys av nedläggningen av forskningsprogrammet för finansmarknadsforskning och ompröva sin inställning till finansmarknadsforskningen i ljuset av vad en sådan analys kommer fram till?

Besvarades tillsammans med