Till innehåll på sidan

Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

Interpellationsdebatt 27 juni 2016
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 1

Anf. 1 Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Svar på interpellationer

Fru talman! Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder inom energiområdet som jag avser att vidta för att förutsättningarna för en positiv ekonomisk utveckling även fortsättningsvis ska vara goda i norra Sverige.

Utgångspunkten för Edvard Riedls fråga är mycket viktig, nämligen industrins konkurrenskraft och samhällets behov av en trygg och hållbar elförsörjning. Det var just mot den bakgrunden som regeringen redan i mars 2015 tillsatte en energikommission. I kommissionens direktiv pekar regeringen på att Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar, primärt gällande elförsörjningen i södra Sverige. Vi är beroende av en säker och tillräcklig energiförsörjning som kan bidra till social och ekonomisk utveckling, som bibehåller och stärker näringslivets internationella konkurrenskraft och som samtidigt skapar möjligheter att kostnadseffektivt möta Sveriges högt ställda miljö- och klimatpolitiska ambitioner.

Regeringspartierna har nu tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet slutit en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken. Överenskommelsen skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.

Med ramöverenskommelsen får Sverige även fortsättningsvis goda förutsättningar för konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning. Redan i dag har Norrland under ett normalår ett elöverskott på ca 35 terawattimmar. Regionen har ur detta perspektiv goda förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling.

Tredje vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.

Interpellation 2015/16:741 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Under riksmötet 2011/12 ställde statsrådet Ibrahim Baylan, då i egenskap av riksdagsledamot, en interpellation till den dåvarande näringsministern Annie Lööf. Statsrådet argumenterade för att näringslivet i Västerbotten behöver goda förutsättningar för att kunna behålla sin konkurrenskraft och öka sin export.

Statsrådet Ibrahim Baylan gjorde då en korrekt analys. Utan rätt förutsättningar kan inte näringslivet nå sin fulla potential. Statsrådet ingår dock i en regering vars statsminister talar om att det är de olika departementen och ministrarna som har till uppgift att skapa fler jobb. I egenskap av energiminister är statsrådet dessutom själv ansvarig för ett politikområde vars påverkan på Västerbottens konkurrenskraft inte nog kan understrykas. Utan billig och tillförlitlig energi finns det ingen framtid för den tunga industrin i norra Sverige.

Det är min förhoppning att statsrådet fortfarande kommer ihåg vad som stärker näringslivets konkurrenskraft och att politiker inte skapar nya jobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan: 

Vilka åtgärder inom energiområdet avser statsrådet att vidta för att förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling ska vara fortsatt goda i norra Sverige?