Nedläggning av Arbetslivsinstitutet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2006

Interpellation: Nedläggning av Arbetslivsinstitutet

Interpellation 2006/07:34 av Pärssinen, Raimo (s)

den 30 oktober

Interpellation

2006/07:34 Nedläggning av Arbetslivsinstitutet

av Raimo Pärssinen (s)

till statsrådet Sven Otto Littorin (m)

I budgetpropositionen 2007, utgiftsområde 14 (Arbetsliv), fastslår regeringen i sin slutats och analys följande:

Belastningsskador är fortfarande det dominerande arbetsmiljöproblemet både för kvinnor och män.

Inte minst i fråga om belastningsskador och psykosociala problem är läget fortfarande bekymmersamt.

Under stycke 4.5, Politikens inriktning, sägs:

En arbetsmiljö som inte leder till ohälsa och olycksfall och som är utvecklande för individen skapar förutsättningar för långsiktig effektivitet i verksamheterna, en god produktivitetsutveckling och gynnar därmed samhällsekonomin i stort.

Utbildning, information och forskning är viktiga komplement till regler och tillsyn. Ökad kunskap behövs om de komplexa sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Likaså behövs ökad kunskap om arbetsmiljöförhållandenas betydelse för produktivitetsutvecklingen. Kunskapen måste förmedlas och komma till praktisk tillämpning på arbetsplatserna.

Dessutom konstaterar regeringen följande:

Det är regeringens bedömning att forskning inom arbetslivsområdet är fortsatt viktig, men för att säkra kvaliteten ska forskning med sådan inriktning fortsättningsvis bedömas av forskningsfinansiärer i konkurrens på sedvanligt sätt.

Regeringen anser alltså att det finns kvarvarande problem i arbetsmiljön, och då i synnerhet belastningsskador, och att fortsatt forskning och utveckling på området är ett väsentligt uppdrag.

Sverige har en stark tradition av arbetsmiljöforskning av hög kvalitet även internationellt sett. Sverige ligger i absoluta frontlinjen både inom EU och globalt då det gäller forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljöns effekter på hälsa och produktivitet, och om rehabilitering av arbetsskador.

Den föreslagna nedläggningen av Arbetslivsinstitutet innebär att en mycket betydande andel av Sveriges befintliga forskarkompetens på arbetsmiljöområdet försvinner. Samtidigt minskar med all sannolikhet volymen av svensk arbetsmiljöforskning.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra att svensk arbetsmiljöforskning efter en nedläggning av Arbetslivsinstitutet kan bevara sin starka nationella och internationella ställning och även i fortsättningen bidra dels till god produktivitetsutveckling och långsiktig effektivitet i näringslivet, dels till att skapa utvecklande arbeten för individen samt att förebygga ohälsa i samhället och återföra arbetsskadade till arbetslivet?