Miljözoner för personbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 februari 2012

Interpellation: Miljözoner för personbilar

Interpellation 2011/12:225 av Romson, Åsa (MP)

den 8 februari

Interpellation

2011/12:225 Miljözoner för personbilar

av Åsa Romson (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Utomhusluften i flera av Sveriges städer påverkas mycket negativt av den lokala trafiken. Mängden avgaser ger hälsoskadlig luft på gator där utvädringen är begränsad av omgivande bebyggelse. Folkhälsokonsekvenserna av dålig luft från tätortstrafik har i flera studier visat sig vara stora, vilket också rapporterats om nyligen i medierna.

Transportstyrelsen har tidigare utrett ett förslag kring utökad kommunal rådighet över åtgärder för att minska luftföroreningar från tätortstrafiken. I det ingick förslag om att ge kommuner möjligheten att införa miljözoner för personbilar med höga utsläppsnivåer. Regeringen fattade dock beslut om att enbart införa en möjlighet till områdesbegränsade förbud mot dubbade vinterdäck vilket om det används är ett verktyg mot höga partikelhalter på de orter där dubbdäcksanvändningen fortfarande är hög. Men det betyder att kommunerna i dag fortfarande är starkt begränsade i arbetet kring minskade kväveoxidutsläpp från trafiken.

Enligt miljö- och trafikförvaltningarna i Stockholms stad skulle en miljözon med förbud mot vissa äldre personbilar, lätta lastbilar och/eller lätta bussar som släpper ut oproportionerligt mycket kväveoxider, i kombination med ytterligare trafikåtgärder, leda till att staden kan klara miljökvalitetsnormen för kväveoxider. Utan ytterligare kommunala verktyg blir arbetet för en god luftmiljö som inte skadar känsliga personer svårt.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att verka för att kommunerna ges ytterligare verktyg för att minska kväveoxidhalterna i tätortstrafiken och därmed kunna klara de lagstadgade miljökvalitetsnormerna?