Moms för e-tidningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 mars 2014

Interpellation: Moms för e-tidningar

Interpellation 2013/14:226 av Pertoft, Mats (MP)

den 15 januari

Interpellation

2013/14:226 Moms för e-tidningar

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

I en interpellationsdebatt i riksdagen i december fick finansminister Anders Borg frågan vilka initiativ och åtgärder finansministern avsåg att vidta för att ”skapa en koalition för förändring av momsdirektivet så att den konstlade skillnaden mellan tryckta medier och e-medier kan avvecklas”.

Finansministers svar var att det ur svensk synvinkel är ”angeläget att lika produkter beskattas lika. När det t.ex. gäller frågan om momssats för e-böcker har Sverige påtalat detta både vid olika mötestillfällen med övriga medlemsländer i EU och vid enskilda möten med EU-kommissionen. Inom det fortsatta EU-arbetet med frågor om momssatser kommer regeringen fortsätta att lyfta fram sin ståndpunkt att lika produkter ska beskattas på samma sätt.”

Både fråga och svar fokuserar på e-böcker. Jag vill därför be finansministern förtydliga huruvida regeringen till EU-kommissionen också framfört ovanstående ståndpunkt avseende tidningar och tidskrifter.

Min fråga till finansministern är:

Kommer ministern att agera för att säkerställa att EU-kommissionens förslag till nytt momsdirektiv innefattar ett utkast till sänkt och enhetlig moms för såväl tryckta som digitala tidningar och böcker?