Myndighetskampanjen "Skratt som kan skada"

Interpellationsdebatt 28 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 33 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Pontus Andersson har, mot bakgrund av en informationskampanj som Myndigheten för psykologiskt försvar genomför, frågat mig om jag har för avsikt att inom mitt ansvarsområde ta initiativ mot andra humorformer eller politisk satir.

Av förordningen med instruktion för Myndigheten för psykologiskt försvar framgår att myndigheten har i uppgift att i fredstid och vid höjd beredskap leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar, lämna stöd till sådan verksamhet och bidra till att stärka befolkningens motståndskraft. När det gäller det sistnämnda framgår vidare av förordningen att myndigheten särskilt ska sprida kunskap och bidra till befolkningens och berörda aktörers beredskap i fråga om psykologiskt försvar.

Vidare har regeringen gjort bedömningen att det drastiskt försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde medfört ett behov av att öka enskildas medvetenhet och kunskap om otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information. Därför har regeringen föreslagit att Myndigheten för psykologiskt försvars anslag ska ökas med 10 miljoner kronor för att genomföra en informationskampanj i syfte att öka allmänhetens förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan, vilket riksdagen också beslutat om.

Innehållet i kampanjen och formerna för dess genomförande beslutar MPF själva om. Detta har alltså inte varit föremål för styrning från regeringens sida.


Anf. 34 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Satir och politisk humor är på intet sätt ett nytt fenomen. Tvärtom finns det exempel på hån och förlöjligande av både makthavare och politiska frågor från långt innan dagens demokratiska system upprättades. Detta är och har varit ett viktigt demokratiskt medel för medborgarna och något som auktoritära regimer ofta har försökt att bekämpa.

I maj 2020 aviserade Myndigheten för psykologiskt försvar en ny myndighetskampanj inför höstens val, som myndigheten döpt till Skratt som kan skada. Satsningen möjliggjordes av regeringens satsning på 10 miljoner kronor för att stärka befolkningens motståndskraft mot desinformation.

I introduktionen till kampanjsidan står följande:

"Memes är bilder, citat och filmer - ofta med humoristiskt innehåll - som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda.

Tänk på!

Det finns de som vill få dig att tappa fokus eller vilseleda dig från fakta. Ibland är lättsamt innehåll en täckmantel eller ett rött skynke i en viktig fråga."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Myndigheten för psykologiskt försvar använder alltså satsningen mot desinformation för att varna medborgarna för humor och politisk satir, i detta fall memes - eller memer, som vi kanske säger på svenska.

Som politiker eller andra makthavare har vi en skyldighet att tåla att bli utsatta för humor, satir eller underhållning. Vi är valda att företräda folket, och folket ska få ifrågasätta oss eller det som myndigheter gör oavsett om det sker genom insändare, artiklar eller memer.

Jag hade haft större förståelse om myndigheten skulle ha lagt sin energi på att utbilda svenskarna i andra typer av faror på internet, men med denna kampanj menar jag att man missar målet. I den digitala världen vimlar det av appar som kan verka harmlösa men som i sin tur ägs av till exempel Ryssland eller Kina. Likaså finns det applikationer som på andra sätt samlar in information om dig. Företagen vet vem du är och var du befinner dig och kan också ges möjligheten att spela in ljud.

Techjättarnas möjligheter till valpåverkan är inte heller någonting som nämns i den här kampanjen. Google kan styra både sökförslag och sökresultat för att kunna favorisera någon av de möjliga kandidaterna. Twitter införde under den amerikanska valrörelsen olika typer av begränsningar, och efter valet stängde de av en av kandidaterna från möjligheten att använda Twitter.

När myndighetens fokus i den här viktiga frågan i stället läggs på humor och att politiska partier eller andra oppositionella använder sig av satir eller memer är myndigheten därför ute på hal is. Min uppfattning är snarare att memer utvecklar det demokratiska samtalet. Det får fler människor att bli engagerade och kan således få fler människor att bli involverade i olika politiska frågor.

Fru talman! Jag menar också att det är svårt att ta Socialdemokraterna på allvar i frågor om valpåverkan då de själva har för vana att anställa "demokratiambassadörer" för att öka valdeltagandet i stadsdelar som de själva har stort stöd i eller att arrangera valskolor i utsatta områden.

När regeringens satsning angriper en humorform som personer till vänster är erkänt dåliga på att bemästra är det svårt att inte bli fundersam över syftet. Inte minst är det märkligt att myndigheten får ett sådant uppdrag i nära anslutning till ett riksdagsval.

Med anledning av detta vill jag fråga Morgan Johansson följande. Justitieministern menar i sitt svar att regeringen inte ansvarar för innehållet i eller formerna för kampanjen, men anser justitieministern att innehållet i kampanjen är önskvärt?


Anf. 35 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Först och främst heter inte kampanjen Skratt som kan skada, utan kampanjen heter Bli inte lurad. Den drogs igång i år, 2022. Jag tror att Pontus Andersson råkade säga 2020, men det är alltså 2022.

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om den situation som nu råder, inte minst efter Rysslands anfall på Ukraina. Den krigföring som Ryssland ägnar sig åt tar sig många former. Vi vet alla att det handlar om urskillningslöst dödande av civila män, kvinnor och barn, att det handlar om folkrättsvidriga anspråk på ett annat land, att det handlar om försök att kullkasta en demokratiskt vald regering i ett grannland. Allt det där vet vi.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Men vi vet också att det samtidigt pågår ett propagandakrig. Det sker ständiga försök att påverka opinionen i väst för att rättfärdiga sina monstruösa angrepp på ett annat land och dess befolkning.

Det där har vi sett förr. Så gör diktaturer alltid när de begår sina våldshandlingar. De kombinerar det ofta - alltid - med ett försök att påverka och rättfärdiga vad de gör. Man brukar säga att sanningen är krigets första offer.

Vi vet att detta pågår, inte bara från Rysslands sida utan också av andra diktaturer som ägnar sig åt ungefär samma typ av påverkansoperationer. Det är mot den bakgrunden som Myndigheten för psykologiskt försvars kampanj ska ses. Den har myndigheten självklart själv utformat. Det är inte så att regeringen bestämmer hur kampanjen ska se eller hur den har sett ut. Men när jag tittar på den i sin helhet tycker jag att den är bra. Kampanjen syftar just till att uppmärksamma allmänheten på att allt som sprids på nätet inte behöver vara sant och att det kan finnas bakomliggande syften med att sprida just den informationen. Och det kan vara rakt upp och ned rent ljug från en främmande aktör eller makt i syfte att påverka allmänheten.

Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna i det läget väljer att inte markera mot Ryssland och de lögner som ryssarna för fram. I stället markerar man mot Sverige och vår myndighets arbete för att motverka de lögnerna. Hur kan det komma sig, Pontus Andersson? På vilken sida står egentligen Sverigedemokraterna i den grundläggande konflikten? Är det på Rysslands sida, eller är det på de västliga demokratiernas? Förstår ni inte att man använder sig av just den typen av påverkansoperationer för att påverka alla de västliga demokratierna? Varför försöker ni angripa oss som försöker motverka detta?


Anf. 36 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Jag har faktiskt med mig ett exempel på ett mem, kanske ett av de mest spridda politiska memerna i Sverige de senaste åren, som jag tänkte lyfta fram som ett exempel på att memer kan vara ett medel för att sätta agendan.

År 2018 släppte Socialstyrelsen en broschyr med namnet Information till dig som är gift med ett barn. Det är faktiskt helt sant att broschyren släpptes, och broschyren fick kritik - inte minst för det absurda att vi i Sverige har myndigheter som känner sig nödgade att dela ut information om att det är olagligt att vara gift med ett barn i Sverige. Snabbt var satiriker igång och gjorde liknande framsidor till broschyrer med olika rubriker, till exempel "Information till dig som kastar handgranater i bostadsområden".

Jag tycker att det här exemplet är kul, och många andra tycker att det är kul. Det är roligt eftersom det påvisar det absurda i den dagsaktuella frågan. På så sätt sprids nyheten fortare, och allt fler människor bildar sig en uppfattning om frågan. Det är bra för demokratin.

Fru talman! Jag förstår inte varför memer eller humor skulle vara ett större problem än andra typer av politisk kommunikation och varför vi har en myndighet som känner sig nödgad att varna för just detta. I introduktionen till kampanjsidan står följande: "Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vidare står följande: "Tänk på! Det finns de som vill få dig att tappa fokus eller vilseleda dig från fakta." Precis!

Fru talman! Detta får faktiskt mig att tänka på Socialdemokraterna. Ni vet partiet som under åtta år sett till att kärnkraftverk har fått stänga ned, vilket har skapat skyhöga elpriser för svenskarna. Men plötsligt i förra veckan, när det närmar sig valet, blir partiet kärnkraftsförespråkare. Så lägligt att det finns ett parti som vill få dig att tappa fokus och vilseleda dig från fakta.

Fru talman! Socialdemokraterna är ett parti som under åtta år har höjt drivmedelspriserna genom skatter och reduktionsplikt. En månad innan valet ville partiet dela ut 1 000 kronor i en klumpsumma till alla bilister - som att det inte var deras fel att bilkörning har blivit en klassfråga. Det är lustigt att Socialdemokraterna till och med vill använda regeringsmakten för att få väljare att tappa fokus eller vilseledas från fakta.

De senaste åren har vi sett allt större inskränkningar av yttrandefriheten på internet. Techjättarna använder sin makt för att plocka bort information som de godtyckligt anser är olämpligt att ha kvar. Justitieministern har själv kallat dem till möte för att diskutera frågorna så att de snabbare ska kunna ta bort "olagligt" innehåll. I stället ser vi hur åsikter som inte faller techjättarna i smaken tas bort.

Anser Morgan Johansson att techjättarna har för stor makt att styra innehållet på sina plattformar? Anser ministern i så fall att en oberoende utredning från myndigheten av både techjättarnas och främmande makts möjlighet till valpåverkan är önskvärd?


Anf. 37 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att när vi befinner oss i ett läge där hela västvärlden är föremål för påverkanskampanjer, inte minst från rysk sida i samband med kriget, då markerar inte Sverigedemokraterna mot Ryssland, utan då markerar man mot den myndighet i Sverige som försöker motverka den informationspåverkan, upptäcka den i tid och upplysa allmänheten om att vi kan bli utsatta för den typen av informationspåverkan. Det är anmärkningsvärt.

Men detta vittnar kanske i grunden om var någonstans Sverigedemokraterna faktiskt har sina lojaliteter. Det verkar inte vara på svensk sida i det här läget.

Sedan tar Pontus Andersson upp frågan om techjättarna. Det är egentligen inte vad vi pratar om här. Den här interpellationen handlar om något helt annat, det vill säga denna kampanj. Men när han tar upp frågan om att jag har träffat representanter för Facebook, Youtube och Google vill jag få framföra att jag gjorde det därför att det fanns en diskussion om mycket material som var olagligt, till exempel IS-propaganda. Man försökte rekrytera till IS. Det fanns också mycket nazistpropaganda på dessa sajter. Det fanns mycket högerextremistiskt och även islamistisk-extremistiskt material.

Vi hade en diskussion med techjättarna kring deras ansvar i dessa frågor. Sedan beslutar de själva vad de vill göra och vilka gränser de vill dra. Jag tyckte nog att det var viktigt när kriget i Syrien pågick som allra värst, och det var problem med rekrytering av IS-soldater i Västeuropa till dessa krigförande områden, att man också pekade på vilket ansvar som plattformarna hade när det gäller den typen av propaganda. Jag står för de kontakter vi hade då eftersom det handlade om att motverka denna propaganda. Ingenting annat!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vet inte om Pontus Andersson känner till det, men jag är själv journalist i botten. Jag har en mycket stor respekt för det journalistiska uppdraget och det skydd för tryck- och yttrandefriheten som alla demokratiska västländer ska ha. Vi ska aldrig någonsin tafsa på detta, och det är viktigt att markera.

Pontus Andersson borde väl förstå att Sverige också är utsatt för den typen av informationspåverkan. Pontus Andersson får gärna förklara varför han i det här läget väljer att i stället för att markera mot Ryssland och andra länder som utför detta arbete ger sig på den myndighet som försöker uppmärksamma problemen och motverka dem.


Anf. 38 Pontus Andersson (SD)

Fru talman! Jag ger mig gärna på Ryssland. Det är precis som Morgan Johansson säger - de bedriver krigföring även på internet för att försöka påverka både här i Sverige och runt om i världen.

Men efter denna debatt kan jag trots allt detta konstatera att Morgan Johansson inte verkar förstå farorna med inskränkning av yttrandefriheten på internet, oavsett om frågan gäller memer, satir eller techjättarnas makt.

Jag kan också konstatera att Socialdemokraterna - för det är i mångt och mycket dem jag attackerar - kommer att fortsätta att få väljarna att "tappa fokus eller vilseleda dig från fakta", som myndigheten så fint skriver i sin kampanj. Kommuner har redan nu anställt valambassadörer för att öka valdeltagandet i stadsdelar där Socialdemokraterna har stort stöd. Socialdemokraterna har under de senaste åtta åren delat ut 800 000 uppehållstillstånd men låtsas nu att de svängt i invandringsfrågan. De har stängt ned kärnkraftverk men låtsas nu vara öppna för kärnkraft. De höga elpriser som vi ser varje vinter är en följd av det här. Likaså har de höjt drivmedelspriserna med hjälp av skatter, reduktionsplikt med mera.

Det är en form av desinformation som Socialdemokraterna bedriver. I förra valet använde man sig av sina partipolitiska lobbyorganisationer för att sprida fake news om mitt parti, fru talman, så i höstens val får väljarna se upp. Men memer tror åtminstone inte jag kommer att vara det stora bekymret när det gäller att vilseleda väljarna från fakta.


Anf. 39 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Fru talman! Jag tror att de flesta som lyssnar på den här debatten hörde vad som hände under debatten. När Pontus Andersson inte längre kunde hävda sin tes, det vill säga sin kritik mot Myndigheten för psykologiskt försvar, började han i stället prata om någonting annat. Då var det kärnkraft, bränslepriser, att öka valdeltagandet i utsatta områden och alla andra frågor. Så kan det bli ibland i interpellationsdebatter. Jag kan bara konstatera att jag inte fick svar på frågan.

Vi är i ett läge där vi alla vet att vi är utsatta för informationspåverkan, alltså Rysslands försök att rättfärdiga sin groteska krigföring inte minst mot civila i Ukraina och prångla ut lögner om att det är nazister som har tagit över i Ukraina och att ukrainarna höll på med folkmord mot ryssar. Det är grova lögner som de försöker prångla ut. Det är mot den bakgrunden som kampanjen från Myndigheten för psykologiskt försvar ska ses. Och den heter som sagt inte Skratt som kan skada, utan den heter Bli inte lurad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är precis det detta handlar om - att man ska vara lite vaksam mot vad som prånglas ut på nätet. Det kan finnas statliga aktörer bakom som gör allt för att försöka vrida debatten till sin fördel, och den typen av aktiviteter tenderar att öka när vi befinner oss i tider som dem vi är i nu - i krigstider i Europa.

Men i det läget reagerar inte Sverigedemokraterna mot Ryssland och deras lögner. I stället reagerar man mot Myndigheten för psykologiskt försvar, som försöker motverka de här lögnerna. Det säger trots allt, fru talman, någonting om Sverigedemokraterna.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:544 Myndighetskampanjen "Skratt som kan skada"

av Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Satir och politisk humor är på intet sätt ett nytt fenomen. Tvärtom finns det exempel på hån och förlöjligande av både makthavare och politiska frågor från långt innan dagens moderna demokratiska system upprättades. Detta är och har varit ett viktigt demokratiskt medel för medborgarna och något som auktoritära regimer ofta försökt att bekämpa.

I maj 2022 aviserade Myndigheten för psykologiskt försvar en ny myndighetskampanj inför höstens val, som myndigheten döpt till ”Skratt som kan skada”. I introduktionen till kampanjsidan står följande:

”Memes är bilder, citat och filmer – ofta med humoristiskt innehåll – som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda.

Tänk på! Det finns de som vill få dig att tappa fokus eller vilseleda dig från fakta. Ibland är lättsamt innehåll en täckmantel eller ett rött skynke i en viktig fråga.”

Det är inte svårt att bli konspiratorisk när en myndighet angriper en humorform som personer till vänster är erkänt dåliga på att bemästra. Inte minst är det märkligt att en myndighet gör detta i kort anslutning till ett riksdagsval.

Som politiker eller andra makthavare har vi skyldighet att tåla att bli utsatta för humor, satir eller underhållning. Vi är valda att företräda folket, och folket ska få ifrågasätta oss eller det vi eller myndigheter gör oavsett om det är genom insändare, artiklar eller mem.

Med bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Har ministern för avsikt att inom sitt ansvarsområde ta initiativ mot andra humorformer eller politisk satir än det som har anförts ovan?